Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku


Janusz Kędzia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/148/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/148/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/148/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

rozchody

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe