Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/286/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie ustalenia Regulaminu prowizorycznego kąpieliska na Zalewie Wodnym w Czarnej Białostockiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. z 1997 r. Nr 57, poz.358) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się Regulamin prowizorycznego kąpieliska na Zalewie Wodnym w Czarnej Białostockiej zwany dalej "Kąpieliskiem", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Granice kąpieliska zaznaczono kreskowaniem pojedynczym na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

zał.1 - regulamin kąpieliska
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/286/10
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zał.2 - granice kąpieliska
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe