| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/133/12 Rady Gminy Bukowiec

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bukowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 5 poz. 13, z 2011 r. Nr 228, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bukowiec, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, udostępniane operatorom publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. Określa się następujące warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych o których mowa w § 1:

1) do korzystania z przystanków komunikacyjnych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały uprawnieni są przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami;

2) przystanki komunikacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu zatrzymania służącego wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów;

3) przewoźnik ma prawo do korzystania z przystanków wyłącznie w ramach obowiązującego rozkładu jazdy;

4) przewoźnik ma obowiązek ścisłego przestrzegania godzin przyjazdów i odjazdów ustalonych w rozkładzie jazdy;

5) przewoźnik jest zobowiązany do umieszczenia i utrzymywania w dobrym stanie swoich rozkładów jazdy; rozkłady te powinny być w szczególności aktualne i zaopatrzone w dane pozwalające na identyfikację przewoźnika;

6) korzystanie z przystanków musi odbywać się w sposób nie kolidujący z przepisami prawa i nie utrudniający korzystania z przystanku i drogi innym użytkownikom jak również nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa ruchu;

7) zabrania się umieszczania w obrębie przystanku ogłoszeń i reklam nie związanych z rozkładami jazdy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszołek


Uzasadnienie

Wejście w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nałożyło na gminy nowe obowiązki związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego, w tym również z przystankami. W celu wykonania tych obowiązków istnieje potrzeba określenia w drodze uchwały Rady Gminy przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników.


Załącznik do Uchwały Nr XXI/133/12
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 24 września 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bukowiec

L.p.

Nazwa przystanku

Lokalizacja przystanku

1

Poledno

Centrum wsi Poledno, przy drodze Poledno - Dworzysko, kilometraż 0+550 (lewy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Pilarz-Herzyk

www.mamaprawniczka.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »