Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Nr OWR-410-26(3)/2014/2015/9078/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegajacej na wytwarzaniu ciepła dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 155, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r. poz 267 ze zmianami), w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz 1059 ze zmianami), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 19 stycznia 2015 r. nr WCC/1145D/9078/W/OWR/2015/MK dokonał zmiany koncesji udzielonej decyzją z dnia 16 marca 2006 r. nr WCC/1145/9078/W/OWR/2006/JJ ze zmianami na prowadzenie działalności gospodarczej polegajacej na wytwarzaniu ciepła dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Antoniowie/k Ozimka.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24 listopada 2014 r. Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o. wystąpiła o zmianę decyzji koncesyjnej z dnia 16 marca 2006 r. nr WCC/1145/9078/W/OWR/2006/JJ ze zmianami na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła, w związku ze zmianą zakresu prowadzonej działalności.


Po analizie stanu faktycznego, wnioski o zmianę ww. decyzji zostały uznane za uzasadnione.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenoweg Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu


Józef Dolata

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe