| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/42/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie

z dnia 12 maja 2011r.

w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086; z 2007r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej we Włoszczowie – obręb 09, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działkami o numerach: 4640/11 i 4640/12, stanowiącej własność Gminy Włoszczowa nazwę ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2. Przebieg ulicy zaznaczony jest na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marian Hebdowski


Uzasadnienie

Właściciele nieruchomości położonych przy drodze będącej przedmiotem niniejszej uchwały wystąpili z wnioskiem o nadanie jej nazwy ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Przedmiotowa droga jest ciągiem komunikacyjnym łączącym ul. Wschodnią i ulicę Księdza Biskupa Mieczysława Jaworskiego. Nie jest zaliczona do kategorii dróg publicznych. Jest drogę wewnętrzną w całości stanowiącą własność Gminy Włoszczowa.

Podstawę prawną tej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w myśl którego do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników. Art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 w/w ustawy stanowią, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego (do których zalicza się uchwały w sprawie nadania nazw ulic) obowiązującego na obszarze gminy. Akty prawa miejscowego uchwala rada gminy w w formie uchwały. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych stanowi, że drogi parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi.

Załącznik do Uchwały Nr VII/42/11
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 12 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Uchwała.VII.42.11.2011-05-05 MAPA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »