| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIX/327/2014 Rady Gminy Bierawa

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Bierawa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 , poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r., poz. 379 i poz. 911), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje :

§ 1. W budżecie gminy uchwalonym uchwałą nr XL/259/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 20 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany :

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 57.000,- zł,

2) zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2014 o kwotę 57.000,- zł .

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 dokonuje się następujących zmian :

1) w załączniku nr 4 "Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy na rok 2014" , który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

2) w załączniku nr 9 "Plan nakładów na zadania inwestycyjne na rok 2014" , który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Dziuda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX / 327 /2014
Rady Gminy Bierawa
z dnia 27 października 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

DOCHODY

Dział
RozdziałNazwa działu , rozdziału i źródła§

Zmniejszenie planu dochodów
w zł

Zwiększenie planu dochodów
w zł


DOCHODY BIEŻĄCE


0


57 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5 000

75023

Urzędy gmin
Wpływy z różnych opłat


0690

5 000
5 000

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM040 500

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek od czynności cywilnoprawnych


0320
0500

40 500
25 000
15 500

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

0

4 500

75814

Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki


0920

4 500
4 500

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

7 000

80104

Przedszkola
Wpływy z usług


0830

7 000
7 000


ŁĄCZNIE DB+DM


0


57 000


Sa=57 000

WYDATKI

Dział Rozdział


Nazwa działu , rozdziału

Zmniejszenie planu wydatków
w zł

Zwiększenie planu wydatków
w zł

WYDATKI BIEŻĄCE

0

104 500

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

30 000

60016

Drogi publiczne gminne
1) Wydatki jednostki w tym :
a) wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

30 000
30 000

30 000

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

0

47 500

75023

Urzędy gmin
1) Wydatki jednostki w tym :
a) wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

47 500

47 500
47 500

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

10 000

80101

Szkoły podstawowe
1)wydatki jednostki w tym :
a) wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

3 000
3 000

3 000

80104

Przedszkola
1)wydatki jednostki w tym :
a) wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

7 000
7 000

7 000

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


0


9 120

90002

Gospodarka odpadami
1)wydatki jednostki w tym :
a) wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych

9 120
9 120

9 120

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


0


7 880

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1)wydatki jednostki w tym :
a) dotacja na zadania bieżące

7 880
7 880
7 880


WYDATKI MAJĄTKOWE


47 500


0

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

47 500

0

75023

Urzędy gmin
1) wydatki majątkowe

47 500
47 500

ŁĄCZNIE ZMIANY WB+WM

47 500

104 500
Sa=57 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX / 327 /2014
Rady Gminy Bierawa
z dnia 27 października 2014 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2014

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.326.988,- zł w tym :

1) dotacje podmiotowe

w złotych

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA JEDNOSTKI

KWOTA

921

92109

2480

Gminne Centrum Kultury
i Rekreacji w Bierawie


977 880


RAZEM


977 880

2) dotacje przedmiotowe

w złotych

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA JEDNOSTKI

KWOTA


700


70001


2650

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie


284 938


RAZEM


284 938

3) dotacje celowe

w złotych

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA JEDNOSTKI

KWOTA

600

60004

2310

Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle


12 000

801

80104

2310

Urząd Miejski Sośnicowice

20 000

801

80146

2330

Samorząd Województwa Opolskiego


15 170

851

85195

2310

Urząd Miasta
Kędzierzyn-Koźle
"Promyczek"


12 000

851

85195

2320

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Warsztaty Terapii Zajęciowej


5.000


RAZEM


64.170

II. Dotacje dla jednostek nienależących sektora finansów publicznych na łączną

kwotę 400.000,- zł w tym :

1) dotacje celowe

w złotych

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

NAZWA JEDNOSTKI

KWOTA

851

85195

2830

Caritas Diecezji Opolskiej

138 000

900

90019

6230

Osoby fizyczne i prawne
z terenu Gminy Bierawa


80 000

921

92109

2820

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim


18 000

921

92120

2720

Parafia Rzymsko-Katolicka
w Starym Koźlu


15 000

926

92605

2820

Zrzeszenia
Ludowych Zespołów Sportowych


149 000

RAZEM

400 000

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI Z CZĘŚCI I i II wynosi 1.726.988,- zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX / 327 /2014
Rady Gminy Bierawa
z dnia 27 października 2014 r.

PLAN NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2014 r.

w złotych


Lp


Nazwa i lokalizacja inwestycjiDział


Roz-dział


Termin realiza-cji rozpo-częcia / zakoń-czenia


Wartość kosztory-sowa
Plan nakładów na zadanie
inwesty-cyjne

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych

z budżetu gminy

Środki pochodzące
z innych źródeł

Kre-dyty
i
poży-czki

środki wymie-nione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

1.

Wykup gruntów prywatnych

010

01095

2014

35 000

35 000

35 000

2.

Odwiert studni- SUW Korzonek

400

40002

2014

250 000

250 000

250 000

3.

Przedłużenie sieci wodociągowej Bierawa ul. Cicha

400

40002

2014

135 000

135 000

135 000

4.

Przedłużenie sieci wodociągowej
Brzeźce ul. Gliwicka

400

40002

2014

32 000

32 000

32 000

5.

Przedłużenie sieci wodociągowej
Brzeźce ul. Kwiatowa

400

40002

2014

62 500

62 500

62 500

6.

Przedłużenie sieci wodociągowej Stare Koźle droga do terenów inwestycyjnych
( cele projektowe)


400


40002


2014


16 000


16 000


16 000

7.

Przedłużenie sieci wodociągowej Stare Koźle ul. Zamknięta - projekt i realizacja

400

40002

2014

30 000

30 000

30 000

8.

Przebudowa ul. Wodnej Dziergowice
( realizacja)

600

60016

2014

297 400

297 400

150 000

147 400
***

9.

Przebudowa ul. Szkolnej Stare Koźle (cele projektowe)

600

60016

2014

5 000

5 000

5 000

10.

Budowa parkingu przy stawie Dziergowice

600

60016

2014

47 000

47 000

47 000

11.

Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i GOPS

750

75023

2014

17 500

17 500

17 500

12.

Zakup aparatów powietrznych dla OSP Bierawa

754

75412

2014

7 500

7 500

7 500

13.

Budowa placu zabaw w ramach projektu
"Radosna Szkoła" - Szkoła Podstawowa Stara Kuźnia


801


80101


2014


95 000


95 000


48 387,65


46 612,35*

14

Zakup tablicy multimedialnej - Szkoła Podstawowa Solarnia

801

80101

2014

6 000

6 000

6 000

15.

Budowa placów zabaw w Przedszkolach

801

80104

2014

88 000

88 000

88 000

16.

Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Gimnazjum w Bierawie


801


80110


2014


200 000


200 000


150 000


50 000
**

17.

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej

900

90001

2014

70 000

70 000

70 000

18.

Przedłużenie sieci kanalizacyjnej
Brzeźce ul. Gliwicka

900

90001

2014

123 000

123 000

123 000

19.

Przedłużenie sieci kanalizacyjnej
Brzeźce ul. Kwiatowa

900

90001

2014

89 500

89 500

89 500

20.

Przedłużenie sieci kanalizacyjnej Stare Koźle droga do terenów inwestycyjnych (cele projektowe)


900


90001


2014


16 000


16 000


16 000

21.

Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na powietrzu ( Fundusz Sołecki Bierawa)


900


90004


2014


7 500


7 500


7 500

22.

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw
(Fundusz Sołecki Stara Kuźnia)


900


90004


2014


16 000


16 000


16 000

23.

Zakup lamp parkowych solarnych
( Fundusz Sołecki Dziergowice)


900


90015


2014


8 000


8 000


8 000

24.

Budowa oświetlenia fotowoltaicznego Dziergowice

900

90015

2014

25 000

25 000

25 000

25.

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Parkowa Stara Kuźnia


900


90015


2014


46 000


46 000


46 000

26.

Budowa oświetlenia ulicznego

900

90015

2014

20 000

20 000

20 000

27.

Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych


900


90019


2014


80 000


80 000


80 000

28.

Opracowanie koncepcji przebudowy Domu Ludowego Brzeźce


921


92109


2014


7 000


7 000


7 000

29.

Modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach

921

92109

2014

45 000

45 000

45 000

30.

Zakup kosiarki samojezdnej
( traktorek) -
LZS Stara Kuźnia

926

92601

2014

11 000

11 000

11 000

31.

Zakup kosiarki samojezdnej
( traktorek) -
LZS Dziergowice

926

92601

2014

12 000

12 000

12 000

32.

Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

754

75495

2014

6 500

6 500

6 500

33.

Wykupienie odcinka sieci kanalizacyjnej w Bierawie ul. Ogrodowa


900


90001


2014


3 500


3 500


3 500

34.

Zakup wyposażenia na potrzeby Domu Kultury w Dziergowicach


921


92109


2014


9 963


9 963


9 963

35.

Zakup sprzętu do nowoczesnych centrów rekreacji na terenie Gminy Bierawa


926


92601


2014


29 766


29 766


29 766

RAZEM

1 949 629

1 949 629

1 705 616,65

244 012,35

*) dofinansowanie z rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki , wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła"

**) dofinansowanie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego na lata 2013-2018.

***) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - II Etap , Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »