| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/90/2011 Rada Gminy Pruszcz

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia na 2012 rok programu współpracy gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211 i Nr 209, poz. 1244) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się program współpracy na 2012 rok gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz


Zbigniew Jagła


Uzasadnienie

Art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, iż "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3". Jednym z głównych założeń przedmiotowego programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, służącego w sposób skuteczny i efektywny lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz określenie w klarowny sposób zasad i form współpracy, m.in. poprzez wskazanie priorytetowych obszarów współpracy jednostki samorządu terytorialnego z przedstawicielami trzeciego sektora w danym roku. Gmina Pruszcz od wielu lat współpracuje z organizacjami, o których mowa w ustawie, wspomagając ich działalność statutową, w obszarach działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Z tego też m.in. powodu Roczny Program Współpracy stanowi uszczegółowienie przedmiotu współpracy tych organizacji z gminą w 2012 roku. Uchwalając program współpracy na 2012 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy wzięła pod uwagę formy wskazane przez ustawę, dotychczasowe własne doświadczenia w tej materii oraz stosowne zapisy zawarte w dokumencie strategicznym wyznaczającym kierunki i zasady współpracy organów Gminy Pruszcz z organizacjami, jakim jest Karta Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/230/05 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 sierpnia 2005r.). Projekt uchwały programu współpracy, jako akt prawa miejscowego został poddany procedurze konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/90/2011
Rada Gminy Pruszcz
z dnia 25 listopada 2011 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2012 ROK GMINY PRUSZCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) ustawie bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654),

2) programie - należy przez to rozumieć program współpracy na 2012 rok gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o którym mowa w art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654),

3) organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć:

a) jednostki niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726);

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) podmiocie - należy przez to rozumieć:

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

c) spółdzielnie socjalne;

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

5) gminie - należy przez to rozumieć gminę Pruszcz,

6) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Pruszczu,

7) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Pruszcz,

8) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz,

9) konkursie ofert - należy przez to rozumieć konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654),

10) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

Rozdział II.
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Celem głównym programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi i podmiotami, służącego w sposób skuteczny i efektywny lepszemu rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb społecznych.

2. Celami szczegółowymi programu są:

a) poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy, poprzez zwiększenia aktywności organizacji pozarządowych i podmiotów,

b) integracja organizacji pozarządowych i podmiotów realizujących zadania publiczne,

c) prezentacja dorobku przedstawicieli trzeciego sektora i promowanie jego osiągnięć,

d) wzmocnienie potencjału i wykorzystanie możliwości organizacji pozarządowych i podmiotów,

e) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej,

f) promowanie i wzmacnianie postaw obywatelskich,

g) racjonalne i zgodne ze statutem organizacji pozarządowych i podmiotów wykorzystywanie publicznych środków finansowych,

h) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań własnych gminy.

Rozdział III.
ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami odbywa się w oparciu o następujące zasady:

1) Zasada pomocniczości - oznacza, że gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom pozarządowym i podmiotom, a organizacje pozarządowe i podmioty zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny, rzetelny i terminowy;

2) Zasada partnerstwa - oznacza dobrowolną współpracę pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami w zakresie rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i dążenia do osiągnięcia wspólnie wytyczonych celów;

3) Zasada suwerenności stron - oznacza, że relacje pomiędzy gminą a organizacjami pozarządowymi i podmiotami kształtują się z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności, wynikających z prowadzonej przez każdego z partnerów działalności statutowej;

4) Zasada efektywności - oznacza wspólne dążenie gminy, organizacji pozarządowych i podmiotów do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów, jakie powinny wynikać z charakteru realizowanego zadania publicznego;

5) Zasada jawności - oznacza, iż wszystkie możliwości w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, poprzez wypracowanie stosownych procedur, są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe;

6) Zasada uczciwej konkurencji - oznacza, że gmina stosuje jednolite zasady i kryteria konkursowe wobec wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów, bez względu na status organizacji pozarządowych i podmiotów oraz charakter prowadzonej przez nich działalności;

7) Zasada wzajemnego poszanowania - oznacza, że gmina oraz organizacje pozarządowe i podmioty na każdym etapie współpracy są wobec siebie uczciwi i rzetelni oraz mają nieograniczony dostęp do informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy.

Rozdział IV.
ZAKRES WSPÓŁPRACY

1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział V.
FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

1) Do form współpracy o charakterze finansowym należą:

a) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może przybrać jedną z następujących form:

- powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

- wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

- zlecanie w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

2) Do form współpracy o charakterze pozafinansowym należą:

a) współpraca o charakterze informacyjnym poprzez:

- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

- udzielanie informacji o możliwości dofinansowania działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania, zawłaszcza ze środków sektora prywatnego, funduszy celowych, prywatnych fundacji oraz lokalnej grupy działania,

- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności w sferze dotyczącej trzeciego sektora oraz współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

b) współpraca o charakterze promocyjnym poprzez:

- udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom z terenu gminy, ubiegających się o wsparcie finansowe prowadzonej przez nich działalności statutowej ze źródeł zewnętrznych,

- promocja działalności organizacji pozarządowych i podmiotów poprzez publikowanie informacji na temat ich działalności na stronie internetowej gminy,

- promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie patronatem gminy wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty,

c) współpraca o charakterze organizacyjnym poprzez:

- tworzenie, o ile zajdzie taka potrzeba, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów oraz przedstawicieli właściwych organów gminy,

- rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i dążenie do realizacji działań służących zaspokojeniu tych potrzeb,

- organizowanie, w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach, konsultacji i szkoleń, w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania gminy oraz organizacji pozarządowych i podmiotów.

Rozdział VI.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami obejmuje realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, a w szczególności zadania z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez:

a) wspieranie działań sportowych promujących gminę, prowadzonych przez kluby sportowe UKS,

b) wspieranie działań sportowych z zakresu kultury fizycznej propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców gminy,

c) propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form kultury fizycznej.

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego poprzez:

a) dbałość o należyty stan zachowania i ochrony lokalnego dziedzictwa narodowego,

b) wspieranie inicjatyw i zadań realizowanych w sferze opieki nad zabytkami.

Rozdział VII.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Rozdział VIII.
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Program współpracy będzie realizowany w szczególności poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w oparciu o przepisy odrębnej uchwały rady gminy,

3) tworzenie, o ile zajdzie taka potrzeba, wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów oraz przedstawicieli właściwych organów gminy,

4) organizowanie, w miarę możliwości i w uzasadnionych przypadkach, konsultacji i szkoleń, w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania gminy oraz organizacji pozarządowych i podmiotów,

5) udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym i podmiotom przez pracowników urzędu gminy.

Rozdział IX.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Gmina współpracując z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w ramach uchwalonego programu na 2012 rok planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

Rozdział X.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Sprawozdanie z realizacji programu przygotuje i przedstawi Wójtowi Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2012 Wójt przedstawi radzie gminy w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt 2 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Rozdział XI.
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Program współpracy na 2012 rok gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powstał na bazie projektu programu, który to projekt był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami funkcjonującymi na terenie gminy.

2. Informacja o projekcie programu współpracy na 2012 rok została zamieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.pruszcz.pl, w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Rozdział XII.
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta.

2. W skład komisji wchodzą:

a) przedstawiciele organu wykonawczego,

b) przedstawiciel rady gminy,

c) reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.

3. W ocenie ofert złożonych w konkursie, nie mogą brać udziału osoby, których powiązanie ze składającym je podmiotem może budzić zastrzeżenia, co do ich bezstronności.

4. Członkowie komisji podpisują oświadczenie o bezstronności.

5. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.

6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.

7. Rozstrzygniecie prac komisji nie są wiążące.

8. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje wójt w formie zarządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »