| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Książki

z dnia 29 marca 2016r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296) zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując zapisy ustawowe przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami nadwyżka budżetu przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 14 911 662,42 zł, zostały zrealizowane w wysokości 14 862 839,24 zł, co stanowi 99,67 % planu, w tym:

1) Bieżące zaplanowane w kwocie 14 360 393,42 zł, zostały wykonane w wysokości 14 311 617,32 zł, co stanowi 99,66 % planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 7 350 zł, wykonano 7 350 zł, tj. 100% planu z tego:

a) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §§ 0010 i 0020 plan 1 283 576 zł, zostały wykonane w wysokości 1 295 254,26 zł tj. 100,91% planu,

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 plan 2 157 428,31 zł, zostały wykonane w wysokości 2 146 593,69 zł, tj. 99,50% planu,

c) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach porozumień z administracją rządową § 2020 plan 2 500 zł, zostały wykonane w wysokości 2 500 zł, tj. 100% planu,

d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących §§ 2030, 2040 plan 972 473 zł, zostały wykonane w wysokości 957 535,74 zł, tj. 98,46 % planu,

e) Dotacje celowe z W F O Ś i G W na zadania z zakresu ochrony środowiska § 2460 planowane w kwocie 24 646,11 zł, zostały wykonane w kwocie 19 227,19 zł, tj. 78,01% planu,

f) Dotacje celowe na programy i projekty ze źródeł pozabudżetowych EFRWP § 2705 zaplanowane w kwocie 4 000 zł, zostały wykonane w kwocie 4 000n zł, tj. 100 % planu,

g) Subwencje ogólne § 2920 planowane w kwocie 5 959 714 zł, wykonano w wysokości 5 959 714 zł, tj. 100% planu,

h) Opłata za odpady komunalne § 0490 planowana w kwocie 375 300 zł wykonano 369 888,83 zł tj. 98,56% planu,

i) Opłata za zezwolenia alkoholowe § 0480 planowana w kwocie 45 646 zł, została wykonana w wysokości 45 645,21 zł, tj. 100% planu,

j) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 i 0400 planowane w kwocie 5 765 zł, zostały wykonane w wysokości 5 785,13 zł, tj. 100,35% planu,

k) Podatki i pozostałe opłaty lokalne § 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0410, 0430, 0470, 0500, 0690 planowane w kwocie 2 072 303 zł, zostały wykonane w wysokości 2 069 311,73 zł, tj. 99,86% planu,

l) Dochody ze sprzedaży usług § 0830 planowane w kwocie 1 200 301 zł, zostały wykonane w kwocie 1 182 453,45 zł, tj. 98,51% planu, ł) Pozostałe dochody § 0750, 0910, 0920, 0960, 0970, 0980 planowane w kwocie 253 391 zł, zostały wykonane w wysokości 250 358,09 zł, tj. 98,80% planu;

2) Majątkowe zaplanowane w kwocie 551 269 zł, zostały wykonane w wysokości 551 221,92 zł, co stanowi 99,99% planu, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 474 913 zł, zostały wykonane w wysokości 474 913 zł, tj. 100% planu z tego:

a) Dotacje otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania inwestycyjne w ramach wspólnego funduszu ochrony gruntów rolnych § 6630 plan 55 250 zł, wykonano 55 250 zł, tj. 100%;

b) Dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich § 6330 plan 852 zł, wykonano 851,25 zł, tj. 99,91%;

c) Dochody ze sprzedaży majątku § 0770 planowane w wysokości 15 000 zł, zostały wykonane w kwocie 14 953,67 zł, tj. 99,69% planu;

d) Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § 0760 plan 4 249 zł, zostały wykonane w 100,00%;

e) Dochody ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych § 0870 plan 1 005 zł wykonano w 100,00%.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 14 044 898,67 zł, wykonano w wysokości 13 904 545,32 zł, co stanowi 99,00% planu, w tym:

1) Bieżące zaplanowane w kwocie 13 380 522,58 zł, zostały wykonane w wysokości 13 241 550,85 zł, co stanowi 95,40% planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 7 350 zł, wykonano 7 350 zł, tj. 100% planu, z tego:

a) Wydatki jednostek budżetowych 10 157 628,38 zł, zostały wykonane w kwocie 10 042 406,86 zł, tj. 98,87% planu, z tego:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 6 078 731,91 zł, zostały wykonane w wysokości 6 072 862,67 zł, tj. 99,90% planu,

- Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zaplanowane w kwocie 4 078 896,47 zł, zostały wykonane w wysokości 3 969 544,19 zł, tj. 97,32% planu,

2) W zadaniach statutowych realizacja Funduszy Sołeckich przebiegała następująco:

a) Fundusz Sołecki Blizienko plan 13 563,51 zł wykonano 13 561,52 zł, tj. 99,99 % planu,

b) Fundusz Sołecki Blizno plan 11 570,33 zł wykonano 11 531,65 zł, tj. 99,67 % planu,

c) Fundusz Sołecki Brudzawki plan 13 595,01 zł wykonano 13 557,13 zł, tj. 99,72 % planu,

d) Fundusz Sołecki Książki plan 34 251,30 zł wykonano 34 251 zł, tj. 100 % planu,

e) Fundusz Sołecki Łopatki plan 23 736,15 zł wykonano 22 691,02 zł, tj. 95,60 % planu,

f) Fundusz Sołecki Osieczek plan 34 251,30 zł wykonano 34 003,00 zł, tj. 99,28 % planu,

g) Fundusz Sołecki Szczuplinki plan 11 234,43 zł wykonano 10 945,01 zł, tj. 97,42 % planu,

h) Fundusz Sołecki Zaskocz plan 19 317,73 zł wykonano 18 915,21 zł, tj. 97,92% planu,

3) Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 222 894,20 zł, zostały wykonane w kwocie 3 199 143,99 zł, tj. 99,26% planu, z czego:

a) Dotacje na zadania bieżące udzielone z budżetu gminy zaplanowane w kwocie 343 453 zł, zostały wykonane w wysokości 342 802,43 zł, tj. 99,81% planu,

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w kwocie 2 695 290,20 zł, zostały wykonane w kwocie 2 674 429,19 zł, tj. 99,23% planu,

c) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych plan 31 382 zł, wykonano 31 146,89 zł, tj. 99,25% planu,

d) Wydatki na obsługę długu zaplanowane w wysokości 152 769 zł, zostały wykonane w kwocie 150 765,48 zł, tj. 98,69% planu,

4) Majątkowe zaplanowane w kwocie 664 376,09 zł, zostały wykonane w wysokości 662 994,47 zł, co stanowi 99,79% planu, z tego:

a) Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan 664 376,09 zł, zostały wykonane w wysokości 662 994,47 zł, tj. 99,79% planu, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w kwocie 430 904,89 zł, zostały wykonane w kwocie 430 102,87 zł, tj. 99,81% planu, oraz Funduszu Sołeckiego Blizno plan 1 000 zł wykonano 1 000 zł, tj. 100 % planu.

3. Nadwyżka budżetu zaplanowana w wysokości 866 763,75 zł, została zrealizowana w wysokości 958 293,92 zł, tj. 110,56% planu.

§ 3. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

1. Przychody ogółem planowane w kwocie 277 668,01 zł, zostały wykonane w kwocie 327 105,45 zł, tj. 117,80% planu, w tym:

1) Z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych plan 244 129,88 zł, wykonano w 100% planu,

2) Spłaty pożyczki udzielonej dla GOK w Książkach plan 9.514 zł wykonano w 100%,

3) Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych plan 24 024,13 zł, wykonano 73 461,57 zł, tj. 305,78% planu.

2. Rozchody ogółem planowane w kwocie 1 144 431,76 zł, zostały wykonane w 100%, w tym:

1) Z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych plan 369 567,42 zł, wykonano w 100% planu,

2) Z tytułu spłat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych plan 774 864,34 zł, wykonano w 100%.

§ 4. Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

1) dochody plan 2 157 428,31 zł, wykonano 2 146 593,69 zł, tj. 99,50% planu,

2) wydatki plan 2 157 428,31 zł, wykonano 2 146 593,69 zł, tj. 99,50% planu.

§ 5. 1. Poinformować mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych na 2015 rok poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia w bip Urzędu Gminy Książki.

2. Przedstawić Radzie Gminy w Książkach:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2015 r.;

2) sprawozdanie roczne GOK w Książkach za 2015 r.;

3) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2015 r.;

4) sprawozdanie roczne Samodzielnego Gminnego ZOZ w Książkach za 2015 r.;

5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.

3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Książki za 2015 r.;

2) sprawozdanie roczne GOK w Książkach za 2015 r.;

3) sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 2015 r.;

4) sprawozdanie roczne Samodzielnego Gminnego ZOZ w Książkach za 2015 r.;

5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Książki.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy


Jerzy Dutkiewicz


Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 26/2016 Wójta Gminy Książki

z dnia 29 marca 2016 r.

Wywiązując się z ustawowego terminu przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Książki podjęcie zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

Wójt Gminy


Jerzy Dutkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »