reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII/175/2011 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynków mieszkalnych oraz określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich stawek procentowych przy sprzedazy lokali i budynków mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759; z 2005r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 ; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777/ oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762 i Nr 135 poz. 789/ Rada Miejska w Prudniku u c h w a l a , co następuje:

§ 1. 1. Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust.3, podlegają:

1) lokale mieszkalne położone w budynkach, których usytuowanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - na rzecz ich najemców,

2) jednolokalowe budynki mieszkalne, stanowiące w całości przedmiot najmu lub dzierżawy których usytuowanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - na rzecz ich najemców lub dzierżawców,

2. Sprzedaż określonych w ust. 1 lokali następuje wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu, a budynków wraz ze sprzedażą gruntu.

3. Nie podlegają sprzedaży:

1) lokale socjalne,

2) jednolokalowe socjalne budynki mieszkalne,

3) lokale mieszkalne w budynkach, w których wszystkie lokale mieszkalne przeznaczone zostały na lokale socjalne,

4) jednolokalowe budynki mieszkalne, przeznaczone na budynki socjalne,

5) lokale mieszkalne położone w budynkach wykorzystywanych do realizacji zadań własnych gminy,

6) lokale mieszkalne położone w budynkach przeznaczonych do remontu powodującego wykwaterowanie najemców, z wyjątkiem równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w tych budynkach,

7) jednolokalowe budynki mieszkalne przeznaczone do rozbiórki,

8) lokale mieszkalne położone w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,

9) lokale mieszkalne położone w budynkach, w których nie dokonywano jeszcze sprzedaży lokali z wyłączeniem przypadków, gdy:

a) z wnioskiem o sprzedaż wystąpi co najmniej 50% najemców lokali mieszkalnych w tych budynkach i sprzedaż tych lokali nastąpi równocześnie lub

b) z wnioskiem o sprzedaż wystąpią najemcy lokali mieszkalnych posiadaj ący lokale, których łączna powierzchnia uzytkowa wynosi co najmniej 50% powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku i sprzedaż tych lokali nastapi równocześnie,

4. Powierzchnię użytkową lokali, o których mowa w ust.3 pkt 9 lit. b liczy się wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, jeżeli pomieszczenia takie do nich przynależą.

5. Jeżeli nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami przepis ust.3 pkt 9 dotyczy łącznej liczby najemców lokali w tych budynkach oraz powierzchni użytkowej lokali łącznie we wszystkich budynkach.

6. Najemca lokalu mieszkalnego oraz najemca lub dzierżawca jednolokalowego budynku mieszkalnego ubiegający się o nabycie lokalu lub budynku, nie może zalegać w opłatach czynszu i innych należności wynikających z umowy.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikat przy sprzedaży:

1) lokali mieszkalnych położonych w Prudniku w budynkach:

a) przy ul. Legionów Nr 2A,

b) przy ul. Wiejskiej Nr 12, Nr 14, Nr 16

c) przy ul. Armii Krajowej Nr 2

d) przy ul. Włoskiej 18

- w wysokości 25 % ceny lokalu w przypadku jednorazowej zapłaty ceny lokalu przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych w budynku,

2) jednolokalowych budynków mieszkalnych - w wysokości 25 % ceny lokalu w przypadku jednorazowej zapłaty ceny lokalu, z zastrzeżeniem ust. 4

3) lokali mieszkalnych w budynkach, w których znajdują się dwa lokale - w wysokości 35% ceny lokalu w przypadku jednorazowej zapłaty ceny lokalu, z zastrzeżeniem ust. 4

4) w pozostałych budynkach , z wyłączeniem budynku położonego w Prudniku przy ul. Legionów 2B, w przypadku jednorazowej zapłaty ceny lokalu i uwzględnieniu wydatków poniesionych przez wynajującego na remont i bieżącą konserwację w sprzedawanym lokalu mieszkalnym :

a) 75% ceny lokalu przy braku wydatków,

b) 70% ceny lokalu przy wydatkach nie przekraczających 3.000,00 zł,

c) 60% ceny lokalu przy wydatkach od 3.000,01 zł do 6.000,00 zł,

d) 50% ceny lokalu przy wydatkach od 6.000,01 zł do 9.000,00 zł,

e) 40 % ceny lokalu przy wydatkach od 9.000,01 zł do 12.000,00 zł,

f) 30% ceny lokalu przy wydatkach od 12.000,01 zł do 15.000,00 zł,

g) 20% ceny lokalu przy wydatkach od 15.000,01 zł do 18.000,00 zł,

h) 10 % ceny lokalu przy wydatkach przekraczających 18.000,00 zł.

2. Do wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 zalicza się również wydatki poniesione w częściach wspólnych budynku w wysokości odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej sprzedawanego lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych.

3. Przy ustaleniu wysokości bonifikaty, o której mowa w ust 1 pkt 4, uwzględnia się wydatki poniesione przez wynajmującego od dnia 01 sierpnia 2007r.

4. W przypadku, gdy jednolokalowy budynek mieszkalny lub budynek, w którym znajdują się dwa lokale położny jest na nieruchomości zabudowanej kilkoma budynkami, w których łącznie znajdują się co najmniej trzy lokale, a z nieruchomości tej wyodrębnia się własność lokali , do udzielenia bonifikat stosuje się ust. 1 pkt 4.

§ 3. Jeżeli najemca lokalu mieszkalnego albo najemca lub dzierżawca jednolokalowego budynku mieszkalnego do dnia wejścia w życie uchwały złożył wniosek o nabycie tego lokalu lub budynku do sprzedaży mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/222/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom zmieniona uchwałami: Nr XXIII/248/2004 z dnia 17 maja 2004r. Nr XXIX/310/2004 z dnia 28 października 2004r., Nr XXXIV/364/2005 z dnia 28 lutego 2005, Nr VI/38/2007 z dnia 27 lutego 2007r. i Nr XVIII/176/2007 z dnia 29 listopada 2007r.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama