reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1240 z późn.zm. 1) ), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn.zm. 2) ), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn.zm. 3) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, w tym:

1) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,

2) sposób rozliczania udzielanej dotacji celowej,

3) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873; z późn.zm.)

3. Dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Żnin prowadzi działalność sportową.

4. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na dotacje określa corocznie Rada Miejska w uchwale budżetowej.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn.zm.), która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2. projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;

3. wnioskodawcy, oferencie - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży ofertę o udzielenie dotacji na projekt;

4. beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na dofinansowanie projektu;

5. umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Gminą Żnin i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Żnin będzie służyło realizacji celu publicznego w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu przez zawodników, członków klubów sportowych, w tym bazy sportowej na terenie Gminy Żnin, zwiększania dostępności społeczności lokalnych do różnorodnych form aktywności sportowej, upowszechniania sportu wśród mieszkańców gminy, osiągnięcia wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, promocji sportu i aktywnego stylu życia.

§ 4. Finansowanie sportu odbywa się poprzez udzielenie dotacji klubom sportowym.

1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie z tytułu:

a) realizacji programów szkolenia sportowego,

b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

c) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

d) zakupu sprzętu sportowego,

e) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej - jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

2. Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny.

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy Żnin.

5. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Żnin dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielną ofertą, umową, sprawozdaniem.

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Żnin na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5. 1. W celu udzielenia dotacji Burmistrz Żnina ogłasza otwarty konkurs ofert, co najmniej z 21 dniowym wyprzedzeniem.

2. Wzór wniosku (oferty) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dotację przyznaje się Beneficjentowi w formie wsparcia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

a) nazwie i siedzibie organizacji ogłaszającej konkurs,

b) zasadach przyznawania dotacji,

c) wymogach formalnych, jakie powinna spełnić oferta,

d) miejscu i terminach składania ofert,

e) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

5. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

6. Po ogłoszeniu konkursu przez Burmistrza Żnina ofert o przyznanie dotacji składa się w Biurze Burmistrza Żnina.

7. Oferta Wnioskodawcy powinna zawierać w szczególności:

1) dane ubiegającego się o wsparcie przedsięwzięcia:

a) nazwę i siedzibę oferenta,

b) dokładny adres oferenta wraz z numerem telefonu, faksu i adresem e-mail,

c) formę prawną i numer rejestru, w którym wpisany jest klub sportowy,

d) numer NIP i REGON,

e) nazwę banku i numer rachunku bankowego

2) rodzaj zadania oraz jego cel,

3) szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania,

4) kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wykazanie innych źródeł dofinansowania przedsięwzięcia,

5) oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,

6) podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.

8. Ponadto do oferty, o której mowa w ust. 2 dołączyć należy:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis tegoż dokumentu

b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,

c) informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających realizację przedsięwzięcia,

d) uwierzytelnione kserokopie licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,

e) merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności za ostatni rok.

9. W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć oryginalne lub potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje lub potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym albo świadczące o osiągnięciach i doświadczeniu Wnioskodawcy.

10. Podstawą rozpatrzenia oferty jest jej złożenie w terminie przewidzianym w ogłoszeniu.

11. Burmistrz Żnina może uzależnić rozstrzygnięcie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

12. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Burmistrz Żnina wyznacza termin nie dłuższy niż 7 dni i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

13. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony w zakreślonym terminie podlega odrzuceniu.

§ 6. 1. Oferty złożone w konkursie rozpatruje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Żnina w drodze zarządzenia.

2. Komisja winna składać się z co najmniej 3 osób w tym z Przewodniczącego.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu,

4. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

a) dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków,

b) przedłożenie wyników konkursu Burmistrzowi Żnina.

§ 7. 1. Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się w możliwie najszybszym terminie po zakończeniu naboru wniosków.

2. O terminie i miejscu posiedzenia komisji konkursowej jej członkowie zostają powiadomieni nie później niż 2 dni przed terminem posiedzenia.

3. Prace komisji konkursowej są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.

4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

§ 8. 1. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza wymogi formalne, czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, czy została złożona w terminie, czy podpisana została przez osoby umocowane do reprezentacji oraz czy z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

2. Do dalszego etapu konkursu - oceny merytorycznej - dopuszczone zostaną oferty spełniające wymogi formalne.

§ 9. 1. Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:

a) rodzaj i cel zadania,

b) sposób realizacji zadania,

c) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania,

e) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację danego zadania,

f) zasoby kadrowe,

g) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu,

h) wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje.

2. Oceny merytorycznej oferty członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie przyznając odpowiednio punkty od 1 do 5 oceniając poszczególne kryteria wymienione w ust. 1. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów wszystkich członków komisji konkursowej.

§ 10. 1. Z przebiegu pracy komisji konkursowej sporządza się protokół, który powinien zawierać:

a) termin i miejsce rozpatrzenia ofert,

b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

c) liczbę zgłoszonych ofert,

d) wskazanie ofert spełniających warunki formalne i uzasadnienie odrzucenia ofert nie spełniających warunków formalnych,

e) wykaz ofert wybranych przez komisję z podaniem uzyskanych ocen,

f) propozycje wysokości dotacji dla wybranych oferentów w oparciu o liczbę uzyskanych punktów, wysokość wnioskowanej przez oferenta dotacji oraz wielkość środków finansowych przewidzianych do rozdysponowania w konkursie,

g) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,

h) podpisy członków komisji konkursowej.

2. Oferty oraz inne dokumenty sporządzone przez komisję konkursową stanowią załączniki do protokołu.

3. Komisja konkursowa przekazuje protokół Burmistrzowi Żnina.

§ 11. 1. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Żnina w formie zarządzenia.

2. Konkurs winien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 30 dni od pierwszego posiedzenia komisji.

§ 12. Wyniki otwartego konkursu ofert zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 13. 1. Beneficjenci przyjmując zlecenie realizacji zadania w powyższym trybie zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków w formie dotacji.

2. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gminą reprezentowaną przez Burmistrza Żnina, a klubem sportowym , którego oferta została wybrana. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy beneficjenta na warunkach określonych w umowie.

3. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy.

4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Umowa winna zawierać w szczególności:

a) oznaczenie stron umowy,

b) opis zadania podlegającego dotacji i cel na jaki dotacja została przyznana,

c) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizacje zadania,

d) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania,

e) termin wykorzystania dotacji,

f) tryb kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji,

g) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji umożliwiającej ocenę zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

h) sposób i termin rozliczenia dotacji,

i) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,

j) termin i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji,

k) podpisy stron.

6. Integralnym elementem umowy jest załączona do niej oferta realizacji przedsięwzięcia oraz ewentualna korekta kosztorysu realizacji zadania.

7. Działania klubu sportowego zrealizowane przed datą zawarcia umowy nie podlegają dotowaniu.

§ 14. 1. W trakcie realizacji zadania gmina może dokonać kontroli realizacji zadania. Kontrola jest obligatoryjna po każdym zrealizowaniu transzy oraz po złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

2. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu wyznaczeni przez Burmistrza.

3. O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz Żnina zawiadamia klub sportowy co najmniej 3 dni przed terminem planowanej kontroli.

4. Kontroli dokonuje się w siedzibie klubu sportowego lub wzywa się klub do dostarczenia dokumentów do wglądu w Urzędzie.

5. Kontrolujący mają prawo żądania udzielenia informacji o przebiegu wykonania zadania, wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania i wydatkowaniem dotacji, wglądu do dokumentacji księgowej.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 15. 1. Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy składa sprawozdanie finansowe i merytoryczne z jego wykonania w terminie określonym w umowie.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3. Sprawozdanie powinno zawierać co najmniej:

a) informacje o przebiegu realizacji zadania,

b) szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w oparciu o kosztorys załączony do umowy,

c) inne istotne informacje o realizacji zadania,

d) zestawienia faktur, rachunków i innych dowodów księgowych potwierdzających pokrycie wszystkich kosztów zadania oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww. dokumentów księgowych.

4. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie określonym w umowie.

6. W rozliczeniu dotacji uwzględnione będą faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe wystawione na klub sportowy, któremu przyznano dotację i zapłacone w terminie realizacji zadania.

§ 16. 1. Burmistrz wyznacza pracownika urzędu odpowiedzialnego za koordynację i wykonanie zadań z zakresu objętego niniejszą uchwałą.

2. Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu w terminie do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku, w którym realizowane było zadanie, przedstawia na sesji Rady Miejskiej informację o wykorzystaniu środków i realizacji zadań przez kluby sportowe lub innych zawodników sportowych z terenu Gminy Żnin.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 18. Traci moc uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. U. Woj. Kuj. - Pom. z 2011 r. Nr. 82, poz. 601).

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


ADAM MILEJCZAK


Uzasadnienie

Paragraf 4. mówiący o finansowaniu sportu nie zawiera informacji na temat przyznawania stypendiów sportowych co nie pozwala uchwalić uchwały dotyczącej przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. Paragraf 5. ust. 5. nabiera brzmienie: Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1., zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie. W paragrafie 7 ust.1. wprowadza się: Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się w możliwie najszybszym terminie po zakończeniu naboru wniosków. W paragrafie 13. dodaje się ust. 7. mówiący o działaniach klubu sportowego zrealizowanych przed datą zawarcia umowy. W paragrafie 15 ust. 3. dodaje się pkt. d), który otrzymuje brzmienie: zestawienia faktur, rachunków i innych dowodów księgowych potwierdzających pokrycie wszystkich kosztów zadania oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww. dokumentów księgowych. W paragrafie 15 dodaje się również ust. 6. mówiący o: w rozliczeniu dotacji uwzględnione będą faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe wystawione na klub sportowy, któremu przyznano dotację i zapłacone w terminie realizacji zadania. Traci moc uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. U. Woj. Kuj. - Pom. z 2011 r. Nr. 82, poz. 601).

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


ADAM MILEJCZAK

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 oraz z 2010 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020,Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, poz. Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz.1014, z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208 poz.1240, Nr 208 poz. 1241.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/145/2012
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/145/2012
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 29 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik2

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama