| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/237/14 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Brześć Kujawski

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.)

R A D A M I E J S K A uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady sprawiania pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę w związku ze sprawieniem pogrzebu.

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę przysługuje osobom zmarłym, jeżeli nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji.

2. O sprawienie pogrzebu przez Gminę może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku, pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie nie mająca uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy na podstawie odrębnych przepisów.

3. Postanowienie ust. 1 odnoszą się także do osób, których tożsamości nie da się ustalić, po uzyskaniu zgody prokuratora.

4. Gmina jest zwolniona z obowiązku sprawienia pogrzebu wówczas, gdy osoby bliskie zmarłemu lub inne podmioty, dobrowolnie zajmą się zorganizowaniem pochówku zmarłemu.

§ 3. 1. Zadania własne Gminy polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym realizuje Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej zwanej dalej "Ośrodkiem".

2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego po rozpoznaniu sytuacji bytowej osoby zmarłej lub po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w rodzinie zmarłego.

3. W sytuacji , gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w gminie zwyczajów i tradycji.

§ 4. 1. Sprawienie pogrzebu zleca się w sposób zgodny z przepisami o zamówieniach publicznych stosując kryterium najniższej ceny lub udziela się na ten cel zasiłku przewidzianego w przepisach o pomocy społecznej.

2. Kompleksowe usługi pogrzebowe obejmują w szczególności:

1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem,

2) zakup trumny,

3) przygotowanie ciała do pochówku,

4) odzież,

5) pokrycie kosztów chłodni,

6) transport zwłok,

7) pochowanie zwłok,

8) zakup i ustawienie krzyża, tabliczki nagrobnej, kwiatów na trumnę,

9) zapewnienie posługi religijnej zgodnie z wyznaniem zmarłego.

§ 5. 1. Za sprawienie pogrzebu dokonuje się zapłaty na podstawie:

1) faktury lub rachunku wystawionego przez podmiot, któremu pochówek został zlecony,

2) pokwitowania za obsługę duszpasterską i inne opłaty pogrzebowe.

2. Wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu pokrywa się ze środków przeznaczonych na zadania własne pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

3. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki związane ze sprawieniem pogrzebu pokrywa się z zasiłku osoby uprawnionej.

4. W uzasadnionych przypadkach wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu powinny podlegać zwrotowi, a ich spłata może następować w ratach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, oraz w BIP.

Z-ca Przewodniczącego RADY MIEJSKIEJ


Grzegorz Ochmański


Uzasadnienie

Ustawa o pomocy społecznej upoważnia Gminie do określenia sposobu sprawienia pogrzebu w sytuacjach, kiedy zmarły nie posiadał rodziny, albo rodziny nie stać na sprawienie zmarłemu pogrzebu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »