Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/110/09 Rady Gminy Przytuły

z dnia 16 grudnia 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz.1463) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości w następującej wysokości:
1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,50 zł;
2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,60 zł;
3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 zł;
4) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 2,50 zł;
5) od 1 m2 powierzchni pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,70 zł;
6) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
7) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,65 zł;
8) od gruntów:
a) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł;
b) od 1 m2 powierzchni pozostałych, w tym zajetych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł.
§ 2. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w drodze inkasa przez sołtysów lub na konto Urzędu Gminy.
2. Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w uchwale w sprawie ustalenia stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.
§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty zajęte pod drogi wewnętrzne w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, ze zm.),
b) grunty i budynki lub ich części znajdujące się w posiadaniu jednostek OSP oraz jednostek organizacyjnych gminy;
c) budynki mieszkalne rolników;
d) budynki mieszkalne lub ich części oraz pozostałe budynki emerytów i rencistów, którzy przekazli swoje gospodarstwo rolne w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za renty strukturalne.
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 4. Tracą moc:
1) uchwała Nr XX/68/08 Rady Gminy Przytuły z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok;
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przytuły

Marcin Góralski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe