Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 849; z późn. zmianami ) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje :

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych wynoszą :

1) Od samochodu ciężąrowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton z tym, że w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej, jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawkę podatku określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, z tym, że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) Od autobusu, z tym, że w zależności od ilości miejsc do siedzenia oraz jego wpływu na środowisko stawki podatku określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II / 9 / 2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 27 listopada 2015 r.

do uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 roku

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator spalin

Pozostałe

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

400,00 zł

811,60 zł

powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie

600,00 zł

1.353,94 zł

powyżej 9,0 t i poniżej 12,0 t

700,00 zł

1.624,72 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 27 listopada 2015 r.

do uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 roku

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

400,00 zł

700,00 zł

13

14

500,00 zł

600,00 zł

14

15

600,00 zł

700,00 zł

15

700,00 zł

1.310,00 zł

Trzy osie

12

17

800,00 zł

900,00 zł

17

19

800,00 zł

900,00 zł

19

21

900,00 zł

1.000,00 zł

21

23

900,00 zł

1.060,00 zł

23

25

1.060,00 zł

1.650,00 zł

25

1.060,00 zł

1.650,00 zł

Cztery osie i więcej

12

25

1.000,00 zł

1.100,00 zł

25

27

1.000,00 zł

1.100,00 zł

27

29

1.100,00 zł

1.730,00 zł

29

31

1.730,00 zł

2.560,00 zł

31

1.730,00 zł

2.560,00 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 27 listopada 2015 r.

do uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 roku

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku w złotych

Spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

Od 3,5 t poniżej 12,0 t

600,00 zł

1.895,48 zł


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 27 listopada 2015 r.

do uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 roku

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy + naczepa Ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach )

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna ( osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia

Dwie osie

12

18

800,00 zł

900,00 zł

18

25

900,00 zł

1.000,00 zł

25

31

1.000,00 zł

1.100,00 zł

31

36

1.500,00 zł

2.030,00 zł

36

1.500,00 zł

2.030,00 zł

Trzy osie i więcej

12

36

1.310,00 zł

1.800,00 zł

36

40

1.310,00 zł

1.800,00 zł

40

1.800,00 zł

2.660,00 zł


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 27 listopada 2015 r.

do uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 roku

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach )

Stawka podatku w złotych

od 7 t i poniżej 12 t

1.624,72 zł


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 27 listopada 2015 r.

do uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 roku

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : naczepa ( przyczepa) + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdana ( osie ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

300,00 zł

500,00 zł

18

25

400,00 zł

500,00 zł

25

500,00 zł

600,00 zł

Dwie osie

12

28

500,00 zł

600,00 zł

28

33

650,00 zł

890,00 zł

33

38

890,00 zł

1.350,00 zł

38

1.200,00 zł

1.780,00 zł

Trzy osie i więcej

12

36

700,00 zł

1.000,00 zł

36

38

1.000,00 zł

1.300,00 zł

38

1.100,00 zł

1.400,00 zł


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 27 listopada 2015 r.

do uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 27 listopada 2015 roku

Ilość miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :

Stawka podatku w

spełnia normy czystości spalin EURO lub posiada katalizator

Pozostałe

mniejsza niż 22 miejsca

800,00 zł

1.918,50 zł

równej lub większej niż 22 miejsca

1.000,00 zł

2.425,51 zł

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Szkoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe