Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/127/10 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXII/118/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c,d,e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717., Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;z 2006 r., Nr 17, poz. 128, z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr. 157, poz. 1240 ), Rada Gminy, uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/118/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010r. § 7 otrzymuje brzmienie:
1) "§ 7. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.953.076 zł.
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.161.028 zł.
c) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.889.169 zł."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Andrzej Sycewicz
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe