reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/444/10 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sokółka na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146 oraz Nr 40, poz. 230) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620), Rada Miejska w Sokółce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sokółka dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Sokółka innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania, oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania.

2. Tryb i sposób postępowania, o którym mowa w ust. 1 określa się w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XX/155/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 70, poz. 633 z dnia 14.03.2008 r.) w sprawie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Sokółka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/228/08 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 21.10.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 267, poz. 2727 z dnia 06.11.2008 r.) w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sokółka dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr LV/444/10
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 5 listopada 2010 r.

Regulamin
określający tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sokółka, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 1. 1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać z budżetu Gminy Sokółka dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań innych niż zadania określające w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

2. Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie kosztów działalności podmiotów ubiegających się o ich udzielenie związanych z realizacją zadania publicznego.

3. Cel publiczny dofinansowywanego zadania powinien być zgodny ze statutem podmiotu, który ubiega się o dotację.

§ 2. Decyzję o przyznaniu dotacji podmiotom o których mowa w § 1 podejmuje Burmistrz Sokółki.

§ 3. 1. Zadania, o których mowa w §1 będą zlecane w formie otwartych konkursów ofert lub zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego przez Burmistrza Sokółki z pominięciem otwartego konkursu ofert, w przypadkach określonych w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolantariacie.

2. Warunkiem ogłoszenia konkursu jest zabezpieczenie w budżecie Gminy środków finansowych na dotacje dla realizujących te zadania podmiotów.

3. Burmistrz Sokółki określa szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert.

§ 4. 1. Burmistrz Sokółki ogłasza otwarty konkurs ofert wskazując termin składania ofert nie krótszy niż 14 dni.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o :

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie Burmistrza w miejscu przeznaczonym do zamieszczenia ogłoszeń.

§ 5. 1. Podmioty uprawnione składają ofertę realizacji zadania publicznego, w odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert lub z własnej inicjatywy.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności :

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje danego zadania z innych źródeł;

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

3. Wzór oferty ustala Burmistrz Sokółki.

§ 6. 1. Burmistrz Sokółki przy rozpatrywaniu ofert :

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez oferenta;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania publicznego;

4) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

2. Przepis ust.1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

3. Burmistrz uzasadnia wybór oferty ustosunkowując się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w regulaminie oraz w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4.

4. Burmistrz Sokółki rozpatruje w terminie 7 dni ofertę złożoną z inicjatywy upoważnionego podmiotu, stosując odpowiednio § 6 ust.1

§ 7. 1. Zlecenie zadania odbywa się na podstawie umowy spełniającej kryteria określone w art. 151 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

2. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania , zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcie realizacji zadania, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a Burmistrz Sokółki zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

3. Umowa o której mowa w ust.1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowa o wspieranie lub powierzenie zadania może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony.

5. Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

6. Oferent jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

7. Wzór umowy określi Burmistrz Sokółki.

§ 8. 1. Burmistrz Sokółki zlecając zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w miejscu jego realizacji i w siedzibie oferenta, a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

§ 9. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie należy złożyć Burmistrzowi Sokółki w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

3. Burmistrz Sokółki może zobowiązać oferenta do składania sprawozdań częściowych, biorąc pod uwagę rodzaj zadania i wysokość udzielonej dotacji.

4. Wzór sprawozdania określa Burmistrz Sokółki.

5. Sprawozdanie jest oceniane przez Burmistrza Sokółki w terminie 30 dni od dnia złożenia.

§ 10. 1. Umowa zastaje uznana za wykonaną z dniem przyjęcia przez Burmistrza Sokółki sprawozdania z wykonania zadania.

2. Burmistrz Sokółki informuje oferenta o uznaniu umowy za wykonaną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama