Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIII/128/2016 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum prowadzonych przez Gminę Otmuchów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej i gimnazjum

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.), w związku z art. 20e ust. 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), Rada Miejska w Otmuchowie uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I:

1) przynajmniej jedno z rodzeństwa kandydata do klasy I uczęszcza już do szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie - 10 pkt;

2) przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata do klasy I pracuje w obwodzie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie - 10 pkt;

3) rodzice (prawni opiekunowie) kandydata zamieszkują wraz z dzieckiem na terenie Gminy Otmuchów - 10 pkt.

§ 2. Spełnienie któregoś z kryterium, o którym mowa w § 1. potwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica (prawnego opiekuna).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Zaczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe