| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/104/15 Rady Gminy Radomin

z dnia 10 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/22/14 Rady Gminy w Radominie z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok zmienioną:

Uchwałą Nr III/25/15 z dnia 22 stycznia 2015r.,

Uchwałą Nr IV/31/15 z dnia 24 lutego 2015r.,

Uchwałą Nr V/43/15 z dnia 24 marca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 25/2015 z dnia 27 marca 2015r.,

Uchwałą Nr VI/50/15 z dnia 23 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 31/20145 z dnia 28 kwietnia 2015r.,

Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 6 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 38/2015 z dnia 22 maja 2015r.

Uchwałą Nr VII/60/15 z dnia 27 maja 2015r.

Uchwałą Nr VIII/66/15 z dnia 30 czerwca 2015r.,

Zarządzeniem Nr 49/2015 z dnia 23 lipca 2015r.,

Uchwałą Nr IX/76/15 z dnia 14 sierpnia 2015r.,

Uchwałą Nr X/84/15 z dnia 8 września 2015 r.

Uchwałą nr XI/86/15 z dnia 29 września 2015 r.

Zarządzeniem Nr 66/2015 z dnia 22 października 2015r

Zarządzeniem Nr 67/2015 z dnia 23 października 2015r

Uchwałą Nr XII/91/15 z dnia 27 października 2015r.,

Zarządzeniem Nr 71/2015 z dnia 6 listopada 2015r.,

Uchwałą Nr XIII/100/15 z dnia 24 listopada 2015r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 12 970 846,70 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 173 712,48 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 797 134,22 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 13 212 846,70 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 497 118,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2 715 728,47 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a."

3) § 3. Zaplanowany deficyt w kwocie 242 000,00 zł będzie sfinansowany pożyczką z WFOŚiGW.

4) § 4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5)§ 6 pkt. 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 674 325,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8) § 11 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr XIV/104/15 z dnia 10.12.2015 r

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

zwiększono plan dochodów o otrzymane spadki, zapisy i darowizny

w postaci pieniężnej

+

7 000,00 zł

Rozdział 01095 - Rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność -

zwiększono plan dochodów o wpływy z najmu i dzierżawy

+

400,00 zł

Rozdział 40095 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę, pozostała działalność - zmniejszono plan

dochodów o planowane wpływy z darowizn

-

34 000,00 zł

Rozdział 60016 - Transport i łączność, drogi publiczne gminne -

zmniejszenie plany dochodów w związku ze zmniejszeniem dotacji

do modernizacji drogi

-

20 000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i

nieruchomościami - zwiększono plan dochodów o dochody z najmu i

dzierżawy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności,

wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów

+

29 000,00 zł

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, urzędy gmin -

zwiększono plan dochodów o dochody z najmu i dzierżawy, wpływy

z usług oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów

+

3 400,00 zł

Rozdział 75095 - Administracja publiczna, pozostała działalność -

zwiększono plan dochodów o otrzymane spadki, zapisy i darowizny

oraz zmniejszono dotacje celowe z powiatu

+

5 500,00 zł

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększono

plan dochodów o podatek od środków transportowych

+

350,00 zł

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno-

prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -

zmniejszono plan dochodów o podatek od spadków i darowizn,

podatek od czynności cywilnoprawnych a zwiększono LAN

dochodów o podatek od posiadania psów, podatek leśny, wpływy z

opłaty targowej, różnych opłat, odsetki

-

8 700,00 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw -

zmniejszono plan dochodów o wpływy z innych lokalnych opłat

-

239 500,00 zł

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń - zwiększono plan

dochodów o wpływy z różnych rozliczeń

+

750,00 zł

Rozdział 80101 - Oświata i wychowanie, szkoły podstawowe -

zwiększono plan dochodów o dochody z najmu i dzierżawy, wpływy

z usług oraz wpływy z różnych dochodów

+

20 500,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zwiększono plan dochodów o wpływy z usług

+

4 500,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększono plan dochodów o

wpływy z usług

+

2 000,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan dochodów o dochody

z najmu i dzierżawy

+

1 500,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -

zmniejszono plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody

-

409,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszono plan dochodów

zgodnie z decyzją Wojewody

-

20 346,00 zł

Rozdział 85216 - Pomoc społeczna, zasiłki stałe - zmniejszono plan

dochodów zgodnie z decyzją Wojewody

-

4 115,00 zł

Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność -

zmniejszono plan dochodów o decyzję Wojewody

-

10 559,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan

dochodów o wpływy z innych lokalnych opłat

+

240 000,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -

zmieniono na paragrafach sposób finansowania środków na

dofinansowanie własnych inwestycji gmin

+

0,00 zł

Rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

pozostała działalność - zwiększono plan dochodów o dochody z

najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz różnych dochodów

+

13 500,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

zwiększono plan dochodów o dochody z najmu i dzierżawy oraz

wpływy z usług

+

17 500,00 zł

Razem zmiany w dochodach

8 271,00 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/104/15
Rada Gminy Radomin
z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XIV/104/15 z dnia 10.12.2015 r.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -

zwiększono plan wydatków na dotację dla SZB dotyczącą dopłaty do ścieków

+

12 000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększono plan

wydatków na zakup usług pozostałych

+

18 500,00 zł

Rozdział 75023 - Administracja publiczna, urzędy gmin -

zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz

na wydatki inwestycyjne

+

20 000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego -

zmniejszono plan wydatków na wynagrodzeni wraz z pochodnymi a

zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażeń oraz

zakup usług pozostałych

+

550,00 zł

Rozdział 75095 - Administracja publiczna; pozostała działalność -

zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz na

składki na ubezpieczenia społeczne

+

1 600,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - zwiększono plan

wydatków na zakup usług remontowych

+

100,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

+

500,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków

na zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszono plan wydatków na

zakup usług remontowych, zdrowotnych, odpisy na zfśs

+

13 000,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz

zakup usług zdrowotnych

-

1 200,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - zmniejszono plan wydatków na odpisy na zfśs

-

400,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan wydatków na zakup

materiałów i wyposażeń, a zmniejszono na zakup energii, zakup usług

remontowych, zdrowotnych oraz podróże służbowe krajowe

-

600,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażeń a zmniejszono plan

wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup

usług remontowych

-

2 000,00 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

szkół - zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i

wyposażenia i usług remontowych a zmniejszono zakup usług

pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej

-

1 850,00 zł

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -

zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych, podróże

służbowe krajowe, szkolenia

-

4 500,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono

plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy n zfśs

-

2 450,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach, .. - zwiększono plan wydatków

na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i

wyposażeń a zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe

niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,

składki na ubezpieczenia społeczne, na FP, wynagrodzenia

bezosobowe, zakup energii, usług zdrowotnych,

telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty, szkolenia

+

0,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w

zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejszono plan

wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne

-

406,49 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszono plan wydatków na

świadczenia społeczne

-

20 346,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zmniejszono plan wydatków na

świadczenia społeczne

-

4 115,00 zł

Rozdział 85295 - Pomoc społeczna, pozostała działalność -

zmniejszono plan wydatków na zakup świadczenia społeczne

-

13 366,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszono na

wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

-

4 500,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -

zmniejszono plan wydatków na dotację przedmiotową dla SZB

-

10 000,00 zł

Rozdział 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

pozostała działalność - zwiększono plan wydatków na zakup

materiałów i wyposażenia

+

500,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -

zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne

+

13 500,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków na

zakup energii a zmniejszono plan wydatków na dotację dla SZB

-

6 245,51 zł

Razem zmiany w wydatkach

+

8 271,00 zł

Plan dochodów ogółem po zmianach 12 970 846,70 zł

Plan wydatków ogółem po zmianach 13 212 846,70 zł

Deficyt budżetowy 242 000,00 zł pokryty pożyczką z WFOŚiGW

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »