| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/4/10 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 13.058.000,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 10.143.850,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.914.150,00 zł w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej 1.570.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.248.000,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 9.505.750,00 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.105.680,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.178.493,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 199.700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.856.577,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy 15.300,00 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł

f) obsługę długu Gminy 150.000,00 zł

2) majątkowe w wysokości 4.742.250,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.660.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną rezerwę budżetową na wydatki nie przewidziane w wysokości 0,20 % wydatków budżetu gminy w kwocie 28.740,00 zł.

2) Celową rezerwę na realizację zadań wynikających z założeń zarządzenia kryzysowego w kwocie 21.260,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.190.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 280.000,00 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie - 910.000,00 zł

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.631.920,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 441.920,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.190.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętychpożyczek i kredytów - w kwocie 431.920,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.570.000,00 zł,

5) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 3.945.000,00 zł.

§ 8. Wyodrębnia się dochody :

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami zgodnie załącznikiem nr 3 do Uchwały.

b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej , zgodnie z załącznikiem nr 7,

c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 44.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze¬daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł na realizacje zadań związanych z monitoringiem wysypiska.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2) w zakresie dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych na 2011 rok.

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 10.000,00 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewelina Ledzińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »