reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/230/10 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r.Nr48, poz.327,Nr138, poz.974 i Nr173, poz.1218 z 2008r.Nr180,poz.1111 i Nr223, poz.1453 z 2009r.Nr52,poz.420 i Nr157, poz.1241) Rada Miasta uchwala, co następuje

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem do uchwały.

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 28 404 001 zł i przychody w wysokości 3 322 347zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 31 326 348 zł i rozchody w wysokości 400 000 zł

3)Na spłatę pożyczki przeznacza się kwotę 400 000 zł

4)Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 922 347 zł, będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr LIV/230/10
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 października 2010 r.

DOCHODY

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

6 000,00

2 000,00

8 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

6 000,00

2 000,00

8 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

5 000,00

2 000,00

7 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

2 642 080,00

11 405,00

2 653 485,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 642 080,00

11 405,00

2 653 485,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

300 000,00

8 000,00

308 000,00

0920

Pozostałe odsetki

500,00

3 405,00

3 905,00

750

Administracja publiczna

2 000,00

4 000,00

6 000,00

75095

Pozostała działalność

1 000,00

4 000,00

5 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

4 000,00

5 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 366 536,00

83 200,00

13 449 736,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 841 700,00

15 200,00

1 856 900,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

51 000,00

15 200,00

66 200,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 045 900,00

68 000,00

1 113 900,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

260 000,00

24 000,00

284 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

335 900,00

44 000,00

379 900,00

801

Oświata i wychowanie

484 540,00

440,00

484 980,00

80195

Pozostała działalność

0,00

440,00

440,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0,00

440,00

440,00

852

Pomoc społeczna

381 330,00

17 318,00

398 648,00

85216

Zasiłki stałe

38 000,00

6 469,00

44 469,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

38 000,00

6 469,00

44 469,00

85295

Pozostała działalność

105 000,00

10 849,00

115 849,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

105 000,00

10 849,00

115 849,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

25 899,00

8 705,00

34 604,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

25 899,00

8 705,00

34 604,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

25 899,00

8 705,00

34 604,00

Razem:

26 526 987,00

127 068,00

26 654 055,00

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

13 413,00

9 068,00

22 481,00

01095

Pozostała działalność

13 413,00

9 068,00

22 481,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

13 413,00

9 068,00

22 481,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 972,00

9 570,00

29 542,00

75109

wybory do rad gmin, powiatów, sejmików

0,00

9 570,00

9 570,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

9 570,00

9 570,00

852

Pomoc społeczna

1 547 106,00

12 000,00

1 559 106,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

12 000,00

12 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

12 000,00

12 000,00

Razem:

1 719 308,00

30 638,00

1 749 946,00

WYDATKI

Rodzaj: porozumienia

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

405 000,00

12 000,00

417 000,00

80195

Pozostała działalność

405 000,00

12 000,00

417 000,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

405 000,00

12 000,00

417 000,00

Razem:

461 000,00

12 000,00

473 000,00

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

3 459 898,00

58 600,00

3 518 498,00

60011

Drogi publiczne krajowe

36 000,00

- 14 400,00

21 600,00

4270

Zakup usług remontowych

36 000,00

- 14 400,00

21 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

3 423 898,00

73 000,00

3 496 898,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 298 949,00

73 000,00

1 371 949,00

750

Administracja publiczna

2 149 380,00

- 101 000,00

2 048 380,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 674 000,00

- 101 000,00

1 573 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 100 000,00

- 101 000,00

999 000,00

757

Obsługa długu publicznego

137 600,00

0,00

137 600,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

137 600,00

0,00

137 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

4 600,00

34 500,00

39 100,00

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

133 000,00

- 34 500,00

98 500,00

801

Oświata i wychowanie

11 033 900,00

440,00

11 034 340,00

80195

Pozostała działalność

77 840,00

440,00

78 280,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

440,00

440,00

851

Ochrona zdrowia

260 000,00

35 405,00

295 405,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

260 000,00

35 405,00

295 405,00

4300

Zakup usług pozostałych

65 560,00

35 405,00

100 965,00

852

Pomoc społeczna

1 110 680,00

- 15 082,00

1 095 598,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

166 800,00

- 12 000,00

154 800,00

3110

Świadczenia społeczne

166 800,00

- 12 000,00

154 800,00

85216

Zasiłki stałe

45 600,00

6 469,00

52 069,00

3110

Świadczenia społeczne

45 600,00

6 469,00

52 069,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

538 650,00

- 20 400,00

518 250,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

357 900,00

- 18 000,00

339 900,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

29 730,00

- 2 400,00

27 330,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

9 000,00

500,00

9 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 000,00

- 500,00

8 500,00

85295

Pozostała działalność

135 000,00

10 849,00

145 849,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 000,00

10 849,00

55 849,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

144 699,00

8 705,00

153 404,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

25 899,00

8 705,00

34 604,00

3240

Stypendia dla uczniów

11 982,00

8 705,00

20 687,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 812 036,00

28 000,00

7 840 036,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5 916 189,00

198 000,00

6 114 189,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 778 209,00

198 000,00

1 976 209,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

390 000,00

- 170 000,00

220 000,00

4270

Zakup usług remontowych

150 000,00

- 150 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

160 000,00

- 20 000,00

140 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

694 500,00

100 000,00

794 500,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

524 500,00

123 000,00

647 500,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

524 500,00

123 000,00

647 500,00

92116

Biblioteki

165 000,00

- 23 000,00

142 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

165 000,00

- 23 000,00

142 000,00

Razem:

28 988 334,00

115 068,00

29 103 402,00

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

13 413,00

9 068,00

22 481,00

01095

Pozostała działalność

13 413,00

9 068,00

22 481,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

263,00

178,00

441,00

4430

Różne opłaty i składki

13 150,00

8 890,00

22 040,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

19 972,00

9 570,00

29 542,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

0,00

9 570,00

9 570,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 934,00

3 934,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 773,00

1 773,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

3 696,00

3 696,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

167,00

167,00

852

Pomoc społeczna

1 547 106,00

12 000,00

1 559 106,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 514 000,00

0,00

1 514 000,00

3110

Świadczenia społeczne

1 458 980,00

2 400,00

1 461 380,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 600,00

2 000,00

11 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 400,00

- 2 800,00

600,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 1 600,00

400,00

85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

0,00

12 000,00

12 000,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

12 000,00

12 000,00

Razem:

1 719 308,00

30 638,00

1 749 946,00

Powyższe zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów z oplat za użytkowanie wieczyste 8 000zł i odsetek o kwotę 3 405 zł

2. Dotacji na przeprowadzenie wyborów do organów samorzadu terytorialnego (DŁM3101-35-5/10) 9 570 zł

3. Dotacji na sfinansowanie prac komisji na awans zawodowy nauczycieli (FB.II.BB3011-203/10) 440 zł

4. Dotacji na wyplatę zasiłków stałych/FB.II.MC.3011-277/10/6 469zł

5. Dotacji na zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku wichury (FB.II.MC.3011-279/10) 12 000 zł

6. Dotacji na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (FB.II.MC.3011-286/10 ) 10 849 zł

7. Za zajęcie pasa drogowego i różnych opłat 6 000 zł

8. Podatku od spadków i darowizn 15 200 zl oraz opłat za korzystanie ze środowiska 44 000 zł

9. Dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników 9 068 zł

10. Budowę boiska "ORLIK"-porozumienie ze Starostą Wysokomazowieckim 12 000 zł

11. Na asfalty (roboty dodatkowe w ulicach: Rynek, Mystkowska, Długa-wklad własny 73 000 zł

12. Na infrastrukturalne przygotowanie tetrenów inwestycyjnych (roboty dodatkowe-wkład własny) 197 000 zł

13. Zmiany wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami

14. Realizację Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 35 405 zł w tym 11 405 zł z 2009 r

15. Na realizację Projektu"Rozwój współpracy artystycznej"realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury 123 000 zł

16.Opłatę prowizji od udzielonego kredytu 34 500 zł.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama