| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLVII/301/13 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 92.328 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000 zł

wydatki bieżące - 35.000 zł

w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza okwotę 57.328 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne okwotę 57.328 zł

wydatki bieżące - 57.328 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.328 zł

2. 2.Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 79.430 zł

w dz. 710 - Działalność usługowa okwotę 79.430 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze okwotę 79.430 zł

wydatki majątkowe - 79.430 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 79.430 zł

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 171.758 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa okwotę 79.430 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 79.430 zł

wydatki bieżące - 79.430 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79.430 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 57.328 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 57.328 zł

wydatki bieżące - 57.328 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.328 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego okwotę 35.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby okwotę 35.000 zł

wydatki bieżące - 35.000 zł

w tym: dotacje - 35.000 zł

§ 2. W Uchwale Nr XXXV/211/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2013 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem

101.238.989,39 zł

z tego:

- dochody bieżące

97.564.909,39 zł

- dochody majątkowe

3.674.080,00 zł

2) Przychody

1.600.000,00 zł

Razem

102.838.989,39 zł

3) Wydatki ogółem

99.460.519,39 zł

z tego:

- wydatki bieżące

95.069.407,39 zł

- wydatki majątkowe

4.391.112,00 zł

4) Rozchody

3.378.470,00 zł

Razem

102.938.989,39 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/301/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/301/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Dotacje

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/301/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki oświatowe


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR XLVII/301/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

W budżecie miasta na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 92.328 zł, w tym:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych w tym m.in. z tytułu zajęcia nieruchomości - kwota 35.000 zł,

b) w dz. 854, rozdz. 85401 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 57.328 zł w tym:

- Biuro Oświaty - 32.255 zł - odprawy i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,

- PSP nr 3 - 442 zł,

- PSP nr 5 - 2.808 zł,

- ZS nr 1 - 337 zł,

- ZS nr 2 - 21.486 zł,

2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 79.430 zł, w tym:

- 8.910 zł z zadania pn. "Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Ks.Makarskiego w Brzegu"

- 70.520 zł z zadania pn. "Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej"

3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 171.758 zł, w tym na:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 - środki w dyspozycji ZNM na zaliczki wpłacane do Wspólnot Mieszkaniowych
z tytułu kosztów zarządu i utrzymanie lokali gminnych - kwota 79.430 zł,

b) w dz. 801, rozdz. 80101 - środki w dyspozycji Biura Oświaty na odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli- kwota 57.328 zł,

c) w dz. 921, rozdz. 92109 - środki w formie dotacji dla BCK na remont głównego holu w budynku BCK kwota 35.000 zł,

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej dodatkowo wprowadzono zmiany na podstawie:

- zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2095/2013 z dnia 28.10.2013 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym BUiOŚ w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 18.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu" o kwotę 18.000 zł,

-zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2104/2013 z dnia 05.11.2013 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym BOP w dz. 900, rozdz. 90002 o kwotę 4.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" o kwotę 4.000 zł,

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydaków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków:

1) w ZS nr 1 z OS - w rozdz. 80101 o kwotę 4.000 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawami,

2) w PG nr 1 - w rozdz. 80110 o kwotę 6.200 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych z przeznaczeniem na potrzeby bierzące oraz malowanie klas lekcyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »