| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 342/XLIV/13 Rady Miejskiej w Chęcinach

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunkach i trybie składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 6m oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Chęcinach uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deklarację, o której mowa w § 1, należy złożyć w terminie:

1) do dnia 30 kwietnia 2013 r. – właściciele nieruchomości zobowiązani do opłat w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały,

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) 14 dni od daty zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Urządu Gminy i Miasta w Chęcinach.

§ 3.

1. Składający deklarację jest obowiązany załączyć do deklaracji :

1) wykaz osób tworzących gospodarstwo domowe obejmujący imię i nazwisko, pesel lub datę urodzenia,

2) oświadczenie o przyczynie nieobecności osób zameldowanych, a nie zamieszkujących na nieruchomości z uwzględnieniem przesłanek:

a) zamieszkiwania poza granicami gminy Chęciny,

b) zamieszkiwania na terenie gminy Chęciny lecz pod innym adresem niż adres zameldowania.

2. Składający deklarację dokumenty, o których mowa w ust. 1 może złożyć w zamkniętej kopercie celem ochrony danych w nim zawartych.

§ 4.

1. Właściciel nieruchomości może także złożyć deklarację w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

2. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

3. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych, oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

4. Format elektroniczny odpowiedniego wzoru deklaracji, o którym mowa w § 1 określony jest w formacie danych XML.

5. Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie XML określa załącznik Nr 2 do uchwały.

6. Dokument XML, o którym mowa w ust. 4 zgodny jest ze schematami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr 294/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Cezary Mielczarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 342/XLIV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 342/XLIV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 342/XLIV/13
Rady Miejskiej w Chęcinach
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »