Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 220/XXXVI/10 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123 poz. 835), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 329.193 zł i zmniejsza się o kwotę 10.934 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 432.414 zł i zmniejsza się o kwotę 332.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2010 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 66.592.229 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 11.625.909 zł,

- dochody bieżące w wysokości 54.966.320 zł.

2. Wydatki ogółem 71.323.069 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym::

- wydatki majątkowe w wysokości 17.517.610 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 53.805.459 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 5.954.814 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.223.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 14.645.282 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3)Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2010 r. w wysokości 18.813.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.730.840 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

2. Wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.057.427 zł.

3. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 673.407 zł.

§ 6. § 6. W uchwale Nr 180/XXIX/09 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok w §7 punkt 1 kwotę "1.000.000 zł" zastepuje się kwotą "2.000.000 zł".

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 220/XXXVI/10
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

Uchw 220 RP 28.09.10 zał. 1-5 zmiany budżetu 2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 220/XXXVI/10
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 28 września 2010 r.
Zalacznik2.doc

uchw 220 RP 28.09.10 zał 6 objasn. zm. budżetu 2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe