Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr 1511/14 Zarządu Powiatu Opolskiego

z dnia 2 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Opolskiego na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013 poz. 595) w związku z art. 257, pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2013. poz. 885 tj. z późn.zm.) uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/241/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu:

1. W załączniku Nr 1 do w.w. zwiększa się planowane dochody Powiatu

Dział 751 - "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA"

Rozdział 75109 - "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 125.756 zł z tytułu:

· § 2110 - "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

2. W załączniku Nr 2 do w.w uchwały wprowadza się niżej wymieniane zmiany planowanych wydatków Powiatu.

Zwiększa się planowane wydatki bieżące

Dział 751 - "URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA"

Rozdział 75109 - "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" - zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 125.756 zł w tym w :

· grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.100 zł,

· grupie wynagrodzeń o kwotę 10.200 zł,

· grupie zadań statutowych o kwotę 109.456 zł.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków

Dział 750 - "ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Rozdział 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 1.700 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie wynagrodzeń ww. rozdziale

Dział 801 - "OŚWIATA I WYCHOWANIE"

Rozdział 80195 - "Pozostała działalność" - zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 724 zł, którą przenosi się do

Rozdziału 80120 - "Licea ogólnokształcące" - na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Opolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Opolski


Henryk Lakwa


Członek Zarządu Powiatu Opolskiego


Krzysztof Wysdak


Członek Zarządu Powiatu Opolskiego


Zofia Kotońska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe