reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art.30 ust.6 i 6a art. 49 ust. 2 i art. 54 ust.7 w związku z art. 91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 416 i 922, z 2015 r. poz. 868) Rada Powiatu w Prudniku po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, uchwala Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki;

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.);

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 416 z późn. zm.);

3) szkole - należy przez to rozumieć, przedszkole specjalne, szkołę podstawową specjalną, gimnazjum specjalne, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki;

4) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Prudnickiego;

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, określonej w pkt 3;

6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

7) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

8) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka i słuchacza;

9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w §1 ust.1 rozporządzenia.

Rozdział 2.
Dodatek za wysługę lat

§ 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.

Rozdział 3.
Dodatek motywacyjny

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 4,00 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej szkoły.

§ 4. Przy ustalaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę spełnianie co najmniej 5 z niżej wymienionych kryteriów szczegółowych:

1) uzyskiwanie osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkującymi efektami w procesie kształcenia i wychowania,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

d) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

e) podejmowanie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej i zapobiegania patologiom społecznym,

f) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez Powiat Prudnicki priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej;

2) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem:

a) systematyczne i efektywne wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków,

b) zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz innych pracowników szkoły,

c) podnoszenie umiejętności zawodowych i wzbogacanie warsztatu pracy oraz praktyczne ich wykorzystanie,

d) stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

e) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

f) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

h) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust.2 pkt.2 Karty Nauczyciela:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) efektywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

f) nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami partnerskimi,

g) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i godne reprezentowanie swojej szkoły na zewnątrz.

§ 5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów ustala się z uwzględnieniem kryteriów szczegółowych określonych w § 4 oraz dodatkowo następujących kryteriów zarządzania szkołą:

1) przestrzeganie przepisów prawa;

2) zarządzanie kadrami:

a) zgodność kwalifikacji nauczycieli z nauczanym przedmiotem,

b) optymalne zatrudnienie kadry pedagogicznej oraz pracowników administracyjno - obsługowych (wskaźniki poziomu wykształcenia, ilości nauczycieli z drugą i kolejną specjalnością),

c) rzetelne prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej;

3) organizacja szkoły:

a) poszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej,

b) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów oraz pracowników,

c) utrzymanie ładu i czystości;

4) dbałość o bazę i wyposażenie:

a) pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych na remonty i inwestycje,

b) utrzymywanie w dobrym stanie technicznym obiektów szkolnych,

c) estetyka posesji, sal i pomieszczeń,

d) wyposażenie w sprzęt i pomoce;

5) realizacja zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych założeń i priorytetów polityki oświatowej Powiatu;

6) dyscyplina pracy dyrektora:

a) terminowość realizacji poleceń organu prowadzącego,

b) terminowość i poprawność realizacji sprawozdawczości i informacji związanych z zarządzaniem szkołą,

c) doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz umiejętności zawodowych,

d) stopień i sposób realizacji własnego programu, przedstawionego w trakcie konkursu na stanowisko dyrektora;

7) gospodarka finansowa:

a) właściwe planowanie oraz optymalne, racjonalne i celowe gospodarowanie środkami finansowymi, w tym przeznaczonymi na wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki,

b) przestrzeganie zasad dyscypliny finansów publicznych;

8) praca z zespołem:

a) tworzenie w szkole życzliwej, przyjaznej atmosfery,

b) sposób sprawowania nadzoru pedagogicznego,

c) zasady oraz sposób motywowania i nagradzania nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych,

d) umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole,

e) tworzenie właściwych warunków pracy i możliwości doskonalenia zawodowego i dokształcania,

f) organizacja zajęć dodatkowych,

g) wspieranie samorządności uczniowskiej,

h) nadzór nad przestrzeganiem praw dziecka i ucznia,

i) sprawowanie opieki nad dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo lub ekonomicznie,

j) działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej i zapobiegania patologiom społecznym;

9) współpraca ze środowiskiem:

a) współpraca z rodzicami, radą rodziców,

b) organizacja uroczystości dla lokalnego środowiska, na rzecz uczniów, wychowanków, rodziców, nauczycieli, społeczności Powiatu,

c) współpraca z organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi,

d) promocja szkoły w lokalnym i ponadlokalnym środowisku.

§ 6. 1. Dodatek motywacyjny może być przyznany dla nauczycieli w wysokości od 4 % do 15 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, a dla dyrektorów w wysokości od 6 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora, uwzględniając poziom spełniania kryteriów szczegółowych, o których mowa w § 5 - Starosta.

Rozdział 4.
Dodatek funkcyjny

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) dyrektorowi szkoły każdego typu liczącej:

a) do 8 oddziałów - od 500 do 700 zł miesięcznie,

b) od 9 do 12 oddziałów - od 600 do 900 zł miesięcznie,

c) od 13 do 16 oddziałów - od 650 do 1000 zł miesięcznie,

d) od 17 do 20 oddziałów - od 700 do 1100 zł miesięcznie;

e) od 21 i więcej oddziałów - od 800 do 1250 zł miesięcznie;

2) wicedyrektorowi szkoły każdego typu liczącej:

a) od 12 do 16 oddziałów - od 450 do 600 zł miesięcznie,

b) od 17 do 20 oddziałów - od 500 do 700 zł miesięcznie;

c) od 21 i więcej oddziałów - od 600 do 1000 zł miesięcznie;

3) dyrektorowi poradni psychologiczno - pedagogicznej od 500 do 700 zł. miesięcznie;

4) kierownikowi szkolenia praktycznego od 400 do 650 zł. miesięcznie;

5) kierownikowi internatu - od 450 do 600 zł. miesięcznie.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek określonych w ust.1 ustala dla dyrektora Starosta, a dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych dyrektor, uwzględniając wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne oraz liczbę stanowisk kierowniczych w szkole.

§ 8. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) za wychowawstwo:

a) w klasach do 25 uczniów - 150 zł,

b) w klasach powyżej 25 uczniów - 170 zł;

2) za wychowawstwo w grupie przedszkolnej - 130 zł;

3) za funkcję opiekuna stażu - 80 zł miesięcznie za każdego nauczyciela odbywającego staż.

2. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust.1 przyznaje dyrektorowi Starosta, a pozostałym nauczycielom dyrektor.

§ 9. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków.

2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach zastępstwa.

3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §7 ust.1 nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w §8 ust.1.

Rozdział 5.
Dodatek za warunki pracy

§ 10. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.

2. Ustala się następujące wysokości dodatków za trudne lub uciążliwe warunki pracy:

1) trudne warunki pracy 9 %;

2) uciążliwe warunki pracy 11 %

- pobieranego przez nauczycieli wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek wypłaca się proporcjonalnie do realizowanego przez nauczycieli obowiązkowego wymiaru godzin w warunkach trudnych lub uciążliwych.

4. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do dodatku z każdego tytułu.

5. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, określonych w §8 i §9 rozporządzenia, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora - Starosta.

Rozdział 6.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 11. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się z zastrzeżeniem ust 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.1 i 2 uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Rozdział 7.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 12. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, że:

1) 80 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora;

2) 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego - Starosty.

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielowi za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

4. Nagrody dyrektora szkoły przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy.

5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty występuje :

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną;

2) dla dyrektora - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

6. Wysokość nagrody dyrektora powinna stanowić co najmniej 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

7. Wysokość nagrody Starosty powinna stanowić co najmniej 40 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego.

§ 13. 1. Nagrodę może otrzymać nauczyciel, który wyróżnia się osiągnięciami w działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły i spełnia co najmniej 5 z podanych kryteriów :

1) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, organizuje imprezy ogólnoszkolne i środowiskowe;

2) wzorowo organizuje współpracę z rodzicami i we współpracy z nimi rozwiązuje problemy wychowawcze;

3) podejmuje działania dydaktyczno-wychowawcze wykraczające poza przydział obowiązków;

4) promuje swoją szkołę w środowisku, w regionie i w kraju;

5) dzieli się swoimi doświadczeniami poprzez publikacje i opracowanie materiałów metodycznych służących innym nauczycielom;

6) opracowuje i wdraża własne programy autorskie;

7) prowadzi wymianę międzynarodową uczniów;

8) podejmuje działalność innowacyjną;

9) prowadzi zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

10) pracuje z uczniami uzdolnionymi i osiąga wyróżniające efekty w przygotowaniu ich do olimpiad i konkursów przedmiotowych;

11) wzbogaca swój warsztat pracy pedagogicznej i wychowawczej;

12) prowadzi lekcje otwarte dla nauczycieli i zajęcia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

13) aktywnie współpracuje ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji.

2. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję dyrektora może otrzymać nagrodę za wyróżniającą pracę oraz osiągnięcia w kierowanej przez siebie szkole przy spełnieniu co najmniej 5 z podanych kryteriów :

1) rosnącą jakość pracy szkoły lub placówki potwierdzoną wynikami egzaminów zewnętrznych, rezultatami uczniów w olimpiadach, konkursach, rozgrywkach sportowych;

2) wyróżniającą sprawność w zarządzaniu działalnością administracyjno-gospodarczą placówki;

3) racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i pozyskiwanie ich z innych źródeł oraz przestrzeganie obowiązującej dyscypliny finansowej z wykorzystaniem możliwości obniżania kosztów własnych;

4) terminowe i należyte wywiązywanie się wobec organu prowadzącego z obowiązków w zakresie sprawozdawczości oraz przekazywania informacji;

5) umiejętność racjonalnego planowania pracy szkoły oraz stwarzania możliwie optymalnych warunków na rzecz realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

6) tworzenie odpowiednich warunków, sprzyjających wdrażaniu innowacji i eksperymentów oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli;

7) wyróżnianie się w dbałości o utrzymanie ładu i porządku wokół szkoły oraz estetyki jej pomieszczeń oraz realizowania działań inwestycyjnych;

8) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

9) skuteczne i różnorodne promowanie placówki i podnoszenie jej pozycji w środowisku i w regionie, w szczególności przez efektywny udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych;

10) sprawowanie nadzoru pedagogicznego poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły;

11) realizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i wprowadzanie szkoły na drogę rozwoju organizacyjnego;

12) rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych i przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym.

3. Zawiadomienie o przyznaniu nagrody przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. Kopię zawiadomienia włącza się do akt osobowych nauczyciela.

4. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie.

5. Termin składania wniosków o nagrodę Starosty ustala się do dnia 30 września, z zastrzeżeniem ust. 4.

Rozdział 8.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

§ 14. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców w Powiecie Prudnickim posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy zwany dalej "dodatkiem".

2. Wysokość dodatku w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 10 zł;

2) przy dwóch i trzech osobach w rodzinie - 20 zł;

3) przy czterech i więcej osobach w rodzinie -30 zł;

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust.2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu do zajmowanego przez niego lokalu.

6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

§ 15. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 16. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

2. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Starosta.

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przewodniczący Rady


Józef Janeczko

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama