reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/198/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 26 kwietnia 2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r., Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1402, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215 poz. 1664 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Wysokie Mazowieckie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełnić następujące wymagania:

1. prowadzić działalność w zakresie odbierania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy,

2. posiadać wszelkie wynagane aktualne zezwolenie na zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach,

3. dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników, wyposażoną w:

1)miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników na odpady, z zastrzeżeniem pkt 3 ust.4,

2)miejsce do magazynowania pojemników na odpady,

3)miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych ,

4)w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych .

4. udzielić informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności oraz przedstawić proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

5. określić we wniosku rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z zasada bliskości, Wojewódzkim Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego i Regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie,

6. posiadać oznakowany specjalistyczny tabor samochodowy, pojemniki i worki do gromadzenia odpadów dostosowane do wykonywania tej działalności oraz zapewnić odpowiedni standard sanitarno- higieniczny,

7. wyposażyć właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów i zapewnić systematyczny odbiór z częstotliwością wywozu określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie,

8. zapewnić odbiór od właścicieli nieruchomości wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, wyszczególnionych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie,

9. prowadzić ewidencję danych o świadczonych usługach (składanie wykazów, ewidencja umów i sprawozdawczość) zgodnie z art. 9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

10. posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, świetlówki itp.

11. posiadać bazę transportową na terenie miasta Wysokie Mazowieckie lub poza jego obszarem administracyjnym, przeznaczoną do postoju pojazdów, urządzoną w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

§ 2. Wskazuje się miejskie składowisko odpadów w obrębie administracyjnym miasta Wysokie Mazowieckie jako miejsce unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Wysokie Mazowieckie, zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego i Regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Wysokie Mazowieckie powinien spełniać następujące wymagania:

1. prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno- higienicznego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i z "Regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście Wysokie Mazowieckie",

2. prowadzić działalność zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy,

3. posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

4. dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów, wyposażoną w:

1)miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 4 ust. 3,

2)miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych,

3)w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 4 ust. 1, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych.

5. posiadać bazę transportową na terenie miasta Wysokie Mazowieckie lub poza jego obszarem administracyjnym, do postoju pojazdów, urządzoną w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

6. prowadzić ewidencję danych o świadczonych usługach (składanie wykazów, ewidencja umów i sprawozdawczość) zgodnie z art. 9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. przedłożyć oświadczenie z Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną przy ul. Białostockiej nr 26 lub inną stację zlewną z terenu miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 271/06 Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 25 maja 2006r w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Józef Sokolik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Kuchta

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama