| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/139/16 Rady Gminy Sicienko

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t.j.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250 t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

2. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są gotówką w kasie Urzędu Gminy w Sicienku lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Sicienko.

§ 2. Traci moc:

1) Uchwała Nr XIX/151/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 2619 z dnia 30 października 2012r.),

2) Uchwała Nr XXV/196/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013r. poz. 997 z dnia 27 lutego 2013r.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny


Uzasadnienie

Zgodnie z art 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j.) rada gminy określa w drodze uchwały termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na tej podstawie Rada Gminy Sicienko podjęła Uchwałę Nr XIX/151/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona Uchwałą Nr XXV/196/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 lutego 2013r.

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz 87).W art. 11 stanowi ona, że akty prawa miejscowego wydane m.in. na podstawie art. 6l ustawy zmienionej zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Okres 18 miesięcy mija z dniem 1 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Oliwia Walentynowicz

Aplikant Radcowski, prawnik w dziale prawnym spółki AmRest

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »