| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/224/2014 Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 30 stycznia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, ust. 2 pkt 1, art. 235, 236, ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok (ze zm.):

a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

b) załącznika Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

c) załącznika Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XLI/218/2013 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2014 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.356.349 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3.356.349 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.805.212 zł, rozchody w wysokości 448.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 58.625 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.990 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.356.349 zł”

4. § 16 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. ”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wąchocku


mgr inż. Robert Janus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/224/2014 
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/224/2014 
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/224/2014 
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/224/2014 
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/224/2014 
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »