Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/171/10 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 24 sierpnia 2010r.

w sprawie zmian do budżetu Gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i ńr 106, poz 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 i z 2010r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 77 312 zł zgodnie z tabelą Nr1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych.

1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 206 312 zł zgodnie z tabelą Nr 2

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 129 000 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 16 711 919 zł

a) dochody bieżące - 12 787 458 zł

b) dochody majątkowe - 3 921 461 zł

c) porozumienia - 3 000 zł

2. Wydatki ogółem - 21 431 919 zł

a) wydatki bieżące - 12 626 642 zł

b) wydatki majątkowe - 8 805 277 zł.

3. Deficyt w kwocie 4 720 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4 720 000zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/171/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/171/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Planowane dotacje z budżetu Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/171/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 24 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2010 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe