| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/119/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591, z   późn. zm.) i   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tj.Dz. U. 2010 Nr 234 poz.1536 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w   formie uchwały , w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i   podmiotów.  

§ 2.  

W konsultacjach projektów uchwał, o   których mowa w   § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i   podmioty wymienione w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   pożytku publicznym i   o wolontariacie, których określony w   statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Wąchock, zwane dalej „organizacjami”.  

§ 3.  

Konsultacje przeprowadza się w   celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i   uwag do projektów uchwał Rady Miejskiej przygotowanych w   trybie i   na zasadach określonych w   Statucie Gminy.  

§ 4.  

1.   Decyzję w   sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz w   drodze zarządzenia.  

2.   Zarządzenie, o   którym mowa w   ust. 1, powinno określać:  

a)   przedmiot i   cel konsultacji;  

b)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni;  

c)   sposób rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji.  

§ 5.  

1.   Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawione organizacje opinii i   uwag w   sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany w   ogłoszeniu albo bezpośrednio w   sekretariacie Urzędu Miasta i   Gminy.  

2.   W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się w   formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta i   Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej z   zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w   szczególności: datę spotkania, wykaz osób uczestniczących, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.  

3.   O wyborze sposobu przeprowadzenia konsultacji decyduje Burmistrz.  

§ 6.  

1.   Informacje o   poddaniu projektu uchwały Rady Miejskiej pod konsultacje oraz o   sposobie i   terminie ich przeprowadzenia zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i   Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.  

2.   Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w   Urzędzie Miasta i   Gminy w   Wąchocku.  

§ 7.  

1.   Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i   uwag do projektu uchwały na piśmie, w   terminie wskazanym w   ogłoszeniu.  

2.   Nieprzedstawienie w   wyznaczonym terminie opinii i   uwag oznacza akceptację rozwiązań i   regulacji zaproponowanych w   projekcie uchwały i   rezygnację z   przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.  

§ 8.  

1.   Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik. Informację zatwierdzoną przez Burmistrza, dołącza się do projektu uchwały w   celu przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej.  

2.   Informację o   wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości w   sposób określony w   § 6   ust. 1   uchwały.  

§ 9.  

1.   Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w   nich organizacji.  

2.   Konsultacje mają charakter opiniodawczy a   ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.  

§ 10.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Wąchock.  

§ 11.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Wąchocku  


mgr inż.   Robert   Janus

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »