Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIII-243/12 Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baborów na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 94, Nr 173 poz. 1218; z 2008r: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r: Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012r. poz. 567) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240; z 2010r: Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011r: Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707)

Rada Miejska w Baborowie uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 17 483 500 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 16 739 500 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 744 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej wysokości 17 074 740 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 14 923 080 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 151 660 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 408 760 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w wysokości 1 322 540 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) rozchody budżetu w wysokości 1 731 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50 000 zł;

2) celową w wysokości 45 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

§ 7. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości
2 122 540 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy jako Organu Wykonawczego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 800 000 zł,

b) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 881 000 zł,

c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 441 540 zł;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) dokonywania zmian w ramach działu w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia,

b) wydatków majątkowych;

5) przekazania swoich uprawnień dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach grupy paragrafów tego samego rozdziału z wyłączeniem zmian powodujących zmianę planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej


Krystian Dolipski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII-243/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 R.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII-243/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDZETOWYCH NA 2013 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII-243/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN PRZYCHODÓW NA 2013 ROK


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII-243/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN ROZCHODÓW NA 2013 ROK


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII-243/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

PLAN DOTACJI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2013 ROK


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII-243/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2013 ROK


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII-243/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻACE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2013 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII-243/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII-243/12
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Rady Miejskiej w Baborowie
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe