Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Bierawa

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 460 i poz. 1336), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 10 listopada 2015 r., Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę 1 Maja w Starym Koźlu, oznaczoną numerem działki 216, na odcinku pomiędzy ulicą Braci Wolnych i Wolności, stanowiącą własność Gminy Bierawa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Joachim Morcinek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe