| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/62/11 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 1 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.), Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć:

a) przedszkole publiczne

b) oddział przedszkolny przy szkole podstawowej

2) rodzicu - nalezy także przez to rozumieć opiekuna prawnego.

3) żłobku - należy przez to rozumieć oddział żłobkowy w przedszkolu.

§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkola w Gminie Grodków w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie określonych w statutach przedszkoli przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

§ 3. 1. Za świadczenia wykonywane przez przedszkola w Gminie Grodków w czasie przekraczającym czas , w którym przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określone w § 2 a obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, w szczególności takich jak:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

3) zajęcia rozwijające zdolności muzyczne, plastyczne i teatralne dziecka,

4) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

5) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

6) zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich i innowacji realizowanych ponad podstawę programową,

ustala się opłatę w wysokości:

a) 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) za dziecko korzystające z tych świadczeń,

b) 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) każde kolejne dziecko w rodzinie uczęszczające do przedszkola i korzystające z tych świadczeń,

c) 1,00 zł (jeden złoty i zero groszy) za dziecko z rodziny, która korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 36 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), tj. z zasiłku stałego i zasiłku okresowego - w czasie ich pobierania. Podstawą zastosowania tej opłaty jest decyzja ustalająca uprawnienie rodziny do świadczeń, wydana przez właściwy organ wymieniony w art. 110 ust.7 lub 8 ustawy o pomocy społecznej.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę prowadzenia tych zajęć.

3. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń wykonywanych za odpłatnością, o których mowa w ust.1, stanowi iloczyn stawki godzinowej za wykonywane zajęcia i zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszoną o czas jego pobytu ,w trakcie którego realizowane są świadczenia bezpłatnie.

§ 4. 1. Za świadczenia o charakterze opiekuńczym wykonywane przez żłobek ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji świadczenia w wysokości 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) za dziecko korzystające z tych świadczeń,

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę realizacji świadczenia.

3. Wysokość opłaty w miesiącu za realizację świadczeń , o których mowa w ust.1 stanowi iloczyn stawki godzinowej i zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w żłobku.

§ 5. 1. Rodzice dziecka wnoszą opłaty za udział wychowanków w zajęciach, o których mowa w § 3 oraz § 4 w danym miesiącu nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego niezależnie od opłat za posiłki.

2. Opłatę za posiłki uiszcza się z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Opłata, o której mowa w § 3 oraz § 4 podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola, żłobka i nie korzystało ze świadczeń, pod warunkiem zawiadomienia przez rodzica dyrektora placówki, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8:30.

Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola, żłobka.

4. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica dziecka, dokonuje się wypłaty tej należności.

§ 6. 1. Odpłatności o których mowa w § 3, 4 i 5, zakres realizowanych przez przedszkole i żłobek świadczeń w tym zadeklarowana przez rodzica ilość godzin korzystania przez ich dziecko ze świadczeń określone będą w umowie cywilno-prawnej zawartej pomiędzy dyrektorem placówki oswiatowej, a rodzicem przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

2. Wzór umowy określa Burmistrz Grodkowa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/250/08 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 grudnia 2008 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Grodków.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »