Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 216/XLI/10 Rady Gminy Grajewo

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019; z 2005 r. Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 44, poz. 253) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o spółkach wodnych rozumie się przez to podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i mające wśród swoich zadań statutowych realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej, w tym zadań, o których mowa w art. 164 ust. 5 ustawy Prawo wodne, a w szczególności dotyczących bieżącego utrzymania urządzeń wodnych.
2. Spółki wodne mogą otrzymywać pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, wykonywanych na obiektach położonych na terenie Gminy Grajewo.
§ 2. 1. Wysokość środków finansowych na udzielanie dotacji celowych dla spółek wodnych w danym roku budżetowym ustalana będzie przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.
2. Suma udzielonych dotacji w danym roku budżetowym nie może przekroczyć wielkości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Grajewo.
§ 3. 1. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz o wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ich realizację poprzez umieszczenie jej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grajewo.
2. Dotacje na realizację zadań określonych w § 1 ust. 2, przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez daną spółkę wodną według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, dotyczące udzielenia dotacji w danym roku budżetowym należy składać przed jego rozpoczęciem bądź w ciągu roku budżetowego, nie później jednak niż do 31 sierpnia danego roku budżetowego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) dane dotyczące wnioskodawcy w tym: pełną nazwę, adres siedziby, numer rachunku bankowego, dane osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki, zakres działania wynikający ze statutu,
2) szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja ma zostać przyznana,
3) termin i miejsce wykonania planowanego zadania,
4) przewidywane koszty realizacji zadania, wysokość udziału własnego, wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Grajewo oraz oczekiwany termin i tryb jej płatności,
5) planowany termin wykorzystania i rozliczenia dotacji.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny dokument rejestrowy dotyczący wnioskodawcy ,
2) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
3) oświadczenie, że wnioskodawca nie działa w celu osiągnięcia zysku,
4) zestawienie zakresu rzeczowo-finansowego planowanych do realizacji robót.
6. Do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty pomocne do jego rozpatrzenia.
7. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych dokumentów bądź informacji.
8. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych wniosku, Wójt wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek, który nie został poprawiony w wyznaczonym terminie nie jest rozpatrywany.
9. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację na realizację zadań określonych w § 1 ust. 2 uwzględnia się:
1) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę,
2) wysokość udziału własnego wnioskodawcy w kosztach realizacji zadania,
3) wysokość jednostkowych kosztów wykonania poszczególnych robót ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
10. Wnioski określone w ust. 2 mogą stanowić podstawę ujęcia zadań i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu bądź w uchwale budżetowej.
§ 4. 1. Udzielenie spółce wodnej dotacji celowej, przez Gminę Grajewo, na realizację zadań określonych w § 1 ust. 2 następuje na podstawie umowy zawartej z tą spółką.
2. Decyzję w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółki wodnej w ramach środków finansowych określonych w uchwale budżetowej podejmuje Wójt Gminy.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:
1) szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania, na jaki dotacja została przyznana,
2) termin i miejsce wykonania planowanego zadania,
3) wysokość dotacji celowej udzialanej spółce wykonującej zadanie, termin i tryb jej płatności,
4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego,
5) tryb kontroli wykonywania zadania,
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej,
7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w dziale V ustawy o finansach publicznych,
8) dokumenty, jakie należy przedłożyć w celu rozliczenia udzielonej dotacji celowej.
§ 5. Po podpisaniu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, Wójt Gminy Grajewo podaje do publicznej wiadomości informacje o udzielonych dotacjach celowych na realizację zadań określonych w § 1 ust. 2, dane beneficjenta i wysokość udzielonej dotacji poprzez umieszczenie powyższych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 6. 1. Spółka wodna, która otrzymała dotację celową, o której mowa w § 4 ust. 1, dokonuje jej rozliczenia przedkładając Wójtowi Gminy sprawozdanie rzeczowo-finansowe sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku wykonania przez spółkę zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, z wykorzystaniem własnego sprzętu i zatrudnionych w spółce pracowników do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć:
1) poświadczone kopie protokołów stwierdzających wykonanie robót konserwacyjnych danych urządzeń wodnych wraz z mapami sytuacyjnymi wskazującymi ich usytuowanie w terenie,
2) kosztorysy powykonawcze wykonania robót, o których mowa w pkt. 1.
3. W przypadku wykonania przez spółkę zadań, o których mowa w § 1 ust. 2, poprzez zlecenie robót podmiotom zewnętrznym do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć poświadczone kopie:
1) umów z wykonawcami robót,
2) protokołów odbioru wykonanych robót konserwacyjnych danych urządzeń wodnych wraz z mapami sytuacyjnymi wskazującymi ich usytuowanie w terenie,
3) faktur wystawionych przez wykonawców robót,
4) zrealizowanych przelewów i wyciągów z rachunku bankowego potwierdzających opłacenie faktur wystawionych przez wykonawców robót.
4. Wójt może żądać od spółki wodnej dodatkowych dokumentów, niezbędnych do udokumentowania wykonanych prac, które określi w umowie o udzielenie dotacji.
5. Spółka wodna otrzymująca dotację nie może wykorzystać otrzymanych środków na inny cel niż określony w umowie. W przypadku wykorzystania dotacji na inny cel, niż określony w umowie, dotacja podlega zwrotowi do budżetu Gminy Grajewo wraz z odsetkami z uwzględnieniem postanowień działu V ustawy o finansach publicznych.
§ 7. 1. Wójt Gminy bądź osoba przez niego upoważniona może dokonać kontroli prawidłowości realizacji zadania. Kontrola może być prowadzona w trakcie realizacji zadania bądź po jego wykonaniu.
2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Wójta Gminy, bądź osoby przez niego upoważnionej, dokumentację finansową, organizacyjną bądź inną niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) zgodność wykonania zadania z zawartą umową,
2) udokumentowanie realizowanego zadania,
3) sprawdzenie dokumentów potwierdzających przeznaczenie i wykorzystanie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. Na podstawie protokołu z kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Wójt Gminy ma prawo do:
1) wezwania podmiotu do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
2) wstrzymania przekazywania środków, natychmiastowego rozwiązania umowy i zażądania zwrotu wcześniej przekazanych środków.
§ 8. 1. Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji określonych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały Wójt przedstawia Radzie Gminy w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy.
3. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za dany rok budżetowy poprzez zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Szklarzewski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 216/XLI/10
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
............................................. Wójt Gminy Grajewo
(Pieczęć spółki wodnej)
WNIOSEK
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej
I. Dane dotyczące wnioskodawcy
1. Nazwa wnioskodawcy ...........................................................................................................
2. Siedziba wnioskodawcy..........................................................................................................
3. Data i miejsce rejestracji wnioskodawcy .................................................................................
4. Dokument rejestrowy (wymienić) ............................................................................................
5. Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (nazwiska, imiona, miejsce zamieszkania, nr dowodu osobistego)
........................................................................................................................................................
6. Zakres i teren działania wnioskodawcy wynikający ze statutu bądź dokumentu
rejestrowego.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
7. Informacja o numerze rachunku bankowego
.........................................................................................................................................................
II. Szczegółowy opis i cel planowanego do realizacji zadania
........................................................................................................................................................
III. Termin realizacji zadania .................................................................................................................
IV. Miejsce wykonania zadania
.......................................................................................................................................................
V. Przewidywany koszt realizacji zadania oraz źródła finansowania zadania w zł:
1. Przewidywany koszt realizacji zadania …………………………………………………....….
........................................................................................................................................................
2. Źródła finansowania zadania w tym:
1) wkład własny wnioskodawcy .....................................................................................................
2) dotacja z budżetu Gminy ............................................................................................................
3) inne źródła (wymienić) ...............................................................................................................
VI. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Grajewo na realizację zadania określonego w pkt. II ........................................................................................................
(słownie zł .......................................................................................................................)
VII. Oczekiwany termin i tryb przekazania dotacji:
…………………………………………………………………………………………..…….
VIII. Planowany termin wykorzystania i rozliczenia dotacji:
………………………………………………………………………………………..……….
Załączniki:
1) dokumenty, o których mowa w §3 ust. 4 uchwały.Grajewo, dnia................................... ..........................................................
(Podpisy osób działających w imieniu spółki)
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 216/XLI/10
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
............................................. Wójt Gminy Grajewo
(Pieczęć spółki wodnej)
SPRAWOZDANIE
z wykorzystania pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej
1. Opis zrealizowanego zadania
...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
2. Data rozpoczęcia robót ......................................................
3. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru ...........................................
4. Osiągnięty cel .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Nazwa wykonawcy robót .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Tryb wyboru wykonawcy robót ............................................................................................
7. Wartość całkowita zadania ....................................................................................................
8. Kwota przyznanej przez Gminę dotacji ...................................................................................
9. Kwota otrzymanej przez Spółkę Wodną dotacji .....................................................................
10. Kwota wykorzystanej przez Spółkę Wodną dotacji zgodnie z umową …………………...…
11. Kwota nie wykorzystanej przez Spółkę dotacji......................................................................
12. Data zwrotu nie wykorzystanej dotacji na konto Gminy Grajewo ...........................................
13. Kwota wkładu finansowego Spółki Wodnej .........................................................................
14. Inne źródła finansowania (wymienić źródła oraz kwotę) ........................................................
.......................................................................................................................................................
15. Kwota należności oraz data jej przekazania wykonawcy robót
.......................................................................................................................................................
Załączniki:
1) dokumenty, o których mowa w §6 ust. 2 lub/i w ust. 3 uchwały.Grajewo, dnia................................... ..........................................................
(Podpisy osób działających w imieniu spółki)
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe