Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLVII/301/13 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 92.328 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.000 zł

wydatki bieżące - 35.000 zł

w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza okwotę 57.328 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne okwotę 57.328 zł

wydatki bieżące - 57.328 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.328 zł

2. 2.Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu miasta o kwotę 79.430 zł

w dz. 710 - Działalność usługowa okwotę 79.430 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze okwotę 79.430 zł

wydatki majątkowe - 79.430 zł

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 79.430 zł

3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu miasta o kwotę 171.758 zł

w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa okwotę 79.430 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 79.430 zł

wydatki bieżące - 79.430 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 79.430 zł

w dz. 801 - Oświata i wychowanie okwotę 57.328 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 57.328 zł

wydatki bieżące - 57.328 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.328 zł

w dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego okwotę 35.000 zł

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby okwotę 35.000 zł

wydatki bieżące - 35.000 zł

w tym: dotacje - 35.000 zł

§ 2. W Uchwale Nr XXXV/211/12 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok dokonuje się zmian:

1. Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Załącznik Nr 9 "Plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz plan dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 3. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet miasta na 2013 r. przedstawia się następująco:

1) Dochody ogółem

101.238.989,39 zł

z tego:

- dochody bieżące

97.564.909,39 zł

- dochody majątkowe

3.674.080,00 zł

2) Przychody

1.600.000,00 zł

Razem

102.838.989,39 zł

3) Wydatki ogółem

99.460.519,39 zł

z tego:

- wydatki bieżące

95.069.407,39 zł

- wydatki majątkowe

4.391.112,00 zł

4) Rozchody

3.378.470,00 zł

Razem

102.938.989,39 zł

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/301/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/301/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Dotacje

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/301/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 29 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki oświatowe


Uzasadnienie

UCHWAŁY NR XLVII/301/13
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

W budżecie miasta na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 92.328 zł, w tym:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych w tym m.in. z tytułu zajęcia nieruchomości - kwota 35.000 zł,

b) w dz. 854, rozdz. 85401 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 57.328 zł w tym:

- Biuro Oświaty - 32.255 zł - odprawy i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli,

- PSP nr 3 - 442 zł,

- PSP nr 5 - 2.808 zł,

- ZS nr 1 - 337 zł,

- ZS nr 2 - 21.486 zł,

2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz. 71035 o kwotę 79.430 zł, w tym:

- 8.910 zł z zadania pn. "Budowa chodnika na cmentarzu przy ul. Ks.Makarskiego w Brzegu"

- 70.520 zł z zadania pn. "Rozbudowa cmentarza przy ul. Starobrzeskiej"

3) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę 171.758 zł, w tym na:

a) w dz. 700, rozdz. 70005 - środki w dyspozycji ZNM na zaliczki wpłacane do Wspólnot Mieszkaniowych
z tytułu kosztów zarządu i utrzymanie lokali gminnych - kwota 79.430 zł,

b) w dz. 801, rozdz. 80101 - środki w dyspozycji Biura Oświaty na odprawy, nagrody jubileuszowe i podwyżki wynagrodzeń nauczycieli- kwota 57.328 zł,

c) w dz. 921, rozdz. 92109 - środki w formie dotacji dla BCK na remont głównego holu w budynku BCK kwota 35.000 zł,

W załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej dodatkowo wprowadzono zmiany na podstawie:

- zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2095/2013 z dnia 28.10.2013 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym BUiOŚ w dz. 900, rozdz. 90004 o kwotę 18.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plant miejskich w Brzegu" o kwotę 18.000 zł,

-zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 2104/2013 z dnia 05.11.2013 r., polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w planie finansowym BOP w dz. 900, rozdz. 90002 o kwotę 4.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup oprogramowania i sprzętu do prowadzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" o kwotę 4.000 zł,

W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydaków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków:

1) w ZS nr 1 z OS - w rozdz. 80101 o kwotę 4.000 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z naprawami,

2) w PG nr 1 - w rozdz. 80110 o kwotę 6.200 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych z przeznaczeniem na potrzeby bierzące oraz malowanie klas lekcyjnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe