| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy w Brodach

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 z późniejszymi zmianami), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 214 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Brody u c h w a l a co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na rok 2015 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań własnych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę .............................................. - 87.000 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, § 6630 o kwotę - 15.000 zł w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, o kwotę ................................ - 63.000 zł rozdział 76616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

§ 0500. o kwotę ................................................................................................................... - 20.000 zł rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

§ 0020. o kwotę .................................................................................................................. - 43.000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 0830 o kwotę .......... - 9.000 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ............................................... - 359.488 zł w dziale 600 - Transport i łączność, o kwotę .................................................................... - 298.671 zł rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 o kwotę ............................................... - 14.000 zł rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, § 6050 o kwotę......................................................... - 15.000 zł rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6050 o kwotę ......................... - 269.671 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja, § 4010 o kwotę ......... - 12.000 zł w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, o kwotę .............................................. - 16.817 zł rozdział 85401 - Świetlice szkolne, o kwotę ..................................................................... - 8.817 zł w tym: § 3020 o kwotę - 620

§ 4010. o kwotę - 6.353 zł

§ 4110. o kwotę - 1.193 zł

§ 4120. o kwotę - 171

§ 4440. o kwotę - 480 zł rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, o kwotę ................................................. - 8.000 zł w tym: § 3240 o kwotę - 5.000 zł

§ 3260. o kwotę - 3.000 zł w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej,

§ 2360. o kwotę .................................................................................................................. - 32.000 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ............................................ - 272.488 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

§ 6010. o kwotę .................................................................................................................. - 64.001 zł w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

§ 6050. o kwotę ................................................................................................................. - 179.670 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 6060. o kwotę .................................................................................................................. - 20.000 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, o kwotę ..... - 8.817 zł w tym: § 3020 o kwotę - 620

§ 4010. o kwotę - 6.353 zł

§ 4110. o kwotę - 1.193 zł

§ 4120. o kwotę - 171

§ 4440. o kwotę - 480

§ 2. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2015 rok zmienia się treść załączników:

- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- Nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- Nr 11 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- Nr 14 "Dotacje celowe w 2015 roku", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Brody


Stanisław Wrona


infoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafikainfoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »