Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXV/222/10 Rady Gminy Korycin

z dnia 20 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2010 rok (Dz. U. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 68 poz. 1076) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2010 (Dz. U. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 68 poz. 1076) otrzymuje brzmienie: "1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/222/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 20 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010 - 2013


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/222/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 20 czerwca 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.

1. Zmiana załącznika "Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010-2013" związana jest z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji zaplanowanej do realizacji w latach 2010-2013 dotyczącej rewitalizacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Korycin. Zadanie to podlegałoby dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 i w swych założeniach ma obejmować:

1. Przebudowę Rynku w Korycinie

2. Remont wnętrza Kościoła w Korycinie.

3. Konserwację zabytków ruchomych z Kościele w Korycinie.

4. Rewitalizację Parku Plebańskiego w Korycinie.

Łączna wartość tego zadania to kwota 7 210 341,00 zł.

Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe