| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI-266/13 Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 § 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 567) w zw. z art. 49 ust. 2, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821, z 2008 r. Nr 145, poz.917, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz.458, Nr 67, poz.572, Nr 97, poz.800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz.1706, z 2011 Nr 149, poz. 887 Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908), Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy Baborów w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie.

2. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Baborów.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie;

2) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie;

3) nagrodzie organu prowadzącego - rozumie się przez to nagrodę Burmistrza Baborowa.

Rozdział 2.
Sposób podziału środków

§ 2. 1. Specjalny fundusz nagród, o którym mowa w § 1 ust. 1 przeznacza się na:

1) fundusz nagród dyrektora szkoły - w wysokości 80 % środków;

2) fundusz nagród Burmistrza Baborowa - w wysokości 20 % środków.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznaje:

1) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - dyrektor szkoły;

2) ze środków, o których mowa w ust. l pkt 2 - Burmistrz Baborowa.

Rozdział 3.
Kryteria przyznawania nagród

§ 3. 1. Nagroda może być przyznawana nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i mogą być przyznawane nauczycielom, w tym nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności gdy nauczyciel:

1) w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej:

a) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach, olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I - III miejsca na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, okręgowym lub centralnym,

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania nowatorskich programów i publikacji,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem zdolnym lub uczniem mającym trudności w nauce i adaptacji społecznej,

e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe dla uczniów i innych uczestników znaczące dla środowiska lokalnego,

g) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udziału uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach,

h) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,

i) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży znaczący dla środowiska
lokalnego,

j) posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej,

k) umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno- wychowawczej z innymi nauczycielami;

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub dysfunkcjonalnych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej i wykluczenia, wśród dzieci i młodzieży w szczególności narkomanii, alkoholizmu i innych uzależnień,

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznych i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy aktywnego i efektywnego współdziałania szkoły z rodzicami,

e) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, rozwijania ich znajomości przepisów bhp i bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zastosowania w codziennym życiu;

3) w zakresie pozostałej działalności statutowej:

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, systematycznie podnosi poziom swojej wiedzy i umiejętności,

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

c) promuje szkołę poprzez udział w pracach różnych instytucji i organizacji społecznych,

d) aktywnie uczestniczy w życiu gminy i działa na rzecz rozwoju lokalnego,

e) wykazuje inicjatywę i skuteczność na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły,

f) troszczy się o rozwój, uzupełnienie i należyte wykorzystanie bazy dydaktycznej szkoły,

g) prawidłowo i efektywnie współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

Rozdział 4.
Tryb przyznawania nagród

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) dyrektor szkoły z własnej inicjatywy;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) związki zawodowe działające w szkole.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Baborowa może wystąpić:

1) dla nauczyciela:

a) z własnej inicjatywy Burmistrz Baborowa ;

b) dyrektor szkoły;

c) rada pedagogiczna;

d) rada rodziców;

e) związki zawodowe działające w szkole,

2) dla dyrektora szkoły:

a) z własnej inicjatywy Burmistrz Baborowa,

b) rada pedagogiczna,

c) rada rodziców,

d) związki zawodowe działające w szkole.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) datę i miejsce jego urodzenia;

3) staż pracy w szkole;

4) stanowisko i miejsce pracy;

5) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz datę otrzymania oceny pracy;

6) informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły, wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;

7) uzasadnienie;

8) datę i podpis składającego wniosek.

4. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Baborowa składa się na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszej uchwały, do 15 września każdego roku.

5. Nagrody, o których mowa w§ 1 ust. 1, przyznawane są w październiku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

6. Nauczycielowi, któremu przyznana została nagroda otrzymuje pismo (dyplom) w tej sprawie, którego odpis zamieszcza się w jego teczce akt osobowych.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 5. Uchwała została zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, działające na terenie Gminy Baborów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI- 161/05 RM w Baborowie z dnia 25.02.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Baborowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krystian Dolipski


Załącznik do Uchwały Nr XXVI-266/13
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »