| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/139/16 Rady Gminy Radomin

z dnia 20 kwietnia 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radomin na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 159 poz. 1241) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/115/15 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienioną:

Uchwałą Nr XVII/124/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku,

Zarządzeniem Nr 7/2016 z dnia 8 lutego 2016 roku,

Uchwałą XVIII/136/16 z dnia 23 marca 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 13 433 670,22 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12 265 074,22 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 168 596,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a."

2) § 2 otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14 008 915,22 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 900 856,61 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 108 058,61 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a."

3) § 3. Zaplanowany deficyt w wysokości 575 245,00 zł będzie pokryty kredytem i pożyczką.

4) § 7 wprowadza się zmiany:

w pkt. 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

5) § 4.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

6) § 5.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 700 270,00 zł, oraz łączną kwotę przychodów 1 275 515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

7) w § 6 dokonuje się zmian w pkt 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 273 923,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

8) w § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 ,00 zł.,

2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 575 245,00 zł,

9) w § 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do zaciągania zobowiązań, dokonuje się zmiany:

w pkt. 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł

- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 575 245,00 zł,

10) w § 11. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski


Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów uchwałą Nr XIX/139/16 z dnia 20.04.2016r.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zmniejszono plan

dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

-

2 100,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa - zwiększono plan dochodów

z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

+

3 810,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan dochodów

z tytułu subwencji oświatowych zgodnie z pismem z

dnia 22.03.2016r Ministra Edukacji Narodowej

+

81 057,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zwiększono plan dochodów

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków

okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

+

9 133,00 zł

Rozdział 75215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan

dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych

dodatków energetycznych z II kwartał 2016r dla odbiorców

wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania

realizowanego przez gminy w wysokości 20% łącznej

kwoty dotacji wypłaconych gminie

+

103,67 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - zwiększono plan dochodów

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

+

4 173,00 zł

Rozdział 75219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono

plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu

państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

+

600,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono

plan dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

+

68 600,00 zł

Razem zmiany w dochodach

+

165 376,67 zł

Zmiany wprowadzone po stronie wydatków uchwałą Nr XIX/139/16 z dnia 20.04.2016r.

Rozdział 01010 - Rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura

wodociągowa i sanitacyjna wsi: wprowadzono wydatek na podatek od towarów i usług

+

50,00 zł

Rozdział 40002 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie wody - wprowadzono wydatki na podatek od towarów i usług

+

100,00 zl

Rozdział 60016 - Transport i łączność, Drogi publiczne gminne -

zmniejszono plan wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych a zwiększono plan na zakup materiałów i

wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podatek od towarów i usług

-

42 000,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

zwiększono plan wydatków na: podatek od towarów i usług

+

500,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

zwiększono plan wydatków na: podatek od towarów i usług

+

450,00 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii -

zwiększono plan wydatków na: zakup usług zdrowotnych i pozostałych, podatek od towarów i usług

+

3 850,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - wprowadzono wydatek na podatek od towarów i usług

+

80,00 zł

Rozdział 71095 - Działalność usługowa - pozostała działalność -

wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

1 500,00 zł

Rozdział 72095 - Informatyka, pozostała działalność - zwiększono

plan wydatków na: podatek od towarów i usług

+

500,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - zmniejszono plan

wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na

ubezpieczenie społeczne, podatek od towarów i usług

-

1 600,00 zł

Rozdział 75022 - Rady gmin - wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

500,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - zwiększono plan wydatków na: podatek od towarów i usług

+

3 000,00 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego -

wprowadzono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

+

14 050,00 zł

Rozdział 75095 - Administracja publiczna - pozostała działalność

- wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

2 000,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa - wprowadzono plan wydatków na

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia

społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia

+

3 810,00 zł

Rozdział 75195 - Pozostała działalność -wprowadzono plan wydatków na podróże służbowe krajowe

+

100,00 zł

Rozdział 75212 - Obrona narodowa - pozostałe wydatki obronne - wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

50,00 zł

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - zmniejszono plan

wydatków na wpłaty na państwowy fundusz celowy a zwiększono plan na podatek od towarów i usług

-

2 950,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straż pożarne - zmniejszono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększono plan

na podatek od towarów i usług, różne opłaty i składki oraz dotacje

celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

+

2 800,00 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

80,00 zł

Rozdział 75495 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - pozostała działalność - zwiększono plan

wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz podatek od towarów i usług

+

550,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszono plan

wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększono na podatek od towarów i usług

0,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia

osobowe pracowników a zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia i podatek od towarów i usług

0,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola - zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększono plan na podatek od towarów i usług

0,00 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększono na wynagrodzenia bezosobowe i podatek od towarów i usług

0,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków na podatek od towarów i usług a zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników

+

1 000,00 zł

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych, podatek

od towarów i usług, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

0,00 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne -zmniejszono plan wydatków na

wynagrodzenia osobowe pracowników a zwiększono plan na podatek od towarów i usług

0,00 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w

szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych o szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych - zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników a zmniejszono plan na podatek od towarów i usług

0,00 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne - wprowadzono plan na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

3 000,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń społecznych

+

9 133,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia

+

103,67 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki i stałe - zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń społecznych

+

4 173,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych

+

12 000,00 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników a zwiększono na zakup materiałów i wyposażenia i podatek od towarów i usług

0,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększono plan wydatków na stypendia dla uczniów

+

83 750,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - zwiększono plan wydatków na różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług

+

9 500,00 zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

2 000,00 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

2 500,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

500,00 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

100,00 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wprowadzono plan wydatków na zakup usług remontowych i podatek od towarów i usług

+

2 100,00 zł

Rozdział 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - zwiększono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

300,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wprowadzono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

zakup usług remontowych i pozostałych, podatek od towarów i usług oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

+

39 000,00 zł

Rozdział 92195 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność - wprowadzono plan wydatków na zakup

materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług oraz dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

+

6 574,00 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zwiększono plan wydatków na zakup energii

+

23,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wprowadzono plan wydatków na podatek od towarów i usług

+

500,00 zł

Rozdział 92695 - Kultura fizyczna- Pozostała działalność - wprowadzono plan wydatków na

zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług

+

1 700,00 zł

Razem zmiany w wydatkach

+

165 376,67 zł

Plan dochodów ogółem po zmianach 13 433 670,22 zł
Plan wydatków ogółem po zmianach 14 008 915,22 zł
Deficyt budżetowy 575 245,00 zł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/139/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 (2)


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIX/139/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1a.pdf

Załącznik Nr 1 a


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/139/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 (2)


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIX/139/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 2 a


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/139/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 (2)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/139/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 (2)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/139/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 (2)


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/139/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 (2)


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/139/16
Rady Gminy Radomin
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załacznik Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »