reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/12/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin
na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 2 083 197 zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 247 240 zł

w tym:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 90 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 90 000 zł

w tym:

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 90 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 157 240 zł

Dochody bieżące w kwocie 36 300 zł

w tym:

§ 0470 Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 14 800 zł

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 500 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000 zł

Dochody majątkowe w kwocie 120 940 zł

w tym:

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym
w prawo własności w kwocie 6 940 zł

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 114 000 zł

Dział 710 Działalność usługowa w kwocie 3 283 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 283 zł

Dochody bieżące w kwocie 3 283 zł

w tym:

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 283 zł

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 32 114 zł

w tym:

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 27 200 zł

Dochody bieżące w kwocie 20 240 zł

w tym:

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w kwocie 13 800 zł

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 3 440 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000 zł;

Dochody majątkowe w kwocie 6 960 zł

w tym:

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 960 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 4 914 zł

Dochody bieżące w kwocie 4 914 zł

w tym:

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 4 914 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem w kwocie 1 582 500 zł

w tym:

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 956 400 zł

Dochody bieżące w kwocie 956 400 zł

w tym:

§ 0320 Podatek rolny w kwocie 23 600 zł

§ 0330 Podatek leśny w kwocie 18 900 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych w kwocie 19 800 zł

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 870 400 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 700 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 623 100 zł

Dochody bieżące w kwocie 623 100 zł

w tym:

§ 0310 Podatek od nieruchomości w kwocie 417 000 zł

§ 0320 Podatek rolny w kwocie 72 800 zł

§ 0340 Podatek od środków transportowych w kwocie 53 700 zł

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn w kwocie 24 200 zł

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44 100 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000 zł

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 300 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawi ustaw w kwocie 3 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 3 000 zł

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia w kwocie 117 505 zł

w tym:

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 205 zł

Dochody bieżące w kwocie 109 205 zł

w tym:

§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 109 205 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 8 300 zł

Dochody bieżące w kwocie 8 300 zł

w tym:

§ 0920 Pozostałe odsetki w kwocie 8 300 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 300 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 300 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 300 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 1 300 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 8 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 8 000 zł

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 16 807 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 16 807 zł

Dochody bieżące w kwocie 16 807 zł

w tym:

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 16 807 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 74 448 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 74 448 zł

Dochody majątkowe w kwocie 74 448 zł

w tym:

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 74 448 zł;

2) zmniejsza się budżet po stronie dochodów w kwocie 2 846 980,43 zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 46 439 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 46 439 zł

Dochody majątkowe w kwocie 46 439 zł

w tym:

§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 46 439 zł

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 79 169 zł

w tym:

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 11 800 zł

Dochody bieżące w kwocie 11 800 zł

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 6 800 zł;

§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 000

Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 67 369 zł

Dochody bieżące w kwocie 67 369 zł

w tym:

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 67 369 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 450 zł

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) w kwocie 1 450 zł

Dochody bieżące w kwocie 1 450 zł

w tym:

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1 450 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2 645 871,43 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 645 871,43 zł

Dochody bieżące w kwocie 2 645 871,43 zł

w tym:

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 2 095 871,43 zł

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 550 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 23 051 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 23 051 zł

Dochody bieżące w kwocie 23 051 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 23 051 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 51 000 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 51 000 zł

Dochody bieżące w kwocie 51 000 zł

w tym:

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 51 000 zł;

3) zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 25 819 zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 300 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 300 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1 300 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 300 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 300 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 300 zł

Wydatki bieżące w kwocie 300 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 300 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 100 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 100 zł

Wydatki bieżące w kwocie 100 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 100 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 24 119 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 24 119 zł

Wydatki bieżące w kwocie 24 119 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24 119 zł;

3) zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie 789 602,43 zł

w tym:

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 70 000 zł

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy w kwocie 20 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000 zł

Rozdział 60013 Brogi publiczne wojewódzkie w kwocie 50 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 50 000zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 373 139,43 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność w kwocie 373 139,43 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 373 139,43 zł

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 72 000 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 72 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 60 000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 12 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 62 373 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 42 700 zł

Wydatki bieżące w kwocie 18 700 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 700 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 24 000 zł

Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 14 673 zł

Wydatki bieżące w kwocie 14 673 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 673 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 5 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 000 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3 000 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3 000 zł

w tym:

Dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 000 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 143 680 zł

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 21 380 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 21 380 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w kwocie 32 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 32 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32 000 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 300 zł

Wydatki bieżące w kwocie 300 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 300 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 90 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 90 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 90 000 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 59 500 zł

w tym:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 10 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 10 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 10 000 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 29 500 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 29 500 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
z środowiska w kwocie 20 000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł

w tym:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport w kwocie 5 910 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe w kwocie 5 910 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5 910 zł

w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 910 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Piotr Czok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama