| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXII/153/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013, poz. 1463);

2) uchwała Nr XXIV/167/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2013, poz. 2190);

3) uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2014, poz. 3853);

4) uchwała Nr XIII/66/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zławieś Wielka. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015, poz. 3454).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zławieś Wielka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Pawlikowski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/125/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 22 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINIE ZŁAWIES WIELKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czynności i porządku na terenie Gminy Zławieś Wielka, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zławieś Wielka.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Zławieś Wielka.

§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa, bez bliższego określenia, o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);

2) pojemniku - należy przez to rozumieć również kontenery, worki i kosze uliczne.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) prowadzenie selektywnej zbiórki obejmującej następujące frakcje odpadów:

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

b) metale oraz opakowania z metali,

c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) szkło oraz opakowania ze szkła,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, za wyjątkiem odpadów spożywczych i kuchennych,

g) odpady zielone,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,

i) przeterminowane leki,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

m) odzież i tekstylia,

n) chemikalia,

o) zużyte opony;

2) zbieranie i gromadzenie odpadów komunalnych powstających na nieruchomości
w pojemnikach do tego przeznaczonych;

3) uprzątanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy. Obowiązek ten właściciele nieruchomości realizują poprzez usuwanie zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów;

4) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz ich ustawienie w sposób niestanowiący utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników, a zarazem dostępny dla korzystających z nich mieszkańców i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady;

5) utrzymanie w czystości miejsc ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche;

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f i g mogą być zbierane łącznie, jako bioodpady. Bioodpady należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4. Szkło i opakowania ze szkła należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach umieszczonych w aptekach lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów sprzedaży baterii
i akumulatorów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

8. Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp pracownik przedsiębiorcy odbierającego odpady. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru lub przekazywane do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

10. Odzież i tekstylia należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

11. Chemikalia i zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

12. Odpady zielone, o których mowa w ust 1 pkt 1 lit. g na terenie zabudowy zwartej w miejscowościach: Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach.

§ 5. Właściciele nieruchomości, na terenie, których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.

§ 6. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia
w miejscach publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów oraz do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu niezwłocznie
po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później niż w ciągu 12 godzin
od zakończenia imprezy (zgromadzenia).

§ 7. Właściciele ogródków letnich, kiosków i punktów gastronomicznych zobowiązani
są wyposażyć swoje obiekty w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem.

§ 8. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, dozwolone są z zachowaniem następujących warunków:

1) mycie pojazdów samochodowych może się odbywać jedynie pod warunkiem,
że powstające ścieki odprowadzane są do sanitarnej kanalizacji gminnej, szczelnych zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków lub gromadzone
w sposób umożliwiający ich usunięcie; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi, lub kanalizacji deszczowej;

2) dopuszczalne jest przeprowadzanie napraw i regulacji pojazdów samochodowych, pod warunkiem, że nie będą powodować powstawania ścieków zawierających oleje lub smary;

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zbierają odpady komunalne w estetycznych pojemnikach lub kontenerach, wykonanych z blachy stalowej lub z tworzyw sztucznych odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadających obowiązującym normom, przystosowanych do mechanicznego ich opróżniania przez specjalistyczne pojazdy oraz w workach.

2. Dopuszcza się stosowanie pojemników i kontenerów innych od wymienionych w ust. 1 stanowiących wyposażenie nieruchomości, do czasu wycofania ich z eksploatacji
z przyczyn technicznych, pod warunkiem, że możliwe jest ich opróżnianie mechaniczne
z częstotliwością określoną w rozdziale 4 regulaminu.

3. Do zbierania odpadów komunalnych służą następujące pojemniki:

1) pojemniki o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;

2) kontenery typu Kp 7;

3) kosze uliczne o pojemności od 20 do 60 litrów;

4) worki o pojemności od 60 do 120 litrów.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać odpady komunalne w pojemnikach
o minimalnej pojemności uwzględniającej, następujące tygodniowe wielkości wytwarzania odpadów:

1) 30 litrów - na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych;

2) 3 litry - na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu, przedszkola, żłobka;

3) 5 litrów - na jedno łóżko lub miejsce w szpitalach, hotelach, domach opieki i itp.;

4) 5 litrów - na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

5) 5 litrów - na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2-4;

6) 5 litrów - na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;

7) 10 litrów - na 1 działkę w ogródkach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 l poza tym okresem;

8) 2 litry - na 1 miejsce pochówku.

2. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 120 l.
na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Odpady segregowane mogą być gromadzone w workach o pojemności od 60 do 120 l.

4. Odpady zielone z terenu zabudowy zwartej w miejscowościach: Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń, gromadzone będą w pojemnikach 120 l.

§ 11. W celu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki oznaczone następującymi kolorami:

1) niebieskim - dla zbierania papieru, tektury oraz opakowań z papieru i tektury;

2) żółtym - dla zbierania metalu, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych lub dla łącznego zbierania odpadów suchych, o których mowa w § 4 ust. 2 regulaminu;

3) białym - dla zbierania szkła.

§ 12. 1. Przy drogach publicznych i w miejscach publicznych odpady komunalne gromadzi się w koszach ulicznych.

2. Ustala się, że:

1) na terenach skupionej zabudowy mieszkaniowej kosze uliczne rozmieszczone będą
w odległościach nie większych niż 1 kosz na 0,5 km;

2) na parkingach, przystankach komunikacji publicznej, przy obiektach i na terenach użyteczności publicznej, w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej
w ruchomych i tymczasowych obiektach powinien znajdować się co najmniej 1 kosz uliczny.

3. Rozmieszczenie i opróżnianie koszy ulicznych zapewniają:

1) Gmina Zławieś Wielka - w odniesieniu do gminnych dróg, placów, parków i przystanków komunikacji publicznej;

2) podmioty sprawujące zarząd nieruchomością - w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych, obiektów i terenów użyteczności publicznej, w tym targowisk i innych;

3) osoby prowadzące działalność gospodarczą w ruchomych i tymczasowych obiektach, stosownie do ich powierzchni i rodzaju prowadzonej działalności.

§ 13. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadów pochodzących z działalności gospodarczej niestanowiących odpadów komunalnych.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia odpowiedniego miejsca ustawienia pojemników, które powinno być łatwo dostępne dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady i znajdować się na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

2. W przypadku braku dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.

3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne zmieszane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich bieżące czyszczenie i dezynfekcje, co najmniej dwa razy w roku.

§ 15. Gmina zapewnia utrzymanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez bieżące czyszczenie, dezynfekcję i dezynsekcję.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego

§ 16. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

§ 17. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:

1) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, - nie rzadziej niż raz miesiąc;

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu
w terenach zabudowy wielorodzinnej lub raz na dwa tygodnie na pozostałym terenie;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz na rok;

4) odpady z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz na tydzień:

5) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

6) z terenów ogródków letnich, kiosków i punktów gastronomicznych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

7) odpady zielone- będą odbierane w okresie od marca do października, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na terenie zabudowy zwartej w miejscowościach: Przysiek, Rozgarty i Stary Toruń.

8) szkło i opakowania ze szkła - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

§ 18. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę;

2) nieczystości ciekłe ze zbiornika bezodpływowego muszą być usuwanez częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu;

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny nadzór nad zwierzęciem.

§ 20. 1. W miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) psa należy prowadzić na smyczy z zastrzeżeniem pkt 3;

2) psy należące do ras uznanych za agresywne w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu;

3) zwolnienie psa ze smyczy, jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

2. Osoba, z którą przebywa zwierzę w miejscach publicznych, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.

§ 21. 1. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę.

2. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta agresywne, należy wyposażyć przy każdym wejściu na teren nieruchomości w tabliczkę ostrzegawczą, z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego.

Rozdział 6.
Wymagania dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem nieruchomości:

1) w zabudowie wielorodzinnej i zwartej zabudowie jednorodzinnej;

2) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;

3) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 23. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

§ 24. Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane przeznaczone do hodowli zwierząt gospodarskich, określają odrębne przepisy.

§ 25. Chów zwierząt powinien być usytuowany i prowadzony w taki sposób, aby nie pogarszał warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodował uciążliwych zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń.

Rozdział 7.
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji

§ 26. 1. Wyznacza się zabudowany obszar gminy Zławieś Wielka, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji.

2. Obowiązek przeprowadzania deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:

1) w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich -
co najmniej raz w roku;

2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeby.

3. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 27. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzającedo zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania;

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych;

3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »