| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 0050.8.2011 Wójta Gminy Topólka

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r


Na podstawie art. 30 ust 1 i art.42 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111 Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420 i Nr 157,poz.1241 oraz z 2010r.Nr 28poz142 i 146 i Nr 40 poz.230,Nr 106poz.675) i art.265 pkt 2 oraz art. 267,art. 269 i art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157 poz.1240 z 2010r zmiany; Nr 28,poz.146,Nr 96poz.620, Nr 123,poz.835 i Nr 152,poz.1020),
zarządzam, co następuje:
§ 1. Realizując Uchwałę Nr XX/150/2009 Rady Gminy Topólka z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r. z późniejszymi zmianami przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego następująco:
1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 14 823 484,76 zł. na plan 14 758 854,00 zł, co stanowi 100,44 % planu w tym dochody bieżące 14603347,73 zł na plan 14 554 369,00 zł co stanowi 100,34% oraz dochody majątkowe 220 137,03 zł na plan 204 485,00 zł co stanowi 107,65% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania, w tym:
a) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 4 332 531 ,43 zł . na plan 4343 850,00 zł, co stanowi 99,74% planu,
b) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46 095,48 zł, na plan 50.000,00 zł co stanowi 92,19 % planu,
c) Subwencja ogólna w kwocie 6 562 387,00 zł, na plan 6 562 387,00 zł, co stanowi 100% planu, z tego:
- część podstawowa w kwocie 2 683 317,00 zł, na plan 2 683 317,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część oświatowa w kwocie 3 777 240,00 zł, na plan 3 777 240,00 zł, co stanowi 100% planu,
- część rekompensująca w kwocie 101 830,00 zł, na plan 101 830,00 zł, co stanowi 100% planu .
2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 16 611 952,80 zł, na plan 17 724 784,00 zł, co stanowi 93,72 % planu w tym wydatki bieżące 13 639 215,74 zł na plan 14 220 973,00 zł co stanowi 95,91% oraz wydatki majątkowe 2 972 737,06 zł na plan 3 503 811,00 zł co stanowi 84,84% zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania , w tym w wydatkach bieżących:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 332 531,43 zł, na plan 4 343 850,00 zł, co stanowi 99,74% planu,
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33 794,06 zł, na plan 68 134 zł, co stanowi 50,34% planu,
3. Deficyt budżetu wyniósł 1 788 468,04 zł, przy planowanym deficycie 2 965 930,00 zł.
4. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. ogółem 3 220 000,00 w tym:
- pożyczki WFOŚ - 600 000,00 zł,
- kredyt w BGK Toruń 2 620 000,00 zł.
5. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r 1 432 709,56 zł w tym:
- środki subwencji przekazanej w grudniu na styczeń - 296 425,00 zł.
6. Przekazano dotację podmiotowa dla instytucji kultury w łącznej kwocie 243 000,00 zł., na plan 243.000,00 zł, co stanowi 100% planu.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy w Urzędzie Gminy w Topólce oraz opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »