reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Powiatu Opolskiego

z dnia 25 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r

Na podstawie art.12 pkt 5 i art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych dochodów Powiatu w niżej wymienionych podziałach klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę ogółem5.446 zł.w tym:

1) Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

a) Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe."

- § 0870 - "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych."- zwiększa się o kwotę5.276 zł.

2) Dział 801- "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

a) Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące."

- § 0870 - "Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych."- zwiększa się o kwotę170 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem280.589 zł.w tym:

1) Dział 756- "DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM"

a) Rozdział 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw."

- § 0920 - "Pozostałe odsetki."- zwiększa się o kwotę75 zł.

2) Dział 801- "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

a) Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące."

- § 0920 - "Pozostałe odsetki."- zwiększa się o kwotę4.000 zł.

b) Rozdział 80130 - "Szkoły zawodowe."

- § 0970 - "Pozostałe odsetki."- zwiększa się o kwotę500 zł.

3) Dział 852 -"POMOC SPOŁECZNA"

a) Rozdział 85201 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze."

- § 0580 - "Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych."- zwiększa się o kwotę1.046 zł.

- § 0960- "Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej."- zwiększa się o kwotę10.808 zł.

- § 2320 - "Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ." - zwiększa się o kwotę76.000 zł.

- § 2900 - "Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ."- zwiększa się o kwotę50.000 zł.

b) Rozdział 85204 - "Rodziny zastępcze."

- § 0680 - "Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych."- zwiększa się o kwotę2.300 zł.

- § 0920 - "Pozostałe odsetki."- zwiększa się o kwotę260 zł.

- § 2320- "Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ." - zwiększa się o kwotę110.000 zł.

- § 2900- "Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ."- zwiększa się o kwotę25.000 zł.

4) Dział 854- "EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA"

a) Rozdział 85410 - "Internaty i bursy szkolne. "

- § 0920- "Pozostałe odsetki."- zwiększa się o kwotę600 zł.

3. Zmniejsza się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem1.281.923 zł.w tym:

1) Dział 900- "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

a) Rozdział 90008 - "Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu."

- § 2440- "Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych."- zmniejsza się o kwotę172.200 zł.

b) Rozdział 90019 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. "

- § 0690- "Wpływy z różnych opłat"- zmniejsza się o kwotę1.109.723 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów bieżących w kwocie ogółem135.610 zł. Zmniejsza się planowane dochody w:

1) Dziale 750 -"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

a) Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe."-o kwotę ogółem64.260 zł.w tym:

- § 0750- "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ."- zmniejsza się o kwotę50.000 zł.

- § 0920- "Pozostałe odsetki."- zmniejsza się o kwotę14.260 zł.

2) Dział 801- "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

a) Rozdział 80195 - "Pozostała działalność."

- § 0750 - "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ."- zmniejsza się o kwotę1.440 zł.

3) Dział 852 -"POMOC SPOŁECZNA"

a) Rozdział 85202 - "Domy pomocy społecznej."

- § 0750- "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ."- zmniejsza się o kwotę69.910 zł., które przenosi się na zwiększenie planowanych dochodów bieżących do:

4) Dziale 700 -"GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

a) Rozdział 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami."-w kwocie ogółem135.610 zł,w tym:

- § 0750- "Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ."- zwiększa się o kwotę119.910 zł.

- § 0920- "Pozostałe odsetki."- zwiększa się o kwotę15.700 zł.

II. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu:Wydatki majątkowe:Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe:

1. Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

1) Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe."- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę470.000 zł.

2. Dział 900- "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

1) Rozdział 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. " - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę57.385 zł.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków.

3. Dział 600- "TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ"

1) Rozdział 60014 - "Drogi publiczne powiatowe."- zmniejsza się planowane wydatki majątkowe się o kwotę669.000 zł,którą przenosi się na:

- zwiększenie wydatków bieżących w grupie zadań statutowych ww. rozdziale o kwotę519.000 zł.oraz do:

- Działu 754 -"BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA"

- Rozdział 75411 - "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej."-na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę150.000 zł.

4. Dział 801- "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

1) Rozdział 80120 - "Licea ogólnokształcące." - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę20.000 zł,którą przenosi się na zwiększenie wydatków do:

- Działu 700 -"GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

- Rozdział 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami."-zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę10.000 zł.oraz do:

- Działu 852 -"POMOC SPOŁECZNA"

- Rozdział 85202 - "Domy pomocy społecznej."-zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę10.000 zł.

5. Dział 900- "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

1) Rozdział 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu." - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę40.000 zł,którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych do:

- Rozdział 90008 - "Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu."
Wydatki bieżące:Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem520.797 zł.

1. Dział 750 -"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

1) Rozdział 75019 - "Rady powiatów."-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę42.000 zł.

2. Dział 750 -"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

1) Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe."-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę10.000 zł.

3. Dział 750 -"ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

1) Rozdział 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego."-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę20.000 zł.

4. Dział 757 -"OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO"

1) Rozdział 75702 - "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego."-zmniejsza się planowane wydatki bieżące na obsługę długu publicznego o kwotę88.000 zł.

5. Dział 852 -"POMOC SPOŁECZNA"

1) Rozdział 85202 - "Domy pomocy społecznej."-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę10.000 zł.

6. Dział 900- "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

1) Rozdział 90006 - "Ochrona gleby i wód podziemnych ."-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę2.000 zł.

2) Rozdział 90007 - "Zmniejszenie hałasu i wibracji . "-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę2.000 zł.

3) Rozdział 90008 - "Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. "-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę290.197 zł.

4) Rozdział 90095 - "Pozostała działalność ."-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę30.000 zł.

7. Dział 921 -"KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"

1) Rozdział 92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury."-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę19.600 zł.

8. Dział 926 -"KULTURA FIZYCZNA"

1) Rozdział 92695 - "Pozostała działalność. "-zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę7.000 zł.
Zwiększa się planowane wydatki:

1. Dział 852 -"POMOC SPOŁECZNA"

1) Rozdział 85201 - "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem131.808 zł.w tym:

- w grupie dotacji o kwotę76.000 zł.

- w grupie zadań statutowych o kwotę55.808 zł.Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków:

2. Dział 852 -"POMOC SPOŁECZNA"

- Rozdział 85202 - "Domy pomocy społecznej."-zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem40.000 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzeń o kwotę6.640 zł.

- w grupie zadań statutowych o kwotę33.360 zł.które przenosi się na zwiększenie takich samych wydatków do:

- Działu 700 -"GOSPODARKA MIESZKANIOWA"

- Rozdział 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami."

III. W załączniku Nr 3 do ww. uchwały wprowadza się zmiany w planie "Zadań inwestycyjnych na 2013 r."

1. W pkt. 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza się następujące zmiany ppkt 1 w zadaniu " Droga powiatowa Nr 1712 O Ozimek - Przywory przebudowa drogi na odcinku Tarnów Opolski - Kosorowice" zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kolumnach 6, 7 i 8 o kwotę1.150.000 zł, dodaje się ppkt 7 "Zakup samochodu osobowego - używanego" i wprowadza się nakłady inwestycyjne w kolumnie 6,7 i 8 w kwocie11.000 zł.- realizuje Zarząd Dróg Powiatowych.

2. w pkt. 3 skreśla się zadanie pn. "Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Ozimku" i zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 8 o kwotę20.000 zł.

3. pkt. 5 w zadaniu pn. "Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego - II etap" zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 8 o kwotę77.385 zł.

4. w pkt. 6 w zadaniu pn "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1-go Maja 29 w celu poprawy efektywności energetycznej budynku." - zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 8 o kwotę20.000 zł.

5. dodaje się pkt. 11 pn. "Rewitalizacja parku zabytkowego - Arboretrum w Prószkowie" II Etap - wykonanie projektu i wprowadza się nakłady inwestycyjne w kolumnie 7 i 8 w kwocie40.000 zł.- realizuje ZS w Prószkowie.

6. dodaje się pkt. 12 pn " Zakup baterii akumulatorów - do zasilenia oświetlenia ewakuacyjnego w budynku szpitala w Ozimku" i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kolumnie 7 i 8 w kwocie10.000 zł- realizuje Starostwo Powiatowe w Opolu.

7. dodaje się pkt. 13 pn "Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej" i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kolumnie 7 i 8 w kwocie10.000 zł- realizuje DPS w Prószkowie.

8. dodaje się pkt. 14 pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń magazynowo - szatniowych na stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Opolu " wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kolumnie 7 i 8 w kwocie 150 000 zł - realizuje Komenda Miejska PSP w Opolu.

IV. W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zwiększa się planowane przychody o kwotę79.514 zł.z tytułu: § 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

V. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie1.626.558 zł. który będzie pokryty z przychodów wykazanych w załączniku Nr 4 z tytułu: § 950 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego


Stefan Warzecha

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama