Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/250/2014 Rady Gminy Popielów

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r, poz.594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. z 2013 r, poz.1457) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się maksymalne wynagrodzenie dziennego opiekuna zatrudnianego przez Gminę Popielów w wysokości 11 za każdą pełną godzinę faktycznie sprawowanej opieki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 3.


Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/234/2014 z dnia 30 stycznia 20114 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania (Dz. Urzędowy Woj.Opolskiego . z 2014 r., poz.402)

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kupczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe