| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kazimierskiego

z dnia 29 kwietnia 2010r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok po korekcie

I WSTĘP.

1. Budżet Powiatu Kazimierskiego został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/120/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2009 rok. Ustalono dochody w kwocie 32.300.000,00 zł i wydatki w kwocie 32.300.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu Kazimierskiego, Zarząd Powiatu Kazimierskiego podejmowały liczne uchwały budżetowe, które miały ostateczny wpływ na plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Kazimierskiego. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 34.639.459,58 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 35.632.817,33 zł Deficyt budżetu powiatu został uchwalony w kwocie 993.357,75 zł.

2. Podstawą opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok jest art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241).

II INFORMACJE OGÓLNE.

Powiat kazimierski realizuje zadania, wprowadzone w 1999 roku reformą administracyjną, poprzez następujące jednostki organizacyjne powiatu:

1. Starostwo Powiatowe, w zakres którego wchodzą następujące wydziały:

- Organizacyjny

- Finansowo-Budżetowy

- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- Komunikacji i Drogownictwa

- Budownictwa i Infrastruktury Technicznej

- Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2. Jednostki wykonujące bieżące zadania z zakresu administracji rządowej

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej

3. Jednostki wykonujące bieżące zadania własne Powiatu:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kazimierzy Wielkiej

- Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej

4. Jednostki budżetowe opieki społecznej

- Zespół Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej

- Dom Pomocy Społecznej w Bejscach

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach

5. Jednostki budżetowe oświaty i wychowania:

- Szkoła Podstawowa Specjalna w Cudzynowicach

- Gimnazjum Specjalne w Cudzynowicach

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Cudzynowicach

- Przedszkole Specjalne w Cudzynowicach

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Cudzynowicach

- Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej

- Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

- Zespół Szkół Zawodowych W Odonowie

- Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

- Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kazimierzy Wielkiej

6. Szkoły niepubliczne:

- Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej

- Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu

7. Jednostki budżetowe opieki wychowawczej:

- Bursa Międzyszkolna w Kazimierzy Wielkiej

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Cudzynowicach

III ZMIANY W BUDŻECIE.

W okresie realizacji budżetu powiatu nastąpiły zmiany dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem decyzji Ministra Finansów i decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie subwencji, dotacji celowych, a także w wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

W 2009 roku otrzymaliśmy środki zwiększające dochody:

infoRgrafika

W 2009 roku otrzymaliśmy środki zmniejszające dochody:

infoRgrafika

W 2009 roku otrzymaliśmy zwiększenie subwencji :

infoRgrafika

Zmiany powyższe wprowadzono uchwałami Rady Powiatu lub uchwałami Zarządu Powiatu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody budżetu Powiatu zwiększyły się o subwencje, dotacje, dochody własne powiatu o łączną kwotę 2.339.459,58 zł.

IV DOCHODY BUDŻETU POWIATU.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu Powiatu na 2009 rok wynosi 34.639.459,58 zł i został zrealizowany za 2009 roku w kwocie 34.458.076,91 zł

infoRgrafika

Udział w strukturze dochodów powiatu przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne - 19.521.699,00 zł - 56,65%

- dotacje celowe - 11.052.355,85 zł - 32,07%

- dochody własne - 3.884.022,06 zł - 11,27%

Dochody własne w 2009 roku ukształtowały się następująco:

1. Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.688.226,18 zł

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.643.125,00 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych - 45.101,18 zł

2. Dochody z majątku powiatu - 24.560,14 zł

- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 6.760,14 zł

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 17.800,00 zł

3. Pozostałe dochody - 2.171.235,74 zł

- Wpływy z opłat komunikacyjnych - 602.047,50 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze - 296.903,00 zł

- Wpływy z usług - 704.559,00 zł

- Wpływy z różnych dochodów - 172.767,37 zł

- Wpływy z tytułu uzyskanych odsetek od środków pieniężnych - 118.772,10 zł

- Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek - 22.319,03 zł

- Grzywny i kary pieniężne - 11.400,00 zł

- Wpływy z opłat za zarząd - 240,00 zł

- Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 37.027,74 zł

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 60.000,00 zł

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 145.200,00 zł

Główną przyczyną nie wykonania planu dochodów było:

1. w rozdziale "udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" Ministerstwo Finansów w związku ze spowolnieniem gospodarki nie przekazało dla powiatu kazimierskiego kwoty 164.493,00 zł .

V WYDATKI BUDŻETU POWIATU.

Plan wydatków po dokonanych zmianach na 2009 rok wynosił 35.632.817,33 zł, i został w 2009 roku zrealizowany w kwocie 35.034.032,84 zł, tj. 98,32%.

W poszczególnych działach realizację wydatków obrazuje tabela:

infoRgrafika

Zestawienie wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych:

infoRgrafika

Zestawienie wydatków majątkowych za 2009 rok

infoRgrafika

Poniżej przedstawimy realizację wydatków budżetowych za 2009 rok.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 010-01005

Na planowane środki w kwocie 8.000,00 zł w 2009 roku zostały wydatkowane w całości na wykonanie opracowania geodezyjnego związanego z zakładaniem ewidencji gruntów i budynków dla gminy Skalbmierz.

Pozostała działalność 010-01095

Na planowane środki w kwocie 6.500,00 zł w 2009 roku wydatkowano kwotę 5.990,04 zł m.in. na dofinansowanie X Jubileuszowego Świętokrzyskiego Młodzieżowego Championatu Koni Małopolskich w Opatowcu kwotę 5.000,00 zł, na nagrody w kwocie 900,00 zł na Piękną i Bezpieczną Zagrodę.

Dział 020 LEŚNICTWO

Gospodarka leśna 020-02001

Planowane środki w kwocie 22.319,00 zł w 2009 roku zostały wykonane w kwocie 22.319,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Nadzór nad gospodarką leśną 020-02002

W 2009 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.000,00 zł na Lasy Państwowe Nadleśnictwa Pińczów w Pińczowie za prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie powiatu kazimierskiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne i powiatowe 600-60014

Plan wydatków na zadania związane z drogami publicznymi i powiatowymi na 2009 rok wynosił 5.648.264,56 zł i został wykonany w 2009 roku w kwocie 5.564.280,85 zł.

1. Zimowe utrzymanie dróg - akcja zima: 399 277,00 zł

- wynajem sprzętu - 255 614,00 zł

- zakup soli - 85 081,00 zł

- zakup piasku - 58 582,00 zł

2. Letnie utrzymanie dróg: 422 306,00 zł

- zakup znaków drogowych - 31 920,00 zł

- słupki do znaków - 1 879,00 zł

- kruszywo - 53 009,00 zł

- remont dróg masą bitumiczną na zimno - 3 258,00 zł

- remont dróg masą bitumiczną na gorąco - 41 903,00 zł

- wynajem samochodu ciężarowego do transportu ziemi - 39 146,00 zł

- zakup kręgów - 8 052,00 zł

- wycinanie krzaków - 17 560,00 zł

- odwodnienie - 10 004,00 zł

- przełomy - 59 572,00 zł

- remont remonterem 137 323,00 zł

- ważenie samochodów z emulsją i grysami - 1 488,00 zł

- koszenie poboczy dróg - 17 192,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 4.128.659,37 zł kwotę m.in. na:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0505T Skalbmierz-Kózki-Przybenice-Głuchów - 1.677.408,75 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0531T Odonów-Łyczaków-Gorzków-Donatkowice I etap - 1.250.803,95 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0530T Kazimierza Wielka-Odonów i Nr 0531T Odonów-Łyczaków II etap wartość kosztorysowa 2.324.004 zł w tym wydatkowano w roku budżetowym na dokumentację 28.000 zł - 28.000,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0520T Czarnocin-Swoszowice-Broniszów - 852.032,15 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0515T Zagaje Dębiańskie-Dębiany-Bieglów na odc. Bieglów - 88.450,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0068T Dzierążnia-Kujawki-Drożejowice - 72.100,00 zł

- przebudowa drów powiatowych Nr 0141T Rogów-Kobiela-Chrustowice i Nr 0551T Bejsce-Królewice-Rzemianowice - 75.891,32 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0525T Dębiany-Charzowice-Mikołajów odc. Mikołajów - 36.673,20 zł

- zakup samochodu Ford Focus - 47.300,00 zł

W Powiatowym Zarządzie Dróg na dzień 31.12.2009 r. jest zatrudnionych 14 osób - 13,63 etatu w tym jedna osoba na zwolnieniu lekarskim - ciąża.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700-70005

W 2009 roku wydatkowano kwotę 24.000,00 zł na wycenę nieruchomości gruntowych położonych do celów zbycia nieruchomości na własność jej użytkownikom wieczystym oraz do celów ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne 710-71013

Planowana kwota 77.000,00 zł została wydatkowana na:

1. wykonanie Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków gminy Skalbmierz w kwocie 52.844,00 zł.

2. przeliczenie osnowy w układzie "65" na układ "2000" 24.156,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 710-71014

Planowana kwota 14.000,00 zł została wydatkowana w całości na:

1. wykonanie Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków gminy Skalbmierz w kwocie - 14.000,00 zł

Nadzór budowlany 710-71015

Na funkcjonowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2009 roku wydatkowano kwotę 211.332,03 zł głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Na dzień 31.12.2009 r. jest zatrudnionych 5 osób - 3,5 etatu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie administracji publicznej zaplanowano kwotę 3.465.752,00 zł, a została wydatkowana kwota 3.398.263,84 zł, tj. 98,05%.

Urzędy wojewódzkie 750-75011

Przyznana dotacja w kwocie 99.766,00 zł została wydatkowana na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu 750-75019

Planowana kwota wydatków 188.901,00 zł w 2009 roku została zrealizowana w kwocie 188.901,42 zł, w tym na wypłatę diet dla radnych w kwocie 186.000,00 zł.

Starostwa powiatowe 750-75020

Plan wydatków w Starostwie Powiatowym wynosił 3.045.419,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2.980.278,01 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 2.034.849,33 zł.

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup praw jazdy, tablic rejestracyjnych, koszty utrzymania budynku: głównie energii elektrycznej, opału, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych, itp.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 56.793,44 zł na:

- opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania inwestycyjnego o nazwie "Informatyzacja urzędu starostwa a Kazimierzy Wielkiej" w kwocie 5.124,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 51.669,44 zł, w tym dla KOS - 51.500,00 zł i Banku Spółdzielczego w Kielcach - 169,44 zł.

W dniu 30.12.2009 roku uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/177/2009 wyrażono zgodę na zwiększenie kapitału zakładowego KOS o kwotę 51.500,00 zł, co daje 103 udziały po 500,00 zł. Objęcie w/w udziałów nastąpi poprzez spisanie stosownego aktu notarialnego w 2010 roku. Kazimierski Ośrodek Sportowy do 2008 r. potwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000194772 z dnia 27.08.2009 r. 4637 udziałów na łączną wartość 2.318.500,00 zł stanowiących wysokość kapitału zakładowego, w tym Gmina Kazimierza Wielka - 2.272 udziały o łącznej wartości 1.136.000,00 zł oraz Powiat Kazimierski - 2.365 udziałów o łącznej wartości 1.182.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. Powiat Kazimierski posiadał w Banku Spółdzielczym w Kielcach 41 udziałów po 90,00 zł na łączną kwotę 3.690,00 zł. W 2009 r. dokonano wydatku w kwocie 169,44 zł oraz zaliczono kwotę 520,56 zł z dywidendy z lat ubiegłych.

Na dzień 31.12.2009 r. w Starostwie pracowało 37 osób - na 37,13 etatów.

Komisje poborowe 750-75045

Kwota 26.964,74 zł została wydatkowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej poborowych na obszarze Powiatu Kazimierskiego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 750-75075

W ramach promocji j.s.t. zaplanowano na 2009 r. środki w kwocie 104.700,00 zł, a wydatkowano kwotę 102.353,67 zł, m.in. na:

1. dofinansowanie imprez okolicznościowych i artystycznych (Dzień Kobiet, Święta Wielkanocne, bannery reklamowe, tablice pamiątkowe, wystawa koni, Babie Lato, dożynki, zawody wędkarskie, Dni Województwa, wmurowanie kamienia węgielnego, itd.) - 33.624,66 zł,

2. sfinansowanie X-lecia Powiatu - 27.282,92 zł,

3. dofinansowanie imprez sportowych (Maraton Pływacki, Wyścig Kolarski, imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, itd.) - 6.457,69 zł,

4. promocja w środkach masowego przekazu i materiały promocyjne (Ponidzie Press, Unijny Krąg, Gawęda o Książce, promocja regionu, Świętokrzyski Piknik Patriotyczny) - 18.627,53 zł,

5. wydatki związane z delegacjami zagranicznymi (Ukraina-Niemcy) - 7.404,23 zł,

6. dofinansowanie konkursów fotograficznych Zielonej Szkoły, rajdów samochodowych, Dnia Strażaka, itd. - 5.870,00 zł,

7. Konwent starostów - 3.086,64 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komenda Wojewódzka Policji 754-75404

W dniu 21.10.2009 r. podpisano umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach na wpłatę środków z budżetu Powiatu na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na kontynuowanie remontu pomieszczeń budynku i odnowienie wyposażenia w Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. Planowana kwota 20.000,00 zł została przekazana zgodnie z umową.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 754-75411

Na funkcjonowanie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 2009 roku wydatkowano kwotę 3.500.267,00 zł. W ramach wydatków finansowano bieżące wydatki straży, uposażenia funkcjonariuszy straży.

W ramach wydatków remontowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wydatkowała kwotę 10.969,14 zł na:

- konserwacja i naprawa uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - 9.627,42 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego - 570,96 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego - 231,80 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego - 538,96 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2009 roku uregulowano następujące płatności:

- budowa strażnicy w Kazimierzy Wielkiej w kwocie - 600.000,00 zł,

- zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych w kwocie - 43.000,00 zł,

- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w kwocie - 34.400,00 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. zatrudnionych jest 47 osób na 47 etatów, w tym 45 funkcjonariuszy.

Zarządzanie kryzysowe 754-75421

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 515,00 zł na zakup faksu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki tego działu wynosiły 380.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 361.179,80 zł.

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 r. wynosi 7.958.115,38 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświaty i wychowania zaplanowano w 2009 r. kwotę 13.118.285,77 zł, a wydatkowano kwotę 12.854.091,24 zł. Wydatki te przeznaczono na funkcjonowanie szkół publicznych i niepublicznych. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 ze zm.) oraz uchwały Nr IX/64/2007 Rady Powiatu z dnia 21.11.2007 r. w sprawie "trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane przez niepubliczne szkoły zakładane i prowadzone na terenie Powiatu Kazimierskiego" i zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XI/73/2008 z dnia 26.03.2008 r. przyznano dotację dla ZDZ Kazimierza Wielka w kwocie 624.000,00 zł oraz dla Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu w kwocie 1.057.774,00 zł.

Wydatki w oświacie za 2009 r. w znacznej części zostały przeznaczone na wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 8.044.761,40 zł, co stanowi 62,59% wydatków wykonanych w szkołach i obsłudze szkół. Na funkcjonowanie jednostek oświaty wydatkowano m.in. na: zakup opału, energii elektrycznej, utrzymanie czystości, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktyczny, usług telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów, szkolenia, podróże, różne opłaty i składki, ubezpieczenia, usług remontowych.

W 2009 roku przeprowadzono drobne prace remontowe w poszczególnych placówkach oświatowych:

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

- remont pomieszczeń klasowych, dachu, instalacji elektrycznej i sanitarnej - 44.474,41 zł

Zespół Szkół Rolniczych Cudzynowice

- remont hydrantów i komina c.o. - 6.376,33 zł

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

- remont sali pod pracownią hotelarską, siłowni, magazynu broni, wymiana okien, remont rynien - 27.865,20 zł

Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie parkietu, remont dachu i instalacji elektrycznej - 27.184,95 zł

Na dzień 31.12.2009 r. zatrudnionych było 191 osób - 231,53 etaty w tym 191 osób - 166,53 etatu nauczycieli, 65 osób - 65 etatów pracownicy administracji. Ogółem na dzień 30.09.2009 r. w szkołach niepublicznych i szkołach publicznych objętych dofinansowaniem przez Powiat Kazimierski było 2198 uczniów w 118 oddziałach. W Zespole Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej było 299 uczniów w 15 oddziałach, z tego 96 z obowiązkiem nauki i 203 uczniów w systemie zaocznym dla dorosłych. W Centrum Edukacji Ustawicznej było 509 osoby w 27 oddziałach, w tym 133 z obowiązkiem nauki i 376 w systemie zaocznym dla dorosłych. W Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej było 480 uczniów w 15 oddziałach, w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach było 457 uczniów w 17 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu było 333 uczniów w 15 oddziałach, w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie było 312 uczniów w 12 oddziałach, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kazimierzy Wielkiej było 86 uczniów w 14 oddziałach.

W ramach wydatków inwestycyjnych w budżecie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach zaplanowano kwotę 589.122,50 zł na termomodernizację, z tego zostało wykonane i zapłacone 391.780,44 zł. Na termomodernizację budynków oświatowych w Liceum Ogólnokształcącym wraz z audytem energetycznym planowano wydatkować 179.000,02 zł, wydatkowano kwotę 164.722,40 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801-80146

W ramach dokształcenia i doskonalenia nauczycieli wydatkowano w 2009 roku kwotę 28.214,09 zł.

Pozostała działalność 801-80195

Kazimierski Ośrodek Sportowy w 2009 roku zorganizował szereg imprez i zawodów. W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku z krytej pływalni skorzystało 72.935 osób. Z hali sportowej w 2009 roku skorzystało ok. 75.000 osób (w tym: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, indywidualni klienci, grupy zorganizowane - kluby sportowe i Warsztaty Terapii Zajęciowej, uczestnicy zawodów, osoby korzystające z siłowni, z sali fitness, uczestnicy kursów tańca i innych). Zestawienie imprez sportowych zorganizowanych w 2009 roku z udziałem Kazimierskiego Ośrodka Sportowego:

1. 18.01.2009 - współorganizacja wraz z KOK zabawy choinkowej dla dzieci (ok. 500 uczestników),

2. 18.01.2009 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Tenisie Stołowym (ok. 30 zawodników),

3. 24.01.2009 - VI Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów o Puchar Prezesa Sparty (ok. 100 uczestników),

4. 25.01.2009 - III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Seniorów/ek w Tenisie Stołowym (ok. 50 zawodników),

5. 07.02.2009 - III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Kadetów/ek w Tenisie Stołowym (ok. 30 zawodników),

6. 08.02.2009 - III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Juniorów w Tenisie Stołowym (ok. 40 zawodników),

7. 17.02.2009 - II Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci o Puchar Prezesa KOS (ok. 100 zawodników),

8. 17.02.2009 - II Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci o Puchar Firmy M. Kącik (ok. 100 zawodników),

9. 19.02.2009 - II Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci o Puchar Firmy "NSB Okna" (ok. 80 zawodników),

10. 21-22.02.2009 - III 24-godzinny Maraton Pływacki (12 uczestników, nowy rekord na 2009 rok to 591,250 km),

11. 24.02.2009 - III Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci o Puchar Starszego Cechu (ok. 80 uczestników),

12. 26.02.2009 - IV Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci o Puchar Firmy Mlek-Pol (ok. 90 zawodników),

13. 01.03.2009 - Mistrzostwa Województwa Seniorów-ek, Młodzieżowców, Weteranów w Tenisie Stołowym (ok. 60 osób),

14. 02.03.2009 - zakończenie II Edycji Międzygminnej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza (10 zespołów ponad 100 uczestników),

15. 07.03.2009 - III Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Młodzików/czek w Tenisie Stołowym (ok. 40 osób),

16. 22.03.2009 - zakończenie Polskiej Ligi Futsalu 2008/2009, 42 drużyny, 604 zawodników na listach, 289 meczy w każdą sobotę i niedzielę czas trwania wszystkich meczy11.560 minut - 192,6 godziny - 8,2 doby,

17. 04.04.2009 - Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Młodzików/czek, Żaków/czek w Tenisie Stołowym (ok. 40 osób),

18. 05.04.2009 - Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa Kadetów/ek, Juniorów/ek w Tenisie Stołowym (ok. 30 osób),

19. 01.05.2009 - VI Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i V Eskapada Patriotyczna (ok. 100 uczestników wraz z dziećmi z Domu Dziecka),

20. 02.05.2009 - Półfinał Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów w Tenisie Stołowym (ok. 48 osób).

21. 07-10.05.2009 - Mistrzostwa Polski Kadetów w Tenisie Stołowym (ok. 170 osób),

22. 17-18.04.2009 - Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Sprawni Razem (ok. 100 uczestników),

23. 23-24.05.2009 - II Kazimierski Rajd Samochodów Terenowych (30 załóg, 60 uczestników, ok. 1000 kibiców),

24. 01.06.2009 - Biegi Przełajowe z okazji Dnia Dziecka (165 uczestników),

25. 01.06.2009 - II Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka (43 uczestników),

26. 01.06.2009 - zakończenie Powiatowej Ligi Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Średnich (ok. 180 uczestników),

27. 06.06.2009 - zakończenie Wiosennej Ligi Pływackiej (40 uczestników, 3 zawody),

28. 21.06.2009 - rozpoczęcie VI Edycji Powiatowej Ligi Piłki Nożnej (10 drużyn, ok. 150 zawodników),

29. 12.07.2009 - Moto-zabawa, zlot motocykli, przejazd do Opatowca na rynek i pod halę sportową,

30. 27.09.2009 - Turniej Koszykarskich Trójek.

Mecze Ekstraklasy Kobiet w Tenisie Stołowym w Kazimierzy Wielkiej:

a) 10.01.2009 - PKS Rafaello Kazimierza Wielka - KU AZS UE Wrocław,

b) 10.02.2009 - PKS Rafaello Kazimierza Wielka - GKS Gorzkovia Medbud Gorzów,

c) 21.02.2009 - PKS Rafaello Kazimierza Wielka - KU AZS AJD Częstochowa,

d) 07.02.2009 - PKS Rafaello Kazimierza Wielka - KS Bronkowianka Kraków I.

Mecze I Ligi Kobiet w Tenisie Stołowym:

a) 26.09.2009 - PKS Rafaello Kazimierza Wielka - JKTS Jastrzębie.

W Kazimierskim Ośrodku Sportowy jest zatrudnionych 34 osób na 27,75 etatu.

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Pomoc materialna dla studentów 803-80309

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego jednym z działań jest "wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarto umowę z Województwem Świętokrzyskim w Kielcach o dofinansowanie Projektu "Program stypendialny dla studentów w Powiecie Kazimierskim w ostatecznej kwocie 523.600,00 zł dla 187 osób po 2.800,00 zł na osobę.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 851-85156

W 2009 roku wydatkowano kwotę 1.084.574,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków Zespołu Placówek Opieki i Wychowania. Na zakup sprzętu rehabilitacyjnego - podnośnika osobowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej wydatkowano kwotę 3.600,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na zadania związane z pomocą społeczną wynosił 4.214.077,00 zł i został wykonany w 2009 roku w kwocie 4.155.032,21 zł.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza 852-85201

Plan wydatków na kwotę 1.440.680,00 zł został wykonany w 2009 roku w kwocie 1.399.156,69 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 844.705,00 zł, co stanowi 60,37 %.

1. prace remontowo-budowlane - 8.363,75 zł

2. wymiana pompy do c.o. i remont sprzętu - 3.994,14 zł

3. naprawa samochodu - 1.769,53 zł

W 2009 roku Powiat Kazimierski poniósł koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie 46.276,36 zł z tego 15.041,50 zł utrzymanie jednego noworodka na terenie Miasta Krakowa - Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka al. Pod Kopcem w Krakowie oraz utrzymanie jednego wychowanka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie - powiat buski w kwocie 31.234,86 zł.

Uchwałą Rady Powiatu nr XXIII/179/2009 z dnia 30.12.2009 r. ustalono, że w budżecie Grup Autonomicznych ustala się kwotę 470 zł miesięcznie na utrzymanie jednego wychowanka. W Zespole Placówek Opieki i Wychowania na 31.12.2009 r. było zaewidencjonowanych 38 wychowanków, w tym 9 z Powiatu Kazimierskiego w 3 autonomiach. Na dzień 31.12.2009 r. jest zatrudnionych 25,5 etatów, w tym 10,25 etatu wychowawców, 4,34 etatu administracja, 5,5 etatu kucharki, palacze, sprzątaczki.

Dom pomocy społecznej w Bejscach 852-85202

Plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach wynosił 1.949.027,00 zł i został wykonany w 2009 roku w kwocie 1.949.027,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 1.384.731,55 zł, co stanowi 71,05 % ogólnych wydatków.

Na dzień 31.12.2009 r. jest zatrudnione 49 osób na 48 etatów, w tym 7 pielęgniarek na 7 etatów.

Dom Pomocy Społecznej posiada 75 miejsc, na dzień 31.12.2009 r. przebywa 75 pensjonariuszy, w tym przyjętych na starych zasadach przed 2004 r. 58 osób (dotacje z Budżetu Państwa).

W ramach wydatków remontowych wydatkowano kwotę 6.805,48 zł na:

1. usługi konserwacyjno-naprawcze maszyn, sprzętu, urządzeń i środków transportu, z tego: 813,48 zł

- naprawa instalacji telefonicznej - 244,00 zł

- naprawa prasownicy - 309,88 zł

- konserwacja kserokopiarki - 219,60 zł

- konserwacja sprzętu komputerowego - 40,00 zł

2. usługi budowlano-montażowe w zakresie remontu i konserwacji pomieszczeń i budynków, z tego: 5.992,00 zł

- cyklinowanie parkietu - 5.992,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 57.362,00 zł na:

1. Dokumentację i zakup i montaż kolektorów słonecznych - 53.850,00 zł

2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego - 3.512,00 zł

Ośrodki wsparcia 852-85203

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach wydatkowano w 2009 roku kwotę 322.750,00 zł Wynagrodzenia i pochodne wyniosły kwotę 246.323,85 zł, co stanowi 76,32 % ogólnych wydatków. Aktualnie w Powiatowym Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Cudzynowicach jest 28 uczestników z wydanymi decyzjami na umieszczenie w placówce. Na dzień 31.12.2009 r. zmniejszono zatrudnienie z 12 do 10 osób na 7,5 etatu.

Rodziny zastępcze 852-85204

Plan wydatków na zadania związane z rodzinami zastępczymi wynosi 257.200,00 zł.

Za 2009 roku rodziny zastępcze pochłonęły kwotę 254.730,69 zł, w tym:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 14 rodzin - 20 dzieci - 127.527,27 zł

- 4 rodziny zastępcze (6 dzieci) funkcjonujące na terenie innych powiatów na podstawie zawartych porozumień (Pińczów, Żory, Sosnowiec) - 45.752,02 zł

- na kontynuację nauki dla 13 osób - 71.644,50 zł

- jednorazowa pomoc na usamodzielnianie i zagospodarowanie w rodzinach zastępczych - 2 osoby - 9.807,00 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie 852-85218

Na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie wydatkowano kwotę 176.839,25 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 138.558,57 zł co stanowi 92,26% ogólnych wydatków. Na dzień 31.12.2009 r. pracują 3 osoby - 3 etaty.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 852-85220

Na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej wydatkowano kwotę 52.528,58 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne - 32.564,08 zł, co stanowi 80,21 %.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 853-85311

Na 2009 r. została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla WTZ w kwocie 65.800 zł, stanowiąca 10% kosztów działalności WTZ. Zgodnie z art. 10b, ust. 2, art. 35a, ust. 1, pkt. 8 i art. 68c, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego od 2008 roku winny dofinansować 10% kosztów działalności WTZ. Wydatkowana kwota wynosi 65.760,00 zł.

Powiatowe urzędy pracy 853-85333

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej w 2009 r. przeznaczono kwotę 568.923,00 zł, w 2009 r. wydatkowano 567.923,00 zł, którą jednostka wykonała głownie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 511.926,49 zł, co stanowi 90,14% ogólnych wydatków. W 2009 roku wykonano prace remontowe na kwotę 697,24 zł, na remont pomieszczeń i urządzeń biurowych (naprawa urządzeń sanitarnych). Na dzień 31.12.2009 r. jest zaewidencjonowanych w urzędzie pracy 1918 osób bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku dla bezrobotnych 118 osoby, pozostałe osoby nie mają prawa do zasiłku. Aktualnie jest zatrudnionych 18 osób w Urzędzie Pracy. Stopa bezrobocia na 31.12.2009 r. osiągnęła poziom w Województwie Świętokrzyskim 14,7%, a w Powiecie Kazimierskim 11,3%. Powiatowy Urząd Pracy zawarł umowę o dofinansowanie projektu "Pośrednicy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w rejonie, Poddziałanie 6.1.2 wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Kwota dofinansowania w 2009 roku wyniosła 29.580,00 zł. Zgodnie z umową Powiat Kazimierski wniósł wkład własny w wysokości 5.220,00 zł. Wartość całego zadania 69.600,00 zł, w tym środki z budżetu j.s.t. 10.440,00 zł, wydatki w roku budżetowym 2009 wyniosły 34.800,00 zł. W ramach planowanych wydatków inwestycyjnych Powiatowy Urząd Pracy dokonał zakupu samochodu osobowego do celów służbowych za kwotę 45.045,00 zł w ramach leasingu zawartego na okres od 17.02.2009 r. do 10.02.2012 r. W 2009 roku zaplanowano kwotę 15.045,00 zł, a wydatkowano 15.044,40 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w edukacyjnej opiece wychowawczej wynosił 2.513.557,00 zł i został w 2009 roku wykonany w kwocie 2.425.132,36 zł. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 571.546,59 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 400.000,00 zł i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 1.446.465,77 zł. Wykonane wydatki w 2009 roku stanowiły w większości płace nauczycieli, obsługi oraz pochodne od płac w kwocie 1.432.930,02 zł, co stanowi 59,09% wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem internatów i poradni.

W 2009 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kazimierzy Wielkiej zaplanowano kwotę 519.349,00 zł, wydatkowano na remont instalacji elektrycznej i sal lekcyjnych, instalacji sanitarnej oraz prace remontowo-budowlane kwotę 467.143,66 zł. Kwotę 20.000zł w Bursie Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej przeznaczono na remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, pompy c.o., obwodu elektrycznego i pomieszczeń .

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biblioteki 921-92116

Z planowanej kwoty 20.000 zł wydatkowano kwotę 20.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej zgodnie z uchwałą nr XVII/121/2008 Rady Powiatu z dnia 29.12.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Kazimierza Wielka na zadania w zakresie kultury oraz ochrony dóbr kultury w kwocie 20.000,00 zł na rok budżetowy 2009.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Pozostała działalność 926-92605

Planowana kwota 55.000,00 zł została wydatkowana 2009 roku w wysokości 50.472,88 zł m.in. na:

- wykup usług na basenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 13.312,00 zł

- wykup usług hali sportowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 11.520,00 zł

- dofinansowanie usług transportowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - 4.130,20 zł

- Powiatowa Halowa Liga Piłki Nożnej - 2.500,00 zł

- Powiatowa Liga Piłki Nożnej 2009 - 2.500,00 zł

- II Uliczny Wyścig Kolarki w lipcu 2009 r. - 2.000,00 zł

- Turniej Strzelecki o Puchar Starosty - 1.000,00 zł

- Maraton pływacki 24-godzinny - 1.000,00 zł

- XVI Wojewódzki Miting Integracyjny w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych - 1.489,05 zł

- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Indywidualna Liga Powiatowa w Tenisie Stołowym - 1.500,00 zł

- imprezy z okazji Dnia Dziecka - 2.700,00 zł

- wypłacone nagrody dla zwycięskich drużyn - 4.700,00 zł

- inne, np.: Mini Piłka, turniej gier, sztafety, Rajdy po Ziemi Kazimierskiej, eliminacje powiatowe różnych turniejów - 2.122,03 zł

VI GOSPODARSTWA POMOCNICZE.

Na terenie naszego powiatu funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze:

1. Przy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach.

Gospodarstwo to utrzymuje się ze sprzedaży inwentarza żywego ,świadczenia usług w zakresie hipoterapii oraz drobnych usług. Plan przychodów w kwocie 54.000,00 zł został w 2009 roku zrealizowany w kwocie 33.060,26 zł, a plan wydatków w kwocie 54.000,00 zł został wykonany w kwocie 36.585,02 zł, głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

VII FUNDUSZE CELOWE.

1. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Plan przychodów w kwocie 30.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 34.752,84 zł. Plan wydatków w kwocie 79.600,00 zł został w 2009 roku zrealizowany w kwocie 11.103,25 zł. Stan środków na koniec 2009 roku wynosi 89.137,30 zł.

2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Plan przychodów wynosił 170.000,00 zł i został wykonany w kwocie 188.383,18 zł. Plan wydatków w kwocie 276.000,00 zł w 2009 roku został wykonany w kwocie 197.267,84 zł. Stan środków na koniec roku wynosi 103.794,83 zł.

VIII DOCHODY WŁASNE.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/95/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku (z wprowadzonymi zmianami) określono gromadzenie uzyskanych dochodów przez jednostki budżetowe Powiatu Kazimierskiego na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.

Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych 2009 r. obrazuje tabela:

infoRgrafika

VIII STAN ZADŁUŻENIA.

Na dzień 31.12.2009 r. stan zobowiązań wynosi 7.958.115,38 zł, w tym zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 7.958.115,38 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2009 r. dotyczy niżej wymienionych umów kredytowych i pożyczek:

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach - 3.467.800,00 zł

- Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa Oddział Częstochowa - 850.000,00 zł

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział Kazimierza Wielka - 2.063.723,00 zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział Kielce kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 1.000.725,40 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 1.298.000zł w tym pierwsza transza 2009r. - 575.866,98zł

Na dzień 31.12.2009 r. stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynosi 2.413.521,38 zł, w tym środki pieniężne 2.398.487,54 zł oraz należności wymagalne 15.033,84 zł, z tytułu nie uregulowanych opłat z tytułu usług geodezyjnych, naliczenia kar umownych Wodpol spółka z o.o w Gliwicach w upadłości / kwota 6.800,00 zł./

Aktualnie prowadzone są postępowania sądowe

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. akt IX GC 435/07 z dnia 17.12.2009 r. oddalono powództwo Budopolu Sp. z o.o. w Krakowie na rzecz Powiatu Kazimierskiego o zapłatę za rzekomo wykonanych poza ryczałtem robót dodatkowych przy budowie krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej na kwotę roszczenia netto 346.364,25 zł. W dniu 8.02.2010 r. Budopol Sp. z o.o. w Krakowie wniósł apelację do Sądu Apelacyjnego w Krakowie zmniejszając wartość przedmiotu zaskarżenia do kwoty 145.960 zł.

W Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy z powództwa Instal Kraków S.A. zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem z dnia 14.12.2009 r. postępowanie sądowe sygn. akt VGC343/08 przeciwko Powiatowi Kazimierskiemu o zapłatę kwoty 30.796 ,00 zł a dotyczące robót wykonanych przy budowie krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej.

W 2009 r. Powiat Kazimierski nie udzielił poręczeń i gwarancji.

1. Osiągnięte dochody budżetu za 2009 r. 34.458.076,91 zł

2. Poniesione wydatki budżetu za 2009 r. 35.034.032,84 zł

3. Niedobór budżetu - 575.955,93 zł

Kazimierza Wielka, kwiecień 2010 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »