Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 194/XXXIII/09 Rady Gminy Piątnica

z dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1) .) oraz art. 165 i 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm2) .) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 615 866 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 194 448 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 947 321 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 525 903 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 141/XXII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2008 r. "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 5.
§ 6. Załącznik Nr 8 Uchwały Nr 141/XXII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2008 r. "Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku" otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 6.
§ 7. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 141/XXII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 21 grudnia 2008 r. "Zestawienie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok" otrzymuje nowe brzmienie okreśłone w załączniku Nr 7.
§ 8. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 9. Plan po zmianach dochodów budżetowych wynosi ogółem 27 235 596.
§ 10. Plan po zmianach wydatków budżetowych ogółem wynosi 26 935 596 zł.
§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 194/XXXIII/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 194/XXXIII/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 194/XXXIII/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 194/XXXIII/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załacznik Nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 194/XXXIII/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik5.xls

"Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne"
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 194/XXXIII/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik6.xls

"Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 roku"
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 194/XXXIII/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik Nr 7
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 194/XXXIII/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 8
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe