| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/233/2013 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie opłaty targowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 15, 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[2])) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 749 z późn. zm.[3])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Janowcu Wielkopolskim:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej,

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Janowiec Wielkopolski w następujących wysokościach:

1) od sprzedaży dokonywanej na targowiskach na terenie miejskim1,52 zł za m2, przy czym dzienna opłata nie może przekroczyć 764,62 zł.; opłatę targową oblicza się od pełnych metrów zajmowanej powierzchni - wielokrotność 1 m2.,

2) od sprzedaży dokonywanej na terenach wiejskich7,66 złod stanowiska.

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej właścicieli lokali handlowych wystawiających towary na zewnątrz lokalu w celach reklamowych (tzw. wystawka) pod warunkiem zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych na chodniku o szerokości co najmniej 1,5 m.

§ 4. Opłatę targową określaną w § 1 pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 6. 1. Opłata targowa płatna jest do rąk inkasenta.

2. Inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Janowca Wielkopolskiego oraz na terenach wiejskich jest Straż Miejska w Janowcu Wielkopolskim, która czynności te wykonuje bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Inkasentami opłaty targowej na terenach wiejskich są sołtysi.

4. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysa, inkasenta opłaty targowej na terenach wiejskich w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

5. Inkasent pobierający opłatę targową na terenie miasta odprowadza ją w terminie do 3 dni od dnia pobrania.

6. Inkasent pobierający opłatę targową na terenach wiejskich odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, w kasie Urzędu Miejskiego.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVII/152/2012 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na 2013 rok.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Majchrzak


Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 z późn zm.) Rada Miejska ustala opłatę targową pobieraną od sprzedaży dokonywanej na targowiskach oraz na terenach wiejskich. Stawki opłaty targowej proponuje się na poziomie ok. 102,4 % stawek obowiązujących w 2013 r., z uwzględnieniem górnej granicy stawki opłaty ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M. P. 2013 poz. 724).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 594 i 645.

[2]) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w: Dz.U. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378.

[3]) Zmiany niniejszej ustawy zostały opublikowane w: Dz.U. poz. 1101, 1342, 1529, z 2013r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Atos

Międzynarodowy lider w branży usług informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »