| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/87/2016 Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.)[1]) oraz art. 20p ust. 1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)[2]) Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zgodnie z art. 20p ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. W przypadku kandydata niepełnoletniego kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2. W przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, tj:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność dziecka kandydata,

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,

e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

3. Kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych, tj.:

1) uczęszczanie do szkoły, której organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński - 10 punktów;

2) korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata - 10 punktów;

3) odległość placówki od miejsca zamieszkania kandydata:

a) do 20 km - 0 punktów,

b) powyżej 20 km do 40 km - 5 punktów,

c) powyżej 40 km - 10 punktów.

4. Kryteriom, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 ustala się jednakową wartość, która wynosi 10 punktów.

5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 3 są odpowiednio:

1) kserokopia legitymacji szkolnej, a w przypadku kandydatów rozpoczynających naukę w szkole -zaświadczenie dyrektora tej szkoły;

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego lub oświadczenie kandydata pełnoletniego o korzystaniu z internatu przez rodzeństwo kandydata;

3) kserokopia legitymacji szkolnej kandydata niepełnoletniego lub kserokopia dowodu osobistego kandydata pełnoletniego lub zaświadczenie o zameldowaniu.

§ 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka, o której mowa w §1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Chełmińskiego


Marek Jabłoński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 64, poz. 35.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »