| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Izbicko

z dnia 12 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z poźn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.) Rada Gminy Izbicko, uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Izbicko w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/85/2012
Rady Gminy Izbicko
z dnia 12 marca 2012 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
DLA GMINY IZBICKO

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U nr 230 poz. 1373 z 2011r.) Rada Gminy Izbicko do 31 marca każdego roku jest zobowiązana uchwalać program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na podstawie projektu przygotowanego przez Wójta Gminy Izbicko.

Celem programu jest:

Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

W Programie wskazano również realizatorów poszczególnych zadań oraz wysokość środków finansowych planowanych na ich realizację.

W celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

Przez schronisko dla zwierząt rozumie się placówkę przeznaczoną dla bezdomnych zwierząt domowych (głównie psów i kotów), w której otoczone są one podstawową opieką. Istnieją również schroniska komercyjne działające na zasadach zbliżonych do zasad gospodarki rynkowej działające na zasadach przytulisk dla zwierząt. Do podstawowych form opieki świadczonej przez schroniska dla bezdomnych zwierząt należy zabezpieczenie zwierzętom bezpiecznego schronienia, pożywienia , podstawowej opieki weterynaryjnej oraz pomoc w znalezieniu nowych opiekunów .

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Izbicko będą kierowane:

- do schroniska dla zwierząt, z którym bezpośrednio Gmina będzie miała podpisaną umowę,

lub

- do schroniska dla zwierząt za pośrednictwem firmy, z którą Gmina będzie miała podpisaną umowę na odławianie bezdomnych zwierząt, natomiast wspomniana firma będzie miała podpisaną umowę ze schroniskiem na odbiór odłowionych zwierząt.

Zbieranie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zbieranych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

Gmina umożliwia tymczasową opiekę i zapewnia leczenie weterynaryjne zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela. Zwierzęta będą przekazywane pod opiekę do Pana Jana Piskonia lekarza weterynarii prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Lecznica dla zwierząt, Jan Piskoń" na okres nieobecności właściciela zwierzęcia. Koszt utrzymania zwierzęcia na ten czas będzie ponoszony przez gminę.

Gmina Izbicko posiada podpisaną umowę z Panem Janem Piskoniem.

W Urzędzie Gminy oraz w schronisku, instytucji lub organizacji do której trafiają bezdomne zwierzęta z terenu gminy działa punkt informacyjny wskazujący miejsce pobytu przekazanych zwierząt.

2. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.

Gmina otoczy opieką wolno żyjące koty (w chwili pojawienia się ich na terenie gminy), pozostawiając je jednocześnie na wolności. Opieka będzie polegać przede wszystkim na dokarmianiu takich kotów w miejscu ich bytowania.

Ponadto Gmina w swoich działaniach, w zależności od posiadanych środków finansowych, uwzględni sterylizację i kastrację dojrzałych płciowo osobników, co przyczyni się do ograniczenia populacji tych zwierząt. Zabiegi takie wykonywać będzie lekarz weterynarii, z którym Gmina będzie miała podpisaną umowę na świadczenie tego typu usług.

3. Odławianie bezdomnych zwierząt

Odławianie zwierząt bezdomnych jest możliwe tylko w przypadku, gdy istnieje możliwość zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt. Odstępstwem są odłowione zwierzęta, które stwarzają poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.

Odławianie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez specjalistyczną firmę, działającą w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt - za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia odławianych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia.

Dla odłowionych zwierząt będzie zabezpieczone miejsce w schronisku, wyżywienie, opieka weterynaryjna zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

Umowę ze schroniskiem będzie miała podpisaną Gmina lub firma realizująca odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy, w ramach podpisanej umowy z Gminą.

4. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt

Sterylizacja oraz kastracja zwierząt przeprowadzana będzie w schronisku, w którym zostaną umieszczone bezdomne zwierzęta odłowione z terenu gminy.

5. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

W Urzędzie Gminy oraz w schronisku, instytucji lub organizacji do której Gmina powierza bezdomne zwierzęta założony zostanie punkt informacyjny o możliwość adopcji znajdujących się tam zwierząt. Na stronie internetowej gminy zostanie stworzona elektroniczna baza danych oraz zostaną umieszczone zdjęcia i informacje dotyczące wyłapanych zwierząt. Informacje wywieszane będą również na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Gmina prowadzić będzie również akcje edukacyjne, zachęcające do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem. Edukacja odbywać się będzie za pomocą mediów oraz przy okazji organizowanych festynów.

6. Usypianie ślepych miotów

W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt Gmina może pokrywać koszty uśpienia ślepych miotów dla których nie ma możliwości zapewnienia nowych właścicieli. Zabieg przeprowadza wyłącznie wytypowany lekarz weterynarii.

7. Wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

Zwierzę, nad którym właściciel lub opiekun się znęca, może być odebrane na podstawie decyzji wójta (Art.7, ust.1 ustawy o ochronie zwierząt) i umieszczone w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, Gmina będzie miała wytypowane indywidualne gospodarstwa rolne, które spełniać będą minimalne warunki dobrostanu i inne wymagania weterynaryjne, w tym konieczność izolacji umieszczanych zwierząt od przebywających już w obiekcie.

Przez znęcanie się nad zwierzętami rozumie się utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, a także przetrzymywania zwierząt w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

Jeśli wniosek o odebranie zwierzęcia składa upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem jest ochrona zwierząt, to oznacza to, że przeprowadziła ona postępowanie sprawdzające i stwierdziła fakt znęcania się nad zwierzętami, których jej wniosek dotyczy.

Podstawę prawną do wydania decyzji wójta o umieszczeniu zwierzęcia gospodarskiego źle traktowanego we wskazanym gospodarstwie osoby fizycznej jest art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o^ochronie zwierząt. Decyzja podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt nie określa wymagań, jakie powinno spełniać indywidualne gospodarstwo rolne, aby przyjąć zwierzę gospodarskie umyślnie zranione lub okaleczane.

Jednak gospodarstwo rolne musi spełniać minimum standardów sanitarnych i weterynaryjnych, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) .

Osoby opiekujące się zwierzętami powinny wykazywać przyjazny stosunek do zwierząt oraz odpowiednią wiedzę w tym kierunku (ukończoną szkołę, szkolenie bądź doświadczenie w pracy ze zwierzętami).

Osoba przyjmująca zwierzę musi być w stanie zapewnić mu odpowiednie warunki bytowania, tzn. musi ona posiadać miejsce, w którym będzie utrzymywane zwierzę odpowiednie do gatunku zwierzęcia i jego potrzeb uwzględniając minimalne normy powierzchni, w zależności od systemów utrzymania, np. pomieszczenia inwentarskie, wybieg. W przypadku zwierząt gospodarskich powinny być zachowane zasady dotyczące przemieszczeń pomiędzy stadami, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Osoba, która przyjmuje zwierzę nie może być karana za naruszenia przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o^ochronie zwierząt .


Przekazanie zwierzęcia źle traktowanego do wskazanego gospodarstwa osoby fizycznej odbywać się będzie w formie zlecenia bez wynagrodzenia ale ze zwrotem kosztów realizacji zlecenia (art. 735 i 742 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)), w tym uwzględniony jest doraźny zwrot kosztów weterynaryjnych, względnie zryczałtowany zwrot kosztów utrzymania przez określony czas.

8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

W przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, w którym zwierzę zostaje potrącone i jest ranne, Gmina zleca lekarzowi weterynarii określenie, w jakim stanie jest zwierzę, czy nadaje się do dalszego leczenia czy też do uśmiercenia w celu zakończenia cierpień.

Gmina posiada umowę na świadczenie usług weterynaryjnych z Panem Janem Piskoniem lekarzem weterynarii prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Lecznica dla zwierząt, Jan Piskoń", o których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.).

W umowie z lekarzem weterynarii określony jest m.in. zakres usług (badanie, leczenie stacjonarne) oraz cena usług, za które będzie płacić gmina w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie właściciela (gdy zwierzę nie jest oznakowane) oraz właściciel zwierzęcia w przypadku jego ustalenia.

9. Plan znakowania zwierząt w gminie

Gmina może zapewnić właścicielom psów i kotów dofinansowanie znakowania zwierząt "chipowania". Dofinansowanie przysługiwałoby tylko mieszkańcom Gminy Izbicko, dla zwierząt stanowiących ich własność, posiadających aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia lub książeczkę szczepień.

Gmina Izbicko, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, może wyłonić lekarza weterynarii, z którym zawarta będzie umowa na dokonywanie, dofinansowywanych z budżetu Gminy, zabiegów znakowania.

10. Edukacja w zakresie ochrony zwierząt

Gmina w ramach Programu prowadzić będzie działania edukacyjne mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt między innymi poprzez ulotki, plakaty, rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy, organizowanie konkursów oraz udzielanie wsparcia przy organizowaniu zajęć edukacyjnych.

Zadaniem Gminy będzie również zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do propagowania zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację.

Współpraca Gminy z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach. W akcję edukacyjną przewiduje się zaangażować także lokalne media.

11. Dodatkowe informacje o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

W myśl nowych przepisów, nie można puszczać psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, chyba że będzie to na ogrodzonym terenie prywatnym. Policja, lekarz weterynarii i upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej mają prawo odbierania zwierząt osobom, które się nad nimi znęcają. Niedozwolone jest także wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej oddychanie, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Właścicielom psów nie wolno trzymać zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub w sposób powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Wprowadzony został obowiązek, że każdy, kto napotka porzuconego psa lub kota musi powiadomić o tym fakcie Urząd Gminy w Izbicku.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza zakaz sprzedawania i kupowania zwierząt domowych na targowiskach i giełdach, a także zakaz prowadzenia targowisk i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych. Ustawa nie dopuszcza możliwości handlu psami i kotami poza miejscami ich chowu lub hodowli, dodatkowo wprowadzono zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, poza hodowlami prowadzonymi pod kuratelą ogólnokrajowych organizacji społecznych (np. Związek Kynologiczny w Polsce).

Zgodnie z nową ustawą, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Współdziałać mogą z nią organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Kompetencje dotyczące postępowań egzekucyjno - mandatowych posiada policja.

12. Środki finansowe oraz sposób wydatkowania tych środków na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Lp.

Zadanie

Jednostka
wykonująca

Koszt
[zł]

1.

- umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku dla zwierząt,
- odławiania bezdomnych zwierząt,
- sterylizacja i kastracja zwierząt, w schroniskach dla zwierząt

Schronisko, firma odławiająca bezdomne zwierzęta z terenu gminy

6 000,00

2.

- opieka nad zwierzętami pozbawionymi tymczasowo opieki

Pomoc sąsiedzka

brak nakładów inwestycyjnych

3.

- poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt

Schronisko, firma odławiająca bezdomne zwierzęta z terenu gminy, Urząd Gminy

brak nakładów inwestycyjnych

4.

- usypianie ślepych miotów
- sterylizacja i kastracja zwierząt
- znakowanie zwierząt

Lekarz weterynarii

2 000,00

5.

- umieszczenie zwierzęcia źle traktowanego w gospodarstwie rolnym - koszt leczenia i pobytu

Urząd Gminy

5 000,00

6.

- zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

"Lecznica dla zwierząt, Jan Piskoń"

1 000,00

7.

- edukacja w zakresie ochrony zwierząt

Urząd Gminy

1 000,00

RAZEM

15 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »