Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/335/10 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust.3 i 5 Ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 z, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507, Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219; z 2005r. Nr 160, poz. 1346; z 2006r. Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 112, poz. 766; z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 196, poz. 1218; z 2009r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652) na wniosek Burmistrza Michałowa, Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 10 w gminie Michałowo z siedzibą w Jałówce ul. Leśna 11 dla wyborców przebywających w Domu Pomocy Społecznej "Jawor" w Jałówce.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Mikołaj Worona

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe