Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/208/10 Rady Miasta Sejny

z dnia 5 maja 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1)zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.000 zł;

2)zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 34.000 zł.

§ 2. Budżet nie ulega zmianie i wynosi:

1)plan dochodów ogółem 19.587.325,71 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.387.451,71 zł

- dochody majątkowe 5.199.874,00 zł.

2)plan wydatków ogółem 23.630.168,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.137.784,71 zł

- wydatki majątkowe 8.492.384,00 zł.

3)planowany deficyt budżetu w kwocie 4.042.843 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczek długoterminowych - 1.150.000 zł oraz kredytów długoterminowych - 2.892.843 zł.

§ 3. Przyjmuje się "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2010 roku", stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Traci moc załącznik nr Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XL/207/10 Rady Miasta Sejny z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Małkiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/208/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 5 maja 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

Wydatki bieżące

851

Ochrona zdrowia

20.000,00

160.000,00

85149

Programy profilaktyki zdrowotnej

0

20.000,00

20.000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0

20.000,00

20.000,00

852

Pomoc społeczna

2.499.100,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

34.000,00

0

356.000,00

3110

Świadczenia społeczne

34.000,00

0

356.000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

634.000,00

99116

Biblioteki

0

10.000,00

170.000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

0

10.000,00

170.000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0

4.000,00

4.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

0

4.000,00

4.000,00

Wydatki bieżące razem

Wydatki ogółem

23.630.168,71


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/208/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 5 maja 2010 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2010 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp.

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

ZGKMWiK w Sejnach

x

x

80.000

1

Szkoła Podstawowa z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach

x

421.709

x

2

Ośrodek Kultury w Sejnach

x

400.000

x

2

Gimnazjum z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach

x

344.454

x

3

Biblioteka Publiczna w Sejnach

x

170.000

x

3

Przedszkole z Litewskim Językiem Nauczania w Sejnach

x

41.000

x

4

WojewództwoPodlaskie

100.000

x

x

4

Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym w obrębie Miasta Sejny

5.000

x

x

5

Pomoc dla najuboższych mieszkańców Miasta Sejny poprzez wydawanie im posiłków regeneracyjnych, żywności i lekarstw

4.800

x

x

6

Wychowanie dzieci i młodzieży miasta Sejny poprzez organizację zajęć pozaszkolnych

6.000

x

x

7

Propagowanie historii i tradycji kulturowych Sejn i Sejneńszczyzny

25.000

x

x

8

Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców miasta oraz prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą

80.000

x

x

9

Pielęgnowanie polskich tradycji narodowych w Sejnach poprzez naukę gry na instrumentach muzycznych i wychowanie najmłodszych

18.000

x

x

10

Podnoszenie umiejętności i wiedzy młodzieży z terenu miasta Sejny z zakresu bezpieczeństwa i obrony narodowej

7.000

x

x

11

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

15.000

x

x

RAZEM

100.000

RAZEM

160.800


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/208/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 5 maja 2010 r.

OBJAŚNIENIA

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków:

- zwiększenia: 20.000 zł w związku z przyjęciem gminnego programu zdrowotnego pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasto Sejny na lata 2010-2014".

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków:

- zmniejszenia: 34.000 zł z wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków:

- zwiększenia: 14.000 zł z przeznaczeniem na: dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sejnach na uzupełnienie księgozbioru, zakup komputera z oprogramowaniem - 10.000 zł, 4.000 zł na aktualizację ewidencji zabytków i planu ochrony zabytków w mieście Sejny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe