| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/105/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. [1] ) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. [2] )

RADA MIEJSKA
u c h w a l a :

§ 1. 1. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania. 2 Warunki, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/120/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze zmieniona uchwałami: Nr XXIV/175/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z 29 listopada 2004 roku, Nr XXXV/250/2005 Rady Miejskiej w Lubrańcu 29 listopada 2005 roku, Nr XLIV/329/2006 z 27 października 2006 roku i Nr XII/71/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z 30 października 2007 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Lubrańcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/105/2011
Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.

§ 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie

i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Miejsko - Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu.

§ 3. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy

innych osób, a jest jej pozbawiona,

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 4. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie

kontaktu z otoczeniem.

§ 5. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia

oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa w drodze decyzji

administracyjnej kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu

w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie

wywiadu środowiskowego,

2) opinię lekarza o sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy w formie zaświadczenia o zalecanej

pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych,( poza osobami, które ukończyły 80 lat,

posiadają I grupę inwalidzką, znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do samodzielnej

egzystencji ),

3) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę.

§ 6. Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekuna, każdorazowo potwierdzaną

przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.

§ 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie

świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego

w art. 8 ust. 1 ustawy.

Świadczeniobiorcy, których dochód przekracza kwotę ustaloną według kryterium

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1, zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na

zasadach określonych w niżej podanej tabeli:

Dochód na osobę
zgodnie z art. 8 ustawy
o pomocy społecznej
liczony w %

Odpłatność w % za 1 godz. usług


Osoby samotnie gospodarującej


Osoby mieszkającej
w rodzinie


100,01 do 150,00


10


20


150,01 do 200,00


15


25


200,01 do 250,00


30


40


250,01 do 300,00


50


60


300,01 do 400,00


80


90


400,01 i powyżej


100


100

Odpłatność ustalana jest od 1 roboczogodziny - 14, 80 zł.( pełna odpłatność ).

Odpłatność będzie ulegała zmianie wraz ze zmianą kosztów 1 roboczogodziny.

§ 8. Należność za wykonaną usługę opiekuńczą wpłaca się do kasy Urzędu Gminy i Miasta

w Lubrańcu za pośrednictwem MGOPS w terminie do 29 każdego miesiąca za miesiąc

ubiegły.

Odpłatność za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ponoszona przez świadczeniobiorców

stanowi dochód gminy.

§ 9. Osoba ponosząca odpłatność za usługi opiekuńcze może być na jej wniosek, wniosek

przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego zwolniona częściowo z odpłatności

w szczególności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo wychowawczej, ośrodku wsparcia lub placówce rehabilitacyjno - leczniczej,

2) udokumentowanego zdarzenia losowego,

3) bardzo wysokich udokumentowanych wydatków na leki i leczenie,

4) udokumentowanego stosowania specjalistycznej diety,

5) innych uzasadnionych przyczyn znacznie zwiększających wydatki osoby lub rodziny.

Częściowe zwolnienie z odpłatności nie może być niższe od wysokości zasiłku pielęgnacyjnego lub dodatku pielęgnacyjnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos


Uzasadnienie

Świadczenie usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Zgodnie z art.50 ustawy o pomocy społecznej rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

W związku z powyższym należy ustalić nowe stawki odpłatności za świadczone usługi.

Od 1 stycznia 2008r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 roku

odpłatność od podopiecznych była ustalana i pobierana procentowo od 1 roboczogodziny tj. 12, 80 zł. wg tabeli odpłatności.

W związku ze zwiększeniem wydatków na organizowanie usług, na rok 2012 proponuje się

stawkę wyjściową 14,80 zł., która była wyliczana na podstawie wykonania budżetu gminy w 2011r. + 5% zwiększenia kosztów ( 178 904 zł : 12 096 godzin = 14,79 zł.), proponuje się stawkę 1 roboczogodziny w kwocie 14,80 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubrańcu


Kazimierz Magos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »